Геодезия

Европейските идеи в кадастъра


В началото на миналото десетилетие петнайсетте тогавашни страни от Европейския съюз се готвят усилено за поредното и най-голямо разширяване на общността – предстои приемането на още десет страни през 2004 г., като повечето от тях са от бившия социалистически блок. Още тогава е ясно, че през 2007 г. се очаква приемането и на още две страни – България и Румъния. Така съюзът ще се увеличи почти двойно в рамките на три години. Подготовката за приемането на новите европейци върви на различни равнища, но е ясно, че след 2004 г. съюзът ще обхваща огромна територия, което естествено налага и по-добри регламенти за управление на тази територия.

 

Постоянната комисия по кадастъра в Европейския съюз

 

Едно от заключенията на Първия конгрес по кадастъра в Европейския съюз, проведен през май 2002 г. под егидата на Програмата за дейносттите по време на тогавашното испанско председателство на ЕС, е да се предложи създаване на Постоянната комисия по кадастъра в Европейския съюз.
Така на среща, проведена на 14 октомври 2002 г. в Съвместния изследователски център в Испра (Италия), представителите на институциите, отговорни за кадастъра на тогавашните петнадесет държави членки на Европейския съюз се споразумямат да създадат официално Постоянната комисия по кадастъра в Европейския съюз.
Мисията на постоянната комисия е да се работи за по-доброто разбиране на дейностите, осъществявани от Европейския съюз и държавите членки в областите, свързани с кадастъра. Крайната цел е разработване на стратегия за по-тясна координация между различните европейски кадастрални системи и техните потребители.
Постоянната комисия по кадастъра в Европейския съюз се превръща в мрежа за кадастрална информация за и целта е улесняване на обмена на данни, на опит и на добри практики между страните. Директорите на институциите, които са част от комисията, обменят наличната информация и са длъжни да вървят в посока на задоволяване на специфичните изисквания на потребителите. Това е заложено в устава на създалата се комисия. Тя цели да осъществява връзка между институциите на кадастъра, различните органи на Европейския съюз и други организации, изискващи кадастрална информация.

Една от основните функции на комисията е да проучи и да представи на органите на Европейския съюз съвместно координирани предложения по различни аспекти, засягащи базите данни на територията на тогавашния съюз, а по-късно – и на страните, на които им предстои присъединяване. Постоянната комисия играе важна роля като съветник за фирми, работещи в областта, за специалисти, разработващи софтуер и за всички, които ползват продуктите на кадастъра. Комисията се опитва да анализира и стандартизира търсенето, като целта са доволните потребители на кадастрална информация от една страна, а от друга – улесняването на комуникацията на междудържавно равнище.

Още при създаването на комисията изрично е подчертано, че тя ще ограничи своята дейност на територията на Европейския съюз и на страните кандидатки за присъединяване, като управлението е на демократичен принцип – всяка страна сама избира кой да я представлява в европейската кадастрална комисия.

При учредяването комисията одобрява правилник за работата си, като в него като функции са определени връзките между организациите на ЕС и местните кадастрални организации на държавите-членки. Според документа страните могат да обменят кадастрална информация, опит и добри практики, а със статут на наблюдатели са определени две други сродни организации – EuroGeographics и Работната група по поземлена администрация (WPLA).
Организацията на постоянната комисия е с почти идеална цел и това личи от решението тя не разполага с персонал, с отделен бюджет и да не събира членски внос. Председателството й е на ротационен принцип, като се осъществява от членовете на комисията. Новата структура се развива и с течение на времето вече е подкрепена по-активно от нови инициативи. Заедно с EuroGeographics се разработват конкретни мерки за развитието на инициативата на ЕС INSPIRE – за уеднаквени спецификации на кадастралната информация, които в перспектива да бъдат полезни за членовете на постоянната комисия и на всички потребители в Европейския съюз.

 

Инфраструктура за пространствена информация в Европа
(INSPIRE)

Европейската стратегия за устойчиво развитие застъпва нов подход към разработването на обща европейска политика за хармонизиране на пространствена информация. В момента не може да бъде използван потенциалът на географската информация и се затруднява от липсата на стандартизирани данни и последователна политика за събиране на данни. Затова появата на инициативата INSPIRE е наложителна – цели се хармонизиране на данните от източниците на географска информация. Инициативата стъпва на базата данни, събрани във всяка конкретна страна, като мисията е по-широк кръг от потребители на местно, регионално, национално и международно равнище да бъдат подпомогнати от стандартизираната информация. Голяма част от данните вече съществуват, но не могат да бъде използвани в по-широк контекст заради фрагментирането им в отделните страни и именно това трябва да бъде преодоляно.

Инициативата определя нормативна уредба за координацията на събирането и използването на географска информация. Рамката е приложена и разширена, като оказва подкрепа на екологична политика и с постепенното добавяне на информация за специфични за други сектори данни като транспорт, селско стопанство, става незаменима основа за развитието.

Директивата INSPIRE влиза в сила на 15 май 2007 г. и ще бъдат изпълнени в различни етапи, като окончателното завършване се очаква да стане през 2019 г. Тя е насочена към създаване в Европейския съюз на пространствени данни и споделяне на информацията между организациите от публичния сектор. Целта е улесняване на обществения достъп до пространствена информация в Европа.

INSPIRE се основава на редица общи принципи. Данните трябва да бъдат събирани само веднъж и да се поддържат най-ефективно. Те трябва да бъдат предоставени на възможно най-голям брой потребители. Географската информация, необходима за добро управление на всички нива, трябва да бъде лесно управлявана от всички.

 

 

Eurogeographics и WPLA

Eurogeograhics е организация с идеална цел, формирана през 2001 г., като представлява европейските картографски агенции. В момента в нея членуват 52 субекта от 43 страни в Европа. Организацията се стреми да насърчи и улесни сътрудничеството и да установи най-добрите практики между националните агенции по картография. Инициативата се опитва да предостави хармонизирани метаданни и справочни данни за Европа, които отговарят на нуждите на клиентите за качество, актуалност и лесен достъп. Eurogeograhics работи съвместно с Икономическата комисия на ООН за Европа и с работната й група по поземлена администрация (WPLA).

 

Първите три части от доклада за европейските кадастрални системи

 

През декември 2009 г. постоянната комисията публикува първите три части от доклад, описващ кадастралните информационните системи на страните от Европейския съюз. В тях се анализират различните системи, нововъзникващите цели, еволюцията на процесите и услугите, предоставяни на публични и частни потребители, както и връзките с недвижимите имоти и данъчното облагане.
Първото издание включва описание на кадастъра на Австрия, Белгия, Чехия, Германия, Словакия, Испания и Швеция; втората – на Кипър, Финландия, Гърция, Унгария, Полша и Словения; третата – на Естония, Литва, Люксембург, Дания, Румъния и Португалия. България няма представено описание. Тези документи са полезен инструмент, както за Европейския съюз и за страните-членки, така и за институциите, които си сътрудничат в областта на кадастралната система.

През 2020 г. Генералната дирекция „Кадастър на Испания», пое Постоянната комисия по кадастъра в Европейския съюз и ще я председателства през първата половина на 2010 г.

 

Кадастралната информация в продължение на векове е от голямо значение на национално равнище, защото гарантира собствеността и сигурността на владение, осигурява развитието на пазарите на земя, подпомага данъчното облагане и други. Днес въпросите със земята и информацията за нея са все по-важни в европейския дневен ред, а гореописаните инициативи са движещите сили.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us