Геодезия

Геодезическата общност става по-отворена

Кремена Боянова, Ангел Янакиев

Форум на организациите, членуващи във FIG, се проведе в рамките на работната седмица на FIG в София на 19 май. За председател на срещата беше определен председателят на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), България – инж. Ангел Янакиев. Във форума взеха участие около трийсетима делегати, сред които представители на Словакия, Португалия, Нигерия, Япония, Виетнам, Германия, САЩ, Австрия, Мароко, Швейцария, Финландия, Ботсвана и Република Южна Африка. Срещата се провежда всяка година по време на работната седмица на FIG и в него не се допускат представители на управителните органи на FIG с цел да се запази автономността на дискусията.

Дневният ред на срещата включи три основни точки за обсъждане:

  1. Предложение за установяване на Глобален ден на геодезиста.
  2. Възможности за подобрение на комуникацията и връзките между членуващите организации.
  3. Препоръки за изменение и подобрение на управлението на

str24 2 Custom

При обсъждането на предложението за установяването на Глобален ден на геодезиста бяха подчертани някои от многото ползи от взимането на подобно решение, а именно:

  • За популяризиране на професията;
  • За подчертаване на значимостта на професията за обществото;
  • За повишаване на разбирането сред геодезистите и обществото за ролята на FIG и националните организации във всяка държава.
  • За момента на сайта на FIG е наличен списък с всички членуващи организации. Ще е полезно към тях да се добави кратък текст за всяка организация, който ще има унифицирано съдържание, определено от
  • Понеже много от членовете на националните представителни организации не знаят английски език, ще е добре унифицираната информация на сайта на FIG да е налична на всички езици на членуващите държави.
  • Към горепосочената информация да се добави линк към сайта на всяка организация, като за предпочитане – към версията му на английски език, ако е налична.

str25 Custom

В България деня на геодезиста се отбеляза тържествено всяка година на една и съща дата. Подобна практика е въведена и от Съвета на европейските геодезисти (CLGE), който празнува ден на европейския геодезист всяка година на различна дата, като празненството е посветено на геодезисти със съществен принос за професията и се отбелязва на неговия рожден ден – Меркатор, Галилей, Струве, Гаус.

str26 1 Custom  str26 2 Custom

За Глобалния ден на геодезиста е добре да се избере една унифицирана дата, на която да празнува цялата геодезическа общност по света. Възможно е също да се заимства идеята за определяне на геодезист на годината, на който да се посветят тържествата. Неговият избор може да се консултира с групата по история към FIG. Управлението на FIG може да състави препоръки за начини за провеждане на тържествата, ако предложението бъде прието.

Нуждата за подобряване на комуникацията и връзките между членуващите във FIG организации произхожда от необходимостта от по-добро сътрудничество в международен план. Геодезистите и тяхното търсене не са равномерно разпределени по света и има държави с голяма нужда и недостиг на специалисти, докато в други държави много специалисти не успяват да се реализират поради липсата на търсене. Такива проблеми могат да се обсъдят в цялата общност. Бяха предложени три основни стъпки за подобряване на комуникацията чрез сайта на FIG:

Направените препоръки за подобрение на управлението на FIG също акцентират върху необходимостта от по-добра комуникация с членовете на националните организации, понеже за много от тях ползите от членуването във FIG не са видими. Необходимо е това да се постигне не само чрез интернет, но и чрез други дейности, понеже има много държави членки на FIG, които все още нямат свободен достъп до интернет.

Освен проблемите свързани с комуникацията беше отбелязано, че е необходимо FIG да предоставя помощ за държави с малко опит в дадени геодезически области. Такава професионална подкрепа и препоръки са много необходими в развиващите се държави и държавите в кризи.

Всички направени препоръки бяха внесени до генералната асамблея на FIG и ще бъдат обсъдени и гласувани на следващото общо събрание в Нова Зеландия през 2016 г.

Освен форума на членуващите във FIG организации, на 21 май пак в рамките на работната седмица в София, се проведе среща на председателите на тези организации. Срещата беше водена от Криси Поциу – президент на FIG, и се проведе в присъствието на други представители на управлението на FIG. Присъстваха над 50 делегати – председатели и представители на членуващи организации, като на всеки беше дадена възможността да сподели ключови за неговата организация и държава проблеми с фокус върху ситуацията на младите геодезисти във всяка държава и действията за тяхната професионална реализация и интеграция в общността.

str26 6 Custom

В много държави има недостиг на кадри и е трудно да се привлекат студенти. В други се наблюдава липса на възможности за реализацията сред младите геодезисти. Няколко държави отбелязаха, че за привличането на млади специалисти е необходимо да се повиши заплащането, понеже професията е тежка и често младите хора търсят по-добри алтернативи, особено в IT сектора. Необходимо е ролята и дейностите на FIG Мрежата за млади геодезисти (FIG Young Surveyors Network) да се подсили и да получи повече подкрепа от организацията. Често младите хора нямат интерес да членуват в организации и трябва да се положи усилие за тяхното привличане. Необходимо е широката публика и правителствата да са по-добре информирани за ролята на геодезиста, за да се подсилят неговите позиции в обществото и бизнеса. FIG трябва да се появява по-често в медиите. В тази връзка, всички държави изразиха подкрепа за избора на Глобален ден на геодезиста, дори беше направено предложение за Седмица на геодезиста. Общността трябва да е по-отворена. Не е добре да оставаме фокусирани върху тесните специалности, а да потърсим начини да участваме в изграждането на устойчиво бъдеще за поколенията.

str27 Custom

Необходимо е геодезистите да са по-силно въвлечени при подготовката и приемането на закони, тъй като гилдията е пряко зависима и засегната от законовата уредба на съответната държава. Не трябва геодезистите безропотно да приемат въвеждането на закони, които са в техен и обществен ущърб. Правителствата трябва да търсят консултация от геодезическата гилдия при взимане на свързани със специалността решения. По този начин ще се подсигурят и възможностите за младите геодезисти. Също така, е необходимо да се регулират задълженията на геодезистите при строителството на сгради и съоръжения, понеже в много държави то се извършва без участието на геодезист, като така още повече се намаляват възможностите за професионална реализация. Съвременните технологии позволяват множество геодезически дейности да се изпълняват от неспециалисти, поради което е необходимо задълженията на геодезистите да се регулират от държавата.

Българските домакини получиха множество комплименти за организацията на Работната седмица, като специално беше отбелязано, че хубавите социални събития са дали много възможности за общуване и професионални дискусии. Беше отправена забележка към управлението на FIG, че презентациите в научните сесии са много къси и е по-добре да се намали броя на участниците за сметка на времето за презентиране. Също така беше отбелязано, че е добре да започнат да се канят други експерти извън геодезическата гилдия за обмен на опит и разширяване на възможностите.

str27 Custom

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us