Геодезия

Геодезически семинар в Пловдив в края на ноември

Асоциацията на геодезическите фирми организира семинар на тема „Последните изменения в закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите актове по прилагането му и отражението им върху работата на правоспособните лица“, който ще се проведе на 24.11.2016 г. (четвъртък) от 9.30 ч. в Дома на науката и техниката, гр. Пловдив. Лектори на събитието ще бъдат доц. Христо Дечев и адв. Емилия Ангелова. Семинарът ще протече със следния дневен ред:

Първа сесия:

9.30-10.30

Измененията в ЗКИР и подзаконовите актове по прилагането му:

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра (обн. ДВ. бр. 80. от 11.10.2016 г.)

НАРЕДБА № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г., в сила от 22.11.2016 г.

10.30-11.00

Дискусия

11.00-11.30

Кафе пауза

Втора сесия:

11.30-12.30

Проект за наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

12.30-13.00

Дискусия.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us