Геодезия

Геодезическият факултет на УАСГ търси трима асистенти

Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академичната длъжност „асистент“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за следните научни специалности:

– Обща, висша и приложна геодезия – двама, за нуждите на катедра „Геодезия и геоинформатика“ при Геодезически факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца;

–   Обща, висша и приложна геодезия – един, за нуждите на катедра „Приложна геодезия“ при Геодезически факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца.

Срокът започва да тече от днес (06.11.2017 г.) – датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, в сградата на ректората на УАСГ. За справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us