Геодезия

Геодезист №1 на Франция Франсоа Мазюйер:

IRC 570 - Nomination

През юни 2013 г. в Париж за втори двугодишен мандат за председател на Висшия съвет на най-важната френска институция на геодезистите е избран Франсоа Мазюйер. Година по-късно геодезист №1 на Франция – шефът на местния Ordre des géomètres-experts (т. нар. Задруга на геодезистите) разказва пред Геомедия за работата си. Именно Задругата е органът, който дава право на завършилите специалността да я практикуват на територията на Франция.

 

– Отчетът ви за миналия период 2012/2013 години е озаглавен “Устойчиво развитие”. Какво означава устойчиво развитие в областта на геодезията?

Устойчиво развитие означава да се вземат под внимание социалните, икономически и екологични последици от всички дейности на геодезистите, когато става дума за управлението на фирмите и разработването на проектите. Планът на нашата организация, озаглавен Agenda 21, официално бе представен по време на 40-ото събрание в Марсилия през юни 2010 г., като бяха определени пет приоритетни области за геодезистите: борба срещу изменението на климата и опазването на биоразнообразието, природните местообитания и ресурси; развиването на умения в съответствие с целите на устойчивото развитие; рационалното управление; разработване на методи на производство и разумна консумация; адаптиране на професията към предизвикателствата на устойчивото развитие. Нашата задруга е единствената организация, която е разработила на национално ниво във Франция приложение на европейската Аgenda 21.

         В увода на вашия отчет говорите за популяризиране на професията. В България също е голям проблем да се обясни на широката общественост какво правят геодезистите и заради това през последните четири години нямаше никакви инвестиции в областта. За подобно популяризиране на професията говорихме преди три години и с председателя на съвета на европейските геодезисти (CLGE) Жан-Ив Пирло. Смятате ли, че се е променила ситуацията в Европа? И по какъв начин? Дали днес професията има по-добри позиции в европейските институции или тя продължава да бъде неразбирана и незачитана? Как работите със съвета на европейските геодезисти и с международната федерация на геодезистите (FIG) в тази посока?

През последните години са направени много усилия за популяризиране на значимостта на професията геодезист в рамките на европейските институции. В тази връзка ние работим в тясно сътрудничество със CLGE, а CLGE е участвал в подготовката на всички срещи, организирани от Европейската комисия и Европейския парламент за изменение на Европейската директива 2005/36/C3 относно признаването на професионалните квалификации, заедно с нас. Наше писмо, подписано от CLGE и от нашата задруга, бе изпратено на вече бившия евродепутат – докладчик по Директивата за признаването на професионалните квалификации Бернадет Верньо.

Освен това заради професионалните интереси всеки месец провеждаме своеобразно следене – мониторинг на всички нови юридически текстове, произвеждани от европейския парламент, като обобщените резултати ги свеждаме до знанието на всички членове на CLGE. Подобно наблюдение позволява да сме наясно с основните правни текстове (директиви, регламенти, решения на съда на Европейския съюз), които оказват влияние върху професията, но също така да се предвидят нуждите на европейските институции, както и да се отговори на предварителните обсъждания, публикувани редовно в т. нар. Зелените книги (консултативните документи, които подготвят бъдещи обсъждания) на Европейската комисия. Така нашата френска организация и CLGE имаме например отговори на общественото допитване относно модернизирането на Директивата за признаването на професионалните квалификации или на познанията за морската среда 2020 г.

Дейността ни за популяризиране включва също насърчаване на разработването на европейско равнище на документи за хармонизиране, когато става дума за поведението на европейските геодезисти или пък за хармонизиране на еврокодовете в строителството. Тези дейности също позволяват по-голяма еманципация и зачитане на професията, повече инициативност и важна роля за европейските потребители.

FIG също работи за популяризиране на професията например на равнище на Световната банка, на Организацията на обединените нации или на големи международни университети, като настоява да се признае спецификата на професията и важната й роля във връзка с ползването на земята.

– Говорейки за FIG, България е домакин на работната седмица през 2015 г. в София, вие ще участвате ли?

Естествено! Нашата организация приветства избора на българската столица за организирането на това важно международно събитие. Задругата ни е участвала в течение на няколко години в комисии 5, 7 и 9 (позициониране и измерване, кадастър и управление на имоти, оценка и управление на собствеността) на международната федерация и през 2015 г., както всяка друга година, ще изготви презентации по тези теми на английски език, както и презентации на франкофонските сесии, които, надяваме се, ще бъдат организирани в София.

– Българските геодезисти имат много добри отношения със CLGE, но не са част от федерацията на геодезистите франкофони. Какви биха били ползите, ако станем членове на тази организация?

Федерацията на геодезистите франкофони е създадена през 2005 г. и обединява 27 франкофонски страни – Квебек, Мароко, Кот д’Ивоар, Мали и т.н., както и франкофили – Чехия, Италия…

Предана на целите за мир, сътрудничество, взаимопомощ за демокрацията, правата на човека, на диалога между културите и цивилизациите, солидарността между народите, определени в преамбюла на „Хартата на Франкофонията “ и федерацията на франкофоните геодезисти има своите цели в тази посока – да насърчава използването на френския език в международни прояви, така че геодезистите, които не говорят английски, да не са изключени от работните групи. Франкофонската организация насърчава образованието на своите членове, така че геодезическата професия да допринася ефективно за управлението на собствеността на земята в франкофонските страни, което е особено важно за Африка. Гарантирането и сигурността на правото на собственост е от съществено значение за устойчивото развитие на държавата и за баланса на междусоциалните отношения.

Благодарение на отдадеността на членовете на федерацията на франкофоните геодезисти и с помощта на ООН и Международната организация на франкофоните през октомври 2010 г. организирахме първия семинар за определяне на нуждите на геодезистите в Африка в Ниамей, Нигер. След тази среща са проведени още четири семинара през следващите години – в Буркина Фасо, в Камерун и тази година в Сенегал.

В добавка федерацията на франкофоните геодезисти има своя гласувана единодушно през 2013 г. етична професионална харта. Днес имаме мрежа от професионални организации (RAPF), в която са представени 13 членове.

Евентуалното участие на България във федерацията би позволило повече авторитет, лесен контакт с другите страни членки, както и свободен достъп до образователните сесии, организирани всяка година. Таксата е минимална – 300 евро годишно на държава.

         Работите ли с български експерти? Познавате ли потенциала им?

Имали сме удоволствието да работим с две български представителни организации – СГЗБ и КИГ в работните групи в CLGE и в PARLS, което ни позволява да открием както различията, така и подобията между Франция и България.

– Какви съвети бихте дали на българските геодезисти? Как биха могли да ползват по-добре европейските фондове, възможно ли е да работите заедно по различни проекти?

Българските геодезисти трябва да продължат участието си в работни групи на CLGE и на FIG, но и да действат на европейско равнище, например като поискат среща с българските депутати в Европейския парламент, за да обсъдят ситуацията на геодезистите България и да ги попитат как по-добре да се възползват от програмите на ЕС за подпомагане на професията.

Въпросът за регулирането на професията геодезист в момента е в центъра на европейския дневен ред. Ние защитаваме на европейско равнище урегулирането на професията и нейното развитие в Европа. Иначе геодезическата професия е добре регламентирана в нашите две страни – Франция и България, и за нас ще бъде удоволствие да работим в тясно сътрудничество с вас.

         Да споделите малко статистика – колко геодезисти работят във Франция? Колко е средната заплата на геодезист във Франция? За колко години се изучава професията? Има ли такса за членство във вашата организация? Колко евро годишно инвестира Франция за развитие на кадастъра (в България за 2014 са заложени 4 милиона евро)? Колко процента от територията на страната е покрита с кадастър (у нас 18% са готови)?

1850 геодезисти са вписани в нашия Ordre. Начините, по които можеш да станеш геодезист във Франция, са различни. Три висши училища предлагат магистратура по геодезия. От 2011 г. насам магистрите могат да карат и стаж, за да напреднат в професията. Нашата организация държи и на повече практика и трупане на професионален опит за геодезистите чрез получаване на т. нар. документ за професионален опит (VAE).

И ако не можем да кажем колко е средната заплата на един геодезист, практикуващ във Франция, можем да кажем обаче колко пари са минали през геодезистите през 2011 г. и това са 854 000 000 евро, което е увеличение 3,7% в сравнение с 2010 г.

Геодезистите у нас трябва да бъдат вписани в нашата задруга, като заплащат годишна такса – съставена от фиксирана част плюс процент от приходите от дейността на фирмата. Като питате за кадастърът – той изцяло покрива Франция. 50% от департаментите са сканирани и векторизирани, а другата част са сканирани и качени на сайта cadastre.gouv.fr.

         През януари 2013 г. вие официално публикувахте одобрен кодекс на геодезиста. Каква е неговата роля? Участвате ли в изработването на паневропейски такъв кодекс?

Кодексът служи на геодезистите, на широката публика, на местните колективи, на партньорите и на всички, желаещи да се информират за практиката на геодезистите.

Организацията ни поддържа всички опити за хармонизиране на този кодекс в Европа. В момента няма такъв проект, но ние с радост бихме участвали в бъдещ.

         Какви са изискванията за чужденците геодезисти, за да работят във Франция – например за българите?

Работата на геодезиста във Франция е регламентирана от действащ и до днес закон от 1946 г. – т.е. Никой не може да работи като геодезист, ако няма такова образование и не е вписан в нашия списък. Този закон от 1946 г. определя условията за практикуване на професията: над 25 годишна възраст; притежание на документ за завършено висше образование за инженер геодезист; свидетелство за съдимост; за хората, които не са французи, знаене на френски. Предвид свободата на движение и предоставяне на услуги, хората от Европейския съюз и от Европейското икономическо пространство каквито са и българите, могат спокойно да дойдат и да работят във Франция.

Ако става дума за постоянно живеене и работене във Франция, чужденецът трябва да получи документ за приравняване на квалификацията и да се впише в нашата организация. Ако е само временно във Франция, той трябва да попълни декларация към нас или към регионалния съвет на геодезистите, в който ще работи.

         Говорите за диверсификация на професията. Какво е бъдещето на геодезиста?

Съгласно разпоредбите на член първи и втори от закон от 07 май 1946 г., който урежда статута на геодезиста, геодезистите, вписани при нас, са единствените във Франция, имащи право да определят границите на земята и да развиват топографски планове и документи, отнасящи се до определянето на поземлените права.

Днес обаче работата на геодезиста няма да се ограничава само до определяне на границите на собствеността. Става дума и за градското планиране и управление на проекти и на недвижима собственост. Геодезистите трябва да извършват административни задачи, свързани с управлението на правата върху земята, да осигурява управление на инфраструктура и градска среда, да подпомагат оценката на недвижимите имоти.

         Вие сте носител на признанието Кавалер на националния орден за заслуги. Смятате ли, че това е и признание за вашата организация на геодезистите?

Както знаете, Националният орден за заслуги е типично френски. Учреден е на 3 декември 1963 г. от генерал Дьо Гол. Титлата е предназначена да възнагради заслугите, извършени при работа в държавната администрация, на бойното поле или заради някаква успешна частна инициатива.

Това признание за работата ми бе направено на 30 януари 2013 г. от министъра на жилищната политика Сесил Дюфло по повод огласяването на първия геодезически кодекс. Разбира се, че става дума за признание на най-високо национално ниво на професията на геодезистите и на институцията, която представлявам.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us