Геодезия

Геодезистите искат нови промени в ЗКИР


Инж. Татяна Аршинкова, секретар на КИГ

 

На 24.04.2013 г. в гр. София, в салона на сградата на Геопланпроект, КИГ проведе редовно годишно общо събрание. Поради липсата на кворум в 12:00 часа началото на заседанието се отложи с един час, съгласно Устава на КИГ. В 13.00 часа председателят откри заседанието. На него присъстваха 80 от общо 120 делегати по списък.

Предложеният дневен ред беше приет единодушно. Бяха изнесени докладите на председателя на КИГ – инж. Ангел Янакиев, на председателя на Комисията по професионална етика (КПЕ) – инж. Венета Коцева и на председателя на Контролния съвет (КС) – инж. Валентин Йовев за изминалия период от януари 2012 г. до април 2013 г.

Инж. Ангел Янакиев изложи годишния отчет на КИГ. На национално ниво като казуса ЗКИР предизвика големи спорове и дискусии между геодезическата общност. След така развилата се политическа ситуация в държавата, ЗИД на ЗКИР не беше приет от бившото НС. Пред геодезическата гилдия предстои изготвянето на нов ЗИД на ЗКИР и внасянето му отначало в пленарна зала.

Към настоящия момент в регистъра на КИГ активни членове са 448, 336 от които с право на ползване на печата с логото на КИГ. Новите членове за 2013г. са 23-ма, от които 14 имат право да ползват печата с логото на Камарата на инженерите по геодезия.

По настояване на  Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – „Гласът на българския бизнес“, КИГ бе приета за член на Консултативния съвет на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Бяха проведени две редовни заседания на УС на КИГ, на които бяха поканени членовете на КС и КПЕ. Инж. Ангел Янакиев изложи в доклада си и казусът с писмата, които написа като представител на КИГ, до бившото правителство, относно състоянието на геодезическата гилдия. За съжаление писмата до бившия премиер г-н Бойко Борисов и бившия финансов министър Симеон Дянков не бяха взети под внимание от правителството. Бившият кабинет не положи и минимални усилия за финансиране на геодезията и кадастъра в България.

По инициатива на Камарата на строителите в България за установяване на по-тясно сътрудничество на организациите в бранша КИГ взе участие във форум на председателите на Камарите в строителния бранш (КСБ). Със създаването на този форум се цели участие на камарите в бъдещи проектозакони. КСБ публикува декларацията, изготвена след форума във в. „Строител“. В декларацията специално се отбелязва ролята и значението на кадастъра.

Във връзка с предстоящото домакинство на Работната седмица на Международната федерация на геодезистите (FIG)  през 2015 г., Местният организационен комитет за Работната седмица 2015 г. заседава в присъствието на представителите на FIG – г-н Тео ЧиХай президент на FIG и г-жа Луис Фрис Хансен – офис мениджър на FIG. След проведени дебати бяха избрани тема и лого на Работната седмица 2015г. Working week 2015 в гр. София, България ще се проведе под темата: From the Wisdom of the Ages to the Challenges of Modern World – От мъдростта на вековете към предизвикателствата на съвременния свят.

Логото на Working week 2015 г. в гр. София, България ще съдържа изображение един от символите на столицата – народният театър „Иван Вазов“ – утвърдил се не само като първата театрална сцена на България, но и като национален културен институт.

Беше представен също така доклад за дейността на Комисията по професионална етика, в който бяха представени всички самостоятелни заседания на КПЕ, причините за тях и резултатите от проведените срещи. Председателят на Комисията инж. Венета Коцева изрази своята благодарност на членовете на КПЕ за тяхната отзивчивост и подкрепа при съвместната им работа.

Председателят на Контролния съвет инж. Валентин Йовев изнесе доклад, който обобщава финансовото състояние на КИГ за изминалите четири години до настоящия момент. В обобщение КС определи като целесъобразни направените за периода разходи за осъществяване  дейността на КИГ и не констатира нарушения.

Инж. Ангел Янакиев благодари на делегатите на ОС за участието им.


Решения

Към точка „Разни” от дневния ред на събранието, делегатите дискутираха пряко засягащи ги теми, в заключение на което бяха взети следните решения:

  1. Членовете на УС на КИГ да заседават редовно или извънредно само присъствено, на които заседания да се вземат важни решения за гилдията, като се изключи online гласуването на УС
  2. КИГ още от тази година ще започне да организира курсове за повишаване квалификацията на членовете й, които ще бъдат с различна професионална насоченост. Инж. Ангел Янакиев вече има проведен разговор с управителя на ГИС София – инж. Весела Дишева, относно предстоящото обучение. Всички членове на КИГ ще бъдат информирани подробно за предстоящите възможности.
  3. КИГ ще заседава на извънредно общо събрание в края на юни или началото на юли, на което да излезе с решение за сформиране на работна група, която да изготви ЗИД на ЗКИР. На събранието още предстои да се вземе решение за изготвянето на Декларация от КИГ до министерство на земеделието и храните и до министерство на регионалното развитие и благоустройството относно картите с възстановената собственост, както и изготвяне на Декларация относно отдаването на обществените поръчки и монополизирането на геодезическите услуги.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us