Геодезия

Геодезистите категорично против мегаагенция, излязоха със становище

Опитите на геодезистите да обяснят несъстоятелността на идеята за смяна на статута и обединяването на АГКК в мегаагенция продължават.

Геодзистите са против Законопроект за Държавна агенция по вписванията, внесен в народното събрание, според който Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) от Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва да премине към мегаагенцията Агенцията по вписванията.

Причините за недоволството са много. Първо, ако АГКК стане част от тази мегаагенция, то юрист ще трябва да приема и подписва кадастралните карти. Това е безмислено. Говори се за делегиране на права, но това не задоволява геодезистите.

Второ, в страните от Европейския съюз кадастърът е в самостоятелни агенции.

Трето, 97% от територията на страната е покрита с кадастрална карта, а Имотният регистър не се е развил през тези 20 години и в момента става така, че тези, които не са си свършили работата, трябва да ръководят онези, които работят добре.

Четвърто, АГКК от повече 20 години е самостоятелно действаща работеща агенция, като повечето няма друга държавна администрация, която толкова добре да работи дистанционно, по електронен път. Не се знае, ако АГКК мине към министерския съвет, какво ще стане с тези данни. Освен това 70% от дейността на АГКК е свързана с геодезия, регулация, кадастрални карти – т.е. чисто техническа геодезическа работа, която няма нищо общо с Агенцията по вписванията.

Пето, всички данни в АГКК имат идентификатор и към този идентификатор могат да се прикачат допълнителни данни – т.е. да се осъществи това желано от законодателя обединяване на данните в една база, но на базата на АГКК, а не по друг начин.

СПОРНИЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ

Становището едно към едно:

 

ДО

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ

 

Г-Н НАСТИМИР АНАНИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,

БЛАГОУСТРОЙСТВО

И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

Г-Н КИРИЛ СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 

С Т А Н О В И Щ Е

Относно:   Законопроект за Държавна агенция по вписванията, № 47-254-01-55, внесен на 18.05.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Камара на инженерите по геодезия, изразява следното становище по отношение на внесен Законопроект за Държавна агенция по вписванията, № 47-254-01-55 от 18.05.2022 г.:

Съгласно „Споразумение за съвместно управление на Република България за периода 2021-2025 г.“ Агенция по геодезия, картография и кадастър следва да бъде структура към Министерски съвет. В подкрепа на Споразумението т. 1.2. от Решение 892/30.12.2021 г.  на Министерски съвет на Република България гласи:

1.2.      Изпълнителната агенция по горите, Българската агенция по безопасност на храните, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да преминат към Министерския съвет;

В резултат от това решение на Министерски съвет, в началото на м. януари 2022 г. беше публикуван за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. С предлаганите тогава изменения на ЗКИР, АГКК преминава към Министерски съвет. Учудващо, два или три дни след публикуването, предложенията бяха премахнати от сайта за обществени обсъждания.

Камара на инженерите по геодезия (КИГ) напълно подкрепя текста в Споразумението,  Решение 892/30.12.2021 г. и предложения в началото на м. януари 2022 г. ЗИД на ЗКИР. С Решение № 3 на Общо събрание на КИГ, проведено на 15.04.2022 г. Камарата на инженерите по геодезия  подкрепя идеята АГКК да е самостоятелна държавна агенция.

Камара на инженерите по геодезия подкрепят желанието за реформа на АГКК в пълно съответствие с посочените по-горе документи като самостоятелна Държавна агенция по геодезия, картография и кадастър. Становището на КИГ по отношение на предложения Законопроект за Държавна агенция по вписванията, която де е правоприемник на Агенция по вписванията, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и Централен регистър на особените залози е положително, при положение, че бъде изключена Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 Мотивите ни за това са следните:

Според нас, идеята за създаване на описаната в законопроекта Агенция по вписванията, всъщност е идея за създаване на обща база данни. В тази връзка искаме да подчертаем, че кадастърът е малка част от геодезията.

АГКК, освен, че създава и подържа кадастралната карта и кадастралните регистри, извършва и редица други дейности, различни от кадастъра – създава и подържа топографска база данни, регистър на геодезическата основа, възлага изработването на специализирани карти за нуждите на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и за други благоустройствени дейности в урбанизираните територии.

Съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, АГКК възлага изработване на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и ги поддържа в актуално състояние въз основа на информация, предоставена от възложителите.

Съгласно Закона за геодезията и картографията АГКК изпълнява основни геодезически и картографски дейности, между които:

  1. Реализира и подържа Българската геодезическа система (БГС).
  2. Създаване и поддържане на три (от общо пет) геодезически мрежи, съставляващи единната геодезическа основа на територията на страната – Държавната нивелачна мрежа; Държавната гравиметрична мрежа, която е изходна основа за геодезически, геофизични, научни и научноизследователски дейности; мрежата от мареографни станции.
  3. Създаване, поддържане, издаване на държавните топографски карти в мащаби 1:5000 и 1:10000 (цифровата едромащабна топографска карта), вкл. възлагане аерозаснемането за тази цел, създаване и поддържане на топографски бази данни и геоинформационна система за територията на страната и района на българската база в Антарктика.
  4. Осъществяване на техническата дейност по установяване и стандартизация на географските имена в Р България.
  5. Организиране и поддържане на Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) – съхранява и предоставя за ползване материали и данни, резултат от геодезически, картографски, кадастрални и фотограметрични дейности, извършвани в България.

Геодезията е научна област, която се изучава от десетки години и кадастърът е част от нея. Геодезията и в частност кадастърът е част от инвестиционния процес в Република България. Всеки инвестиционен проект започва и завършва с  геодезия и кадастър.

АГКК е структура, която осъществява своята дейност от повече от 20 г. През тези 20 години е изработена кадастрална карта  на около 97% от територията на страната. Създадени са голям брой специализирани карти за устройствено планиране. Към настоящия момент АГКК поддържа изработената кадастрална карта, като повишава нейната точност и актуалност. Може уверено да се твърди, че като самостоятелна структура, АГКК създава, поддържа и предоставя за ползване информация за недвижимите имоти на територията на цялата страна  по начин, за какъвто много малко администрации в Република България могат да се похвалят.

Можем да предоставим справка за това как се администрират тези дейностите в Европа, от която е видно, че в държави  като Великобритания, Норвегия, Германия, Гърция и др. геодезията и кадастърът се извършват от Държавни агенции.

По тези причини считаме, че АГКК трябва да съществува като самостоятелна Държавна агенция по геодезия, картография и кадастър.

В подкрепа на всичко казано, прилагам писмо от EuroGeographics – Асоциацията за Национално Картографиране, Кадастър и органи за поземлена регистрация в Европа (association for the National Mapping, Cadastral and Land Registration Authorities in Europe)

Уважаеми господа,

Обръщаме са към вас с предложение, преди да бъде внесен Законопроект за Държавна агенция по вписванията в комисиите на Народното събрание, да се организира среща между представители на геодезическата гилдия и вносителите на законопроекта, на която да можем подробно да представим нашите мотиви за създаване на Държавна агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

София, 27.05.2022 г.                                                  Управител на УС на КИГ: инж. Зл. Златанов

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us