Геодезия

ГЕОДЕЗИЯТА И КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ


Доц. д-р инж. Васил Вълчинов

 

ръководител на катедра „Геодезия и геоинформатика“,

 

Геодезически факултет на УАСГ

 In Memory

 

 

     На 30.04.2011 год. в УАСГ, Геодезически факултет, се именува учебна зала на името на проф. дтн инж. Георги Харалампиев Златанов. Тържеството бе уважено от ръководството на УАСГ и Геодезическия факултет, АГКК, Камарата на геодезистите, КИПП, преподавателите от Геодезическия факултет, много геодезисти, семейството му, негови колеги и приятели. Поводът за това събитие бе предложение на катедра „Геодезия и геоинформатика“ до Академичния съвет на УАСГ да се именува учебна зала на основателя на компютърните технологии в геодезията в България – проф. Георги Златанов.

На 13.04.2011 год. Академичния съвет на УАСГ взе решение учебна зала 410 да носи името на проф. дтн инж. Георги Златанов. Досега в Геодезическия факултет са именувани две учебни зали: на името на акад. Владимир Христов и на името на проф. Васил Пеевски.

Мотивите за именуване на зала 410 в зала „проф. Г. Златанов“ трудно могат да се съберат в една статия, но съм задължен да го направя.

Биографични данни за проф. Златанов:

–       Роден е през 1930 год. в София, завършва средно образование в София през 1948 год., а висше – през 1953 год. спец. „Геодезия, фотограметрия и картография“  в ИСИ, сега УАСГ;

–       От 1953 до 1959 год. е инженер-проектант в ПО „Геопланпроект“, София по създаване на високоточни градски триангулации, а от 1959 год. – асистент в катедра „Геодезия“ в ИСИ;

–       През 1965 год. защитава  дисертация на тема „Влияние на грешките на изходните данни“ и получава първата научна степен кандидат на техническите науки, сега доктор;

–       От 1968 год. е доцент по геодезия;

–       През 1974 год. защитава дисертация на тема „Принос върху теорията и практиката на геодезическите изравнения“  и получава втората научна степен доктор на техническите науки, сега доктор на науките;

–       През 1975 год. е избран за професор и  работи до пенсионирането си в катедра „Геодезия“ през 1993 год;

–       В периода 1984-1995 год. е професор в Техническия университет в Тунис;

–       Почина през 2008 год.

Проф. Златанов като преподавател и учен:

     От 1959 год. като асистент, после доцент и професор, проф. Златанов обучава студентите по дисциплините Геодезия, Метод на най-малките квадрати, Опорни мрежи. Чете лекции по Геодезия, Електронно-изчислителна техника(ЕИТ) в геодезията, Организация и управление на геодезическото производство, Автоматизирани системи за информация и проектиране в геодезията.

     Ръководи десетки дипломанти, бил е научен ръководител на 3-ма докторанти. От позицията на нашето време неговата помощ на голяма част от преподавателите в Геодезическия факултет при подготовката на техните дисертации и по-натаъшното им научно развитие е неоценима. Много критични и градивни са рецензиите му на докторски дисертации, на конкурсите за доценти и професори.

     Една от областите, в която проф. Златанов още от асистент работи и остава негова научна любов е моделиране, алгоритмизация и програмиране на геодезически задачи, която предава на студентите си, на инженерите в практиката и преподаватели в Геодезическия факултет. 

Още през 1961 г., преди 50 години, ас. Златанов публикува статията „Автоматични цифрови машини и приложението им в геодезията“. Шест години по-късно, вече главен асистент, той разработва на машинен език  Програма за изравнение на ъглово-линейни мрежи на първата в София ЕИМ, предоставена за граждански цели в Института по строителна кибернетика. Тази програма в геодезията поставя началото на геоинформатиката   у нас.

Огромните по площ и оборудване ЕИМ тогава, сега се заместват от един компютър, който всеки от нас има в дома си и на работното си място.

 В такова съотношение трябва да се оценява и ролята на първата програма на гл.ас. Златанов за геодезията тогава. По това време геодезическите изчисления и изравнения се извършват с механични сметачни машини, с логаритмични таблици и таблици за естествените стойности на тригонометричните функции с  6 и 9 знака, нещо непонятно и неизвестно за днешното поколение студенти и инженери.

 Значението на тази програма е голямо за геодезията и за това, че се постави началото на друг начин на мислене за обработката на геодезическите измервания и автоматизация на изчислителния процес.

 Освен това в тези първи години работата с ЕИМ за голяма част от геодезистите, включително и в научните среди и ръководства беше неразбираема, не можеше да се оцени правилно, напротив – силно се омаловажаваше. Твърдеше се, че това не е наука, дори не е геодезия, защото машината решава всичко. Трябваше да се променя начина на мислене,  да се убеждават инакомислещите,  да се обучават много млади кадри, да се създават и прилагат нови методи. „Това могат да направят младите преподаватели и студенти“, споделяше тогава проф. Златанов.

И както е известно от историята, големите и дори превратни промени се правят от силно мотивирани и предвиждащи бъдещето кадри. За геодезическата наука и практика, за поколенията инженери-геодезисти такава „роля“ изпълни проф. Г.Златанов и като преподавател, и като учен. Тази заслуга не е само за обучаването на  студентите и младите си колеги на компютърни знания и умения, но и за внушението, за „хъса“, който той излъчваше и казваше, че „бъдещето на Геодезията ще се гради върху компютърните технологии“, че „младите трябва да се учат да мислят алгоритмично,  да моделират и да трансформират инженерния проблем в алгоритъм и компютърна технология“. И тогава и сега с убеденост може да се твърди, че това той внуши на много млади хора с авторитета и знанията си, а те от своя страна пренесоха това във времето си.

От 1969 г. доц. Г.Златанов започва факултативен курс по „Приложение на изчислителната техника в Геодезията“, а от 1974 г – редовната дисциплина  „ЕИТ в геодезията“. Публикува учебниците „Курс по електронноизчислителна техника в геодезията“(1974 год.), а през 1979 г. – „ЕИТ в геодезията“, книга, която е  оригинален научен труд с актуално съдържание и сега. 

В годините около 1980 год. проф. Златанов работеше и в Съвета по висше образование(СВО) към Комитета за наука и технически прогрес в България. Малко известно е у нас, че благодарение и на подкрепата на проф. Златанов като служител на СВО, беше финансиран проект и създаден първия български персонален компютър  ИМКО 1 в Института по техническа кибернетика и роботика. През 1981 г. Геодезическия факултет, благодарение на проф. Златанов, разполагаше с един ИМКО 1, а от следващата година – с два персонални компютъра ИМКО2 (протипип на Правец 82), на които започна обучение на студенти и преподаватели за работа с компютри. На компютър ИМКО 2, под ръководството на проф. Златанов се разработи базата данни и се извърши информационното обслужване на участниците на XVII конгрес на FIG, проведен в България през 1983 год. В следващите години микрокомпютър Правец 82 се произвеждаше в заводски условия за цялата страна.

Когато си спомням това време не мога да подмина два важни етапа от научното развитие на проф. Златанов. Първият е от областта на компютърните технологии в геодезията, в които първите публикации и дейност у нас са на проф. Златанов. В 80-те години той създаде и реализира алгоритми за регулярен  и нерегулярен цифров модел на релефа, които поставиха основа за разработване на дипломни работи, докторантури, вкл. и на чуждестранни инженери, научни публикации.

Вторият е оптимизацията и проектирането чрез Метода на най-малките квадрати(МНМК). През 1976 г., заедно с проф. В. Пеевски публикува статията „Оптимизиране на проекти за опорни геодезически мрежи“. Върху този проблем в следващото десетилетие се публикуват научни статии и дисертации, както по света, така и у нас.

Съвсем в негов стил и поведение бе и академично му слово „От Геодезия към Геоматика“ по случай 70 годишния му юбилей, отбелязан в УАСГ през 2000-та година.

Aко се сравни нашето информационно време с периода от 1967 до 1990 год., трябва с убеденост да се съгласим с проф. Златанов, че „Бъдещето на геодезията е в компютърните технологии“, мисъл изказана от него преди повече от 30 години, която си позволихме да поставим и в учебната зала, вече носеща неговото име.

За научните постижения на проф. Златанов:

Научни области, в които са  публикациите на проф. Златанов са твърде широки. Общия им брой е над 90 заглавия, от които 20 в чужбина и са в областите на: физическата геодезия, математическата картография, инженерната геодезия, линейната алгебра,  ЕИТ, моделиране, алгоритмизация на процеси и други.

     Публикациите на проф. Златанов за   решението на големи системи нормални уравнения, цифровото моделиране на релефа, геометричната интерпретация на МНМК, колокацията, изравнението на свободни мрежи, алгоритмизацията на инженерно-геодезически задачи и оптимизацията на геодезически построения са първи или едни от първите у нас. 

Трудно може да се посочат най-значимите му приноси, но трябва изрично да се отбележат тези, които са свързани с теорията за обработка на измервания и алгоритмизация на инженерно-геодезически задачи, включително задачи за оптимално проектиране. От теоретичните  изследвания на проф. Златанов, без претеции за изчерпателност,  трябва да се посочат:

  • доразвиване и прилагане на краковяновото смятане в алгоритми за обработка на измервания (монографията „Краковяново смятане“, Техника“, 1968 г.);
  • внедряването на ортогоналното и ортонормално разлагане на матрици и създаване на нови алгоритми за решаване на задачите на МНМК – универсалният К-алгоритъм, по-късно доразработен в Z-алгоритъм (Обобщение на МНМК за изравнение на нормално разпределени измервания, 1996 год.);
  • решение на системата нормални уравнения при непълен ранг и изравнение на свободни мрежи;
  • строги решения при обработка на големи мрежи с оценка на точността (метод на нарастването), проблем с голяма актуалност по това време;
  • изследване на влиянието на грешките на изходните данни в геодезически мрежи и обработка на зависими величини.

Проф. Златанов поддържаше много международни контакти, владееше няколко чужди езика, участваше във FIG. Това му помагаше, а и той търсеше да бъде в крак с времето си – следеше световните тенденции в развитието на геодезическата наука и практика, на компютърните технологии и всичко това  принасяше и в обучението на геодезистите у нас. За онова време това не бе никак лесно.

Международна дейност на проф. Златанов:

– Публикациите му в чужбина, както вече се отбеляза са над 20 броя;

– У нас той е инициатор и организатор на редица международни симпозиуми и конференции, главно в рамките на Комисия 5а на FIG  „Геодезически методи и инструменти“;

– В периода 1975-1981 последователно той е зам.председател и председател на Комисия 5а на FIG;

– От 1982 до 1984 е член на Изпълнителното бюро на FIG и е един от активните организатори на XVII конгрес на FIG в София през 1983 г. По тогавашна информация, конгрес на FIG се проведе за първи път в социалистическа страна.


Призванието на човека в неговото позитивно мислене и развитие е да съгражда, да оставя следа в своята работа, сред колегите си, в своето семейство. Още по-силно и по-задължително е, когато по силата на собствен избор и професионални желания, човек участва в създаване на нови специалисти в своята област, когато работи с младите хора и трябва да насочи енергията им в желана от тях градивна посока. Тогава отговорността да си на правия път и да дадеш професионалното си рамо и опит на търсещите знания млади колеги е още по-голяма, а удовлетворението, че си бил на мястото си е по-осезаемо и силно.  Това напълно се покрива с учения, преподавателя и човека проф. Златанов.

Постиженията на всеки човек, преподавател или учен са значими не сами за себе си, а когато се внедряват, реализират в практиката и в живота. Има и такива открития и  научни постижения, които са изпреварили своето време, и които е трябвало да „почакат“ техническите възможности на обществото, средата и технологичното си време. Редица от постиженията на проф. Златанов, като автоматизацията на обработката на геодезическите измервания, моделирането на повърхнини и др. също трябваше да „почакат“ своето време по аналогични причини.

Още преди 30-40 години той публикува научни доклади и статии за моделиране и цифрови модели и употребява тези понятия, без винаги да е разбиран. Сега тези термини са в професионалния речников фонд на специалисти от различни специалности.

Нерядко проф Златанов е разработвал методи и алгоритми, които не са могли да се реализират по технически или технологични причини – слаба или с малък потенциал изчислителна техника. Но това е доста типично за учени, които изпреварват времето, в което живеят.

Наред с всичко това, характерно за него беше професионалната отговорност и преданост към геодезията, към достойния труд на геодезиста, защитаваше авторитета на геодезията, катедрата и Университета.


Творческият път  на проф. Златанов, следата, която остави сред студентите си, колегите и професионалното съсловие, влиянието върху хората, които е учил и с които е работил, безкрайната вярност на науката геодезия, на любовта си  към компютърните технологии са поводът, мотивът зала 410 на УАСГ сега да се нарича зала „проф. Георги Златанов“.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us