Геодезия

Геоинформационни технологии на Конструкторско бюро „Панорама” – Русия

Ангел Ангелов, Геодетект ЕООД

 

Конструкторско бюро „Панорама“ е водещата руска компания в разработката и внедряването на софтуер в областта на геоинформационните системи и технологии.

Проектът Панорама е набор от геоинформационни технологии, който включва: професионална ГИС „Карта 2011“, професионален векторизатор Панорама-редактор; инструментални средства за разработване на ГИС приложения за различни платформи GIS ToolKit; система за отчет и регистрация на земеделски земи, поземлени имоти и сгради Земя и Недвижимост; програма за публикуване на карти и бази данни в Интернет GIS WebServer; програма за осигуряване на отдалечен достъп до картографски данни ГИС Сървър 2011; конвертори за обмен на данни с други ГИС (DXF/DBF, MIF/MID, Shape, S57/S52, SXF, GEN, CAD/ZEM и др.) и специализирани приложения (за управление, навигация, екологичен мониторинг и др.).

Всички технологии са отворени към потребителите. Взаимодействието с уеб приложения се осъществява посредством GIS WebService GIS WebFeatureService. Те поддържат протоколите OGC WMS (OGC 03-109r1 вер. 1.3.0), OGC WFS (OGC 09-025r1) и стандарите ISO 19100. GIS WebFeatureService поддържа протоколите REST и SOAP и обезпечава построяването на мащабируеми, платформено независими информационни системи.

Oсигурена е възможност за конфигуриране на класификатори на електронни карти и библиотеки с условни знаци. Поддържат се различни координатни системи и картографски проекции. Много от програмите са представени с техните сорс-кодове, а библиотеките на ядрото на системата са пренесени на Windows CE, Linux (МС ВС), QNX, ОС РВ 2 и поддържат процесори Intel, Sparc, MIPS. Среди за разработка на приложения: Borland C++, Delphi, CodeGear, RAD Studio, Microsoft Visual Studio, C#, GNU C++. Интерфейсът за програмиране на приложения е отворен.

За разработване на мобилни приложения се поддържа специална версия на библиотеките и компактен формат на данните. Подготовката на изходните данни и разработването на пилотни проекти може да се извършва на платформа Windows/Intel, а изпълнението на приложенията – на мобилни устройства.

 

Професионалната ГИС „Карта 2011“ е универсална геоинформационна система, имаща средства за: създаване и редактиране на електронни карти в многопотребителски режим; извършване на различни измервания и разчети; овърлейни операции; построяване на 3D модели, обработване на растерни данни, изработване на ортофотопланове; създаване на матрици на височините, на качеството, многослойни (геоложки) матрици; обработка на данни от лазерно сканиране; моделиране на зони за наводнения; средства за тематическо картографиране; подготовка на карти за издаване; атлас от карти; работа с GPS-приемници, поддържане на различни протоколи за GPS мониторинг, вкл. „GeoRTK“; граф на пътищата и навигация; работа с пространствени данни от интернет източници; анализ на мултиспектрални снимки; автоматизирано дешифриране и векторизация по данни от дистанционни изследвания; а също така и инструментални средства за работа с бази данни (конструктори на форми, заявки и отчети).

ГИС „Карта 2011″ е сертифицирана съгласно изискванията за безопасност на информацията в Министерството на отбраната на Руската федерация.

 

GIS ToolKit е набор от компоненти за бързо създаване на приложения с възможности за работа с електронни карти в системи за визуално програмиране Delphi, C++ Builder. GIS ToolKit се основава на повече от 1500 функции на интерфейс „MAPAPI“ на проект Панорама.

GIS ToolKit Active е набор от компоненти и класове за програмиране във всяка среда, поддържаща технология ActiveX (Microsoft Visual Studio, Borland C++ Builder/Delphi/Code Gear/RAD Studio, 1С, Microsoft Office VBA и др.).

 

МГИС Земя и Недвижимост e многопотребителска клиент-сървърна геоинформационна система за регистриране на поземлени имоти и сгради.

 

GIS WebServer е универсално средство за разработване на геопортали с различни предназначения. Приложението е предназначено за публикуване в Интернет/Интранет мрежи на електронни карти, данни от дистанционни изследвания и информация от бази данни. В приложението се съдържат функции за мащабиране и преместване на картите, промени в размера и състава им. Може да се създават, изтриват и преместват точкови обекти. Изпълнява се търсене и филтриране на информация в базата данни /БД/, търсене на обекти от картите чрез записи в таблиците на БД и обратно – търсене на записи в таблиците на БД за дадени обекти. Възможни са няколко вида търсене на обекти: по име, област, адрес и търсене на улични кръстовища (за едромащабни карти и планове на градове). Показват се подсказки за обектите и се обработват хипервръзки в таблиците на БД. В GIS WebServer може да се измерват разстояния, да се създават потребителски раздели, да се формират отчети за таблиците от БД, да се записват картите (част от тях) във файлове и печат. Осигурява се публикуване на новини във формат RSS. С помощта на параметрите на интерфейса потребителят може да установява цвят на фона, яркост и контраст, прозорец за увеличаване, видимост на слоевете, използвани инструменти (панели) и други параметри.

 Възможно е изобразяването на географски и аналитични данни върху мобилните устройства на Apple (iPad, iPhone, iPod Touch). Включена е поддръжка на браузъра Safari за iOS, въведени са нови режими на работа на потребителския интерфейс.

На фиг.1 е показан геопорталът на централната част на град Плевен, съдържащ ортофотоизображение с размер на пиксела 0.07 м., CAD-файл и триизмерен модел на Мавзолея-костница „Св. Георги Победоносец“, получен след лазерно сканиране. Посочените материали са създадени в ГЕОКАД-93 ЕООД (www.geocad93.com).

 Geodetect_Geomedia_br-2-2012_fig-1.jpg

Фиг. 1  Геопортал на централната част на град Плевен www.geodetect.bg:8080/pleven/

GIS WebToolKit  – набор от инструменти за разработване на геопортали с достъп до инфраструктура за пространствени данни (векторни, растерни, матрични карти; данни от дистанционни изследвания и информация от бази данни). Наборът от инструменти е създаден на основата на изходните текстове на приложението GIS WebServer. Създаването на собствен уеб-сайт или гео-портал, използващ интерактивна карта и таблици от база данни, може да се извърши с помощта на GIS WebToolKit. Наборът от инструменти GIS WebToolKit е решение (Solution) за Visual Studio 2008 и език за програмиране C#. Използва се технологията AJAX.NET за частична обработка на данните в клиентска среда и за поддържане на различни Web-браузери. За използването на GIS WebToolKit е необходимо да се познават принципите за разработване на Web-приложения ASP.NET в среда.NET Framework, а също и опит в създаването и използването на клиентски сценарии JavaScript. GIS WebToolKit се предоставя в два варианта: GIS WebToolKit и GIS WebToolKit x64. GIS WebToolKit x64 за 64-разрядни ОС Microsoft Windows, ефективно използва разширените им възможности и изцяло поддържа семейството операционни системи Microsoft Windows x64.

 

ГИС Сървър 2011 е програма, предназначена за осигуряване на отдалечен достъп до картографски данни на потребителите на ГИС Карта 2011, Панорама-Редактор, ГИС Навигатор 2011, ГИС-вюър и други програми, разработени с помощта на GIS ToolKit версия 10 и по-нови.

 

Векторизатор Панорама-Редактор – програмата е предназначена за създаване на електронни карти във всички мащаби и всякакъв тип (от дребномащабни атласи до едромащабни планове) и обновяване на вече съществуващи електронни карти.

На фиг. 2 е показана част от едромащабна топографска карта (ЕТК) в М 1:5000. Цифровият класификатор, който е използван, е разработен на основата на действащата система от условни знаци. Той да позволява изработване на цифрови ЕТК с качество, съответстващо на съществуващите ЕТК.

Разработката отговаря на всички съвременни международни стандарти и практики. Тя е в пълно съответствие с директивата ЕС за инфраструктура на пространствени данни INSPIRE и стандартите на ISO серията 19100.

Geodetect_Geomedia_br-2-2012_fig-2.jpg

Фиг. 2 Част от ЕТК в М 1:5000

ГИС Панорама 2011 Мини е предназначена за: създаване, редактиране и печат на цифрови карти и планове на градове с различно предназначение; поддържане на бази данни с настройване на потребителски форми за разглеждане на таблици, формиране на заявки и отчети; преглеждане на схеми за териториално планиране; кадастър и други задачи. ГИС Панорама 2011 Мини съдържа средства за импорт на векторни пространственни данни, растри и матрици на височини в най-разпространените формати. Осигурява се потребителска работа с данните и контрол на достъпа до тях чрез включване към ГИС Сървър 2011. Възможно е включването към сървърите на Google и Digital Globe. Могат да се импортират данни от сървъри, поддържащи протоколи OGC WMS и OGC WFS. Възможно е включването на GPS/ГЛОНАСС-приемник за решаване на навигационни задачи.

 

GIS Panorama Mobile – програма за навигация по векторни и растерни карти и матрици на височините във форматите на ГИС „Карта 2011“ (Панорама) в ОС Windows Mobile. Осигурява се: запис на трасето на движение; търсене на обекти; определяне координатите на произволни точки, дължина и азимут на линия; нанасяне на обекти на картата; изменение състава на изобразяваните данни и други операции.

 

ГИС Панорама АГРО e предназначена за автоматизиране управлението на селскостопански предприятия в областта на земеделието и осигурява: събиране на данни от бордовото оборудване, поставено на подвижни технически средства (обекти на мониторинга); обработка на информацията от датчиците на системите; показване местоположението на обектите от мониторинга и техните характеристики на картата; подготвяне задания на шофьорите/механизаторите; изготвяне на сведения за действително изпълнената работа и обмен на информация с програмите за технологическо планиране; бюджетиране и счетоводен отчет.

 

ГИС Конструктор Free для PL/SQL Oracle е предназначен за разработване, в среда Oracle Developer в операционните системи Windows, Solaris и Linux, на средства за геоинформационно осигуряване и обработване на пространственни данни (карти на местността, тематични карти на основа информация от бази данни, данни от дистанционни изследвания) за включване в автоматизирaни корпоративни системи за управлениe, изградени на основата на СУБД Oracle.

ГИС Конструктор cъдържа набор от скриптове на език PL\SQL, демонстриращ използването на сървърни ГИС-библиотеки за работа с електронни карти в среда Oracle. Съдържанието на електронните карти се визуализира с условни знаци, приети за топографски, обзорно-географски, кадастрални и други видове карти. Има големи възможности за създаване (добавяне) на потребителски условни знаци. Поддържат се различни проекции и координатни системи.

„ГЕОДЕТЕКТ“ ЕООД (www.geodetect.bg) е партньор за територията на Република България на Конструкторско бюро „Панорама“(Москва, Русия, www.gisinfo.ru).

Автор

Super User
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us