Геодезия

ГИС – София

В средата, в която съществуваме и се развиваме, с навлизащите иновационни технологии във всички сфери на нашия живот, да имаш фирма и бизнес в сферата на услугите, да успяваш и да си сред първите, е сериозно предизвикателство.
Качеството на обслужване е една от най-важните предпоставки, за да бъде една фирма успешна и да продължава да съществува. Неминуемо клиентът е обект в центъра на всичко случващо се във фирмата. Той потребява услугите, определя вида им и се явява двигател за промените в нея. Една компания е това, което е и което е постигнала заради своите клиенти.
Във времето на преход през последните 17 години България тръгна по своя уникален път на развитие в областта на геодезията. Типично по български се опитахме да разрушим всичко налично и успяхме. Това беше едно от малкото мероприятия, които ни се удават – да рушим. Разрушихме админи страцията, разрушихме научната ни мисъл, разрушихме образованието, разрушихме големите геодезически структури, разрушихме геодезическите обществени организации. С две думи – разрушихме всички стълбове, на които се крепеше геодезическата наука и практика. Типично по български, хукнахме да се спасяваме поединично, на малки групички.
За разлика от нас почти всички европейски, а и източноевропейски държави запазиха голяма част от геодезическата си инфраструктура.
Минаха повече от 10 години, докато достигнем до идеите за съзидателност. През тези години обаче загубихме административния си опит, загубихме уменията си за управление. Нямахме ги вече инкубаторите за естествено израстване на кадърните млади.
Малцина бяха тези, които разбраха какво е свободен пазар и взеха участие в него. Тези малцина разбраха и какво е инвестиране и започнаха да го правят. Като цяло обаче геодезическият свят разчиташе в огромна степен на държавата като възлагаща работа и когато държавата възлагаше работа, всички бяха щастливи и усмихнати.
Описаното в груби щрихи обкръжение беше средата, в която се роди и израсна най-голямата на българския пазар геодезическа компания – ГИС – София.
Предпоставките за възникването на компанията се появиха в далечната 1987г., когато група прозорливи, амбициозни и напредничави мъже започнаха проекта за създаване на цифров модел на кадастралните планове на Столична община. Мениджър на проекта беше инж. Милан Миланов, а основен технологичен лидер беше инж. Златан Златанов. Разбира се, и технологиите и материалната база, и познанията бяха съвсем различни от днес, но тези хора убедиха общинската управа, че това е нещо полезно и модерно, накараха ги да повярват в резултатите и получиха финансова подкрепа за проекта.
През годините на развитието си този проект претърпя години на забавяне поради дълбоката финансова криза, завладяла държавата, както и години на разцвет, но през целия път екипът, работил по него, запази основния новаторски дух на основателите му. Навярно това е причината за успешното му развитие и в днешни дни.
В процеса на развитие на проекта в рамките на структурите на СО се достигна до момент, в който беше необходимо да се премине в качествено ново организационно ниво. В рамките на Общинската администрация беше невъзможно да се развива и разработва проект от такива мащаби. Така се стигна до решението на общинския съвет за регистрацията на търговското дружество ГИС – София, през 1999 г
Теоретичната основа на предстоящата за разработване информационна система беше разработена от доц. Бано Банов, инж. Христо Дечев и Светлозар Тонев.
На тази база започна създаването на самата информационна система на 3 етапа – разработка на прототип, оценка на работата и допълване на прототипа и разработка на реалната информационна система за поддържане на информацията за кадастралните и регулационните планове на СО, както и други географски данни за територията.
След внедряването на самата система през 2002 г. започна и текущата поддръжка и обогатяването й с редица функции, необходими в практиката. Така бяха допълнени обработката и визуализацията на плановете за регулация, картите на възстановената собственост за земеделските земи, поддържането на БД адреси, ортофото изображения, кадастрални листове, геодезически точки и др. Сериозно доказателство за качествата на системата се получи при предоставяне на достъп до нея в районните администрации и редица частни фирми.
От края на 2006г. данните за кадастралните планове и плановете за регулация са достъпни и в интернет – услуга, насочена предимно към посредниците при сделки с недвижими имоти. Предстоящото развитие на услугите за клиентите на системата в интернет е насочено към геодезическия и проектантския пазар и ще включва публикуването на информация за геодезически точки, координати на урегулирани поземлени имоти, технически нивелети на улици и др.
Няколко са предпоставките, които ни позволиха да развием компанията си и да постигнем сериозни резултати – изграденото доверие, човешките ресурси, модерните технологии, връзките с международните професионални общности и обмяната на опит.
Една от най-важните причини за достигането на сериозните успехи в реализацията на проектите си е системното разширяване на обхвата на дейностите ни с голямо количество успешно завършени обекти, което ни осигури доверието от страна на основния ни възложител – Столична община. Имаме успешно завършени редица проекти, като например:
– работа и обслужване на клиентите с кадастрални данни изцяло в информационна среда;
– съвместно с НСИ участие в преброяване на населението през 2002 г.;
– системно поддържане на картите с изборните райони;
– анализ на територията на СО във връзка с действията при земетресение;
– създаване на публичен регистър на общинската собственост;
– анализ на териториите, застрашени от наводнения.
Предпоставката, позволяваща ни да бъдем успешни в реализираните проекти е наличието на сериозен човешки потенциал. През 1999г. компанията започна работа с 15 души, в момента наетите по трудови и граждански договори са повече от 250 души, разпределени в 8 отдела, работещи в основните направления на развитие на компанията – кадастър, регулации, собственост, земеделски земи, адреси, фотограметрия, картография и дигитална обработка на графични материали. В голямата си част персоналът ни се състои от млади хора с желание за работа и обладани от дух за успешност.
Немислимо е развитието на успешен бизнес без използването на най-модерните световни технологии. Технологичният прогрес се е превърнал в ежедневие за всички области на нашата работа. Това се подпомага в голяма степен от участието на персонала на ГИС – София, в редица значими международни прояви. Така успяваме да опознаем отблизо най-добрите световни практики и да ги внедрим в нашия технологичен цикъл.
Такива са и примерите с развитието на дигиталната фотограметрия и електронната картография – области, в които станахме едни от технологичните лидери на българския пазар.
Нашите цели са създаване на максимално вярна и богата база от данни от наличните географски източници за СО и информация, свързана с територията на Столичния град, и създаване на удобен достъп до тази информация за всички заинтересовани. Нашият бизнес е да предоставяме информация, да облекчаваме мъките на потребителите за получаване на информация при правенето на техния бизнес. Ако успеем да направим бизнеса на клиентите ни успешен, значи сме успели и ние.
Стимулиращ фактор за нашето развитие е зараждането на конкуренция в пазарния сегмент, в който работим. Наличието на такава конкуренция е добър признак за пазара на геодезически и геоинформационни услуги в България. Това означава, че нещата започват да се променят, започват да се раждат нови и сериозни технологични лидери, които са необходими, за да се изгради български потенциал, който да запази работата на българския геодезически пазар. Безусловно необходими са още много работа и сериозни усилия, но важното е, че началото на трансформационния процес на българския геодезически бизнес е поставено.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us