Геодезия

GNSS и ГИС в полза на бизнеса


Какво представляват RTK и DGNSS

Глобалните позициониращи системи (GNSS) предлагат и спомагат за развитието на нови методи на работа, които улесняват работните процеси в много специализирани дейности. Тук ще разгледаме метод, който съвместява GNSS с географските информационни системи (ГИС). Като метод на работа използването на GNSS технологията при ГИС е познат отдавна в различни световни практики. GNSS играе основна роля при картографиране на обекти и събиране на географски данни, а ГИС управляват и анализират тези данни.

Пример за сфери на дейност, в които GNSS и ГИС си сътрудничат, са телекомуникациите. Обектите, които се изграждат и поддържат от тези компании, трябва да бъдат с прецизно определено местоположение. Това може да се постигне като се използват GNSS услуги. Те не само осигуряват дециметрова и сантиметрова точност, но позволяват данните за обектите да бъдат събирани в реално време.

Успешна практика през последните петнадесет години в различни страни по света е изграждането на мрежи от постоянни GNSS станции. Тези станции приемат и предават данни от сателитните системи в реално време. Това е едно от основните предимства на такъв тип мрежи. Другото е подобряването на точността при геодезически измервания.

През 2004 г. в България също започна проект за изграждане на GNSS инфраструктурна мрежа. Проектът е частен. Към настоящия момент включва общо осем функциониращи базови станции – шест са разположени в западна България и две в източна – в Приморско и Шкорпиловци. Крайната цел на проекта е инсталирането на още базови станции в източна и централна България, за да се покрие цялата мрежа на територията на страната.

На база изградената GNSS мрежа се предлагат услуги в реално време (RTK и DGNSS) и в режим на последваща обработка (PostProcessing и VRS).

DGNSS_BG_small 

От всички познати методи най-голям интерес представлява измерването и обработката на данни в реално време – RTK услугата. Тази услуга дава резултати в момента на работа и по-голяма продуктивност в сравнение със статичните методи на измерване. От друга страна мрежовото решение дава по-висока точност при определяне на местоположението на точка, сравнено с  определяне на местоположение спрямо една станция.

Чрез RTK се предават корекционни данни, получени в резултат на постоянната работа на базовите станции от мрежата. С получените данни се постига точност на измерванията до 2 см. Услугата се използва за повишаване точността на фазовите измервания в обхвата на мрежата.

RTKЗа да се ползва тази услуга е необходим един GNSS/GPS приемник с GSM модем. При получаване на корекционните данни се извършва двупосочен обмен на информация между потребителския GNSS/GPS приемник и контролния център на мрежата. Потребителят, оборудван с подвижен приемник, изпраща приблизителното си местоположение по протокол NMEA, като се свързва с контролния център чрез GSM модем. След като бъде разпознато приблизителното местоположение на потребителя, от контролния център се изпращат корекционни данни във формат RTCM 2.3.

Друга услуга в реално време е DGNSS, която предоставя субметрова точност до 0,5м. Тя се предлага безплатно на потребителите, като достъпът в България е максимално улеснен – през Internet.

Потребителите получават корекционните данни чрез NTRIP протокол, като избират от коя станция от GNSS мрежата да получат корекции. Тази услуга е ориентирана към всички ГИС потребители, на които субметровата точност е достатъчна.

Услугите за последваща обработка Post Processing и VRS предоставят данни в стандартния формат RINEX. Постижимата им точност е 1 см. Тези услуги могат да се използват при всякакви статични измервания.

GNSS услугите намират приложение в геодезия, кадастър, ГИС, фотограметрия, проектиране, комуникации, селско стопанство, автонавигация; управление на автопарк; за компании, поддържащи петролни инфраструктури; електроразпределителни дружества; ВиК мрежи, подземни тръби и проводи; управление на околната среда; лесоустройство; минно дело.

Приложение на тези услуги може да се намери и в много други сфери, където е необходима висока точност и ефективност при картографирането на обекти.

Фирмата, която се е заела с изграждането на GNSS инфраструктурната мрежа в България, е NAVITEQ.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us