Геодезия

График за геодезическо заснемане край София

АГКК публикува график за извършване на геодезически заснемания. Съгласно заповед на изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Гурманозово, с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, Софийска област.

Самият график

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us