Геодезия

График за възражения по кадастъра в Луковит и Ябланица

 Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община ЛУКОВИТ, които са изложени в Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Ловеч, бул. „България” № 3, ет. IV, в сградата на Община ЛУКОВИТ и в офисите на службата в общинските центрове на Ловешка област. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 35/30.04.2019 год. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър град Ловеч.
Също така са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор, община ЯБЛАНИЦА, които са изложени в Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Ловеч, бул. „България” № 3, ет. IV, в сградата на Община ЯБЛАНИЦА и в офисите на службата в общинските центрове на Ловешка област.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 35/30.04.2019 год. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър град Ловеч.
АГКК представи график за писмени искания и възражения пред СГКК Ловеч по приетите кадастрални карти и кадастрални регистри за землища в общ. Луковит и общ. Ябланица.

https://www.cadastre.bg/announcements/grafik-za-pismeni-iskaniya-i-vuzrazheniya-pred-sgkk-lovech-po-prietite-kadastralni-kar

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us