Геодезия

Има ли проблеми в средното образование по геодезия?

Инж. Стоян Богданов, организационен секретар на СГЗБ

За да отговори на въпроса дали има ли проблеми в средното образование по геодезия, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, съвместно с Камарата на инженерите по геодезия, проведе национално съвещание
на 22 февруари 2008 г. В него участвуваха представители на Министерството на образованието и науката (МОН), Националната агенция по професионално образование и обучение, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Военно-географската служба, Асоциацията на геодезическите фирми, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Лесотехническия университет, Професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ) в страната и др.
Бяха изнесени доклади от представители на МОН и Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Останалите участници изказаха становища от името на институциите, които представляваха. От изнесените доклади и изказаните мнения може да се направи извода, че има сериозни проблеми в образованието и обучението на специалистите със средно образование по геодезия. По-съществени от тях са липсата на кандидати за учители в ПГСАГ, изоставането на материалната база от съвременните нужди на практиката, крайно ограничените възможности за закупуване на съвременен софтуер, остаряването на някои от учебните програми.
Проблеми създава и въведеният по закон 13-и клас. Повдигнат бе въпросът за наложително съдействие от геодезическите институции и фирми на образованието. Особено остро бе поставен проблемът за нелоялната конкуренция (за сега ограничена) от някои Центрове за професионално обучение, специално по III квалификацинна степен – неспазване на Държавното образователно изискване за изпълнение на обявената програма, за провеждане на учебните практики и държавните изпити.
Учителите споделиха, че имат нужда от участие в курсове за квалификация и от редовно обсъждане на проблемите на образованието, а представителите на геодезическите институции – че няма достатъчно кадри за нуждите на практиката.
Организаторите поеха ангажимент да обобщят поставените проблеми и да предложат на съответните отговорни институции да предприемат действия за тяхното решаване.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us