Геодезия

Инструкция за преобразуване на съществуващите за територията на страната геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“


Инж. Виолета Коритарова

 

Работата по въвеждането на „Българска геодезическа система 2005″ продължава. След като през лятото с постановление на министерски съвет №153 се въведе БГС 2005 чрез Наредба № 2 за дефиниране, реализация и поддържане на БГС, в изпълнение на чл. 12, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията, сега предстои издаването на инструкция, която ще даде конкретика за начина на преобразуване на геодезическите материали. Новата геодезическа система се очаква да е с дългосрочно влияние.

Предложеният Проект на Инструкция за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българската геодезическа система (БГС) 2005″ е в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Наредба № 2 от 30.07.2010 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на отбраната за дефиниране, реализация и поддържане на БГС 2005.

Въвеждането на нова геодезическа система, така наречената „Българска геодезическа система 2005″ (БГС 2005), създава предпоставки за въвеждане на единна за страната координатна система, която е особено необходима за създаването и поддържането както на геодезически и картографски материали и данни, така и на кадастралната карта. БГС 2005 напълно съответства на официална геодезическа референтна система в Европейския съюз, създадена и поддържана в резултат на дейността Комисията за Европейската референтна система на Международната асоциация по геодезия (EUREF).

Разработването на Инструкцията за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005″ е насочено към прилагането на съвременни информационни технологии за организиране и управление на цялата информация за всички геодезически, кадастрални и картографски материали и данни.

Наличната пространствена информация за територията на страната съществува във вид на карти, планове, списъци и други форми с геодезически данни, създадени и поддържани в геодезически координатни системи 1950, 1942, 1942/83 и 1970 г. и Балтийска височинна система. Тези материали и данни се съхраняват във ведомства, общини и други юридически лица.

Основната цел на Инструкцията е да се опишат накратко съществуващите геодезически координатни системи в страната, описание на въведената БГС 2005, както и описание на всички практически стъпки даващи възможност да се трансформират координатите на различните, използвани в страната, геодезически и картографски материали и данни в координатна система БГС 2005.

Инструкцията следва да осигури дългосрочен период за потребление и лесно актуализиране при преминаване към следваща епоха за GPS измервания.

Инструкцията се разработва за унифициране на дейностите свързани с трансформиране на всички координати от използваните в страната координатни системи в координатна система БГС 2005 и успешното й въвеждане за бъдещо използване.

Работата по създаване на Инструкцията включва следните дейности:

– описание на използваните в страната координатни системи и проекции

– описание на въведената координатна система БГС 2005

– описание на използваните трансформационни връзки и преходи между различните координатни системи. Алгоритъм И Работни Формули

описание на практически стъпки за трансформация в БГС2005. Алгоритъм и работни формули.

Реализирането на БГС 2005 е предпоставка за изпълнение изискванията и на Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), за чието прилагане нашата страна има задължение като член на ЕС, както „Геомедия“ вече писа.

Още при подготовката на документите се коментираше и положителния ефект на Инструкцията – унифициране на материалите и геопространствената информация и данните, обменяни чрез Националния портал за пространствени данни по реда на Закона за достъп до пространствени данни, създавани и поддържани за територията на страната от различните ведомства, общините и юридически лица.

Преминаването на наличната пространствена информация за територията на страната в БГС 2005 ще се извършва по приоритети, както и поетапно при обновяване на различни геодезически, картографски и кадастрални материали и данни.

Предстои публикуване в Държавен вестник. Съгласно принципите, заложени в нея, е разработен софтуер за прилагане на различните трансформационни преходи ще бъде предоставен за свободно ползване и задължително прилагане в геодезическата практика.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us