Геодезия

ИНТЕРНЕТ И ГЕОДЕЗИЯ – някои практически аспекти

Във всекидневната на съвременния инженер несъмнено присъства световната мрежа [1]. Тя спестява време и средства като предоставя на специалистите различна информация в реално време (или с незначително закъснение[1]). Информацията, която може да бъде получена от мрежата, е обширна и се ползва във всички етапи на проектирането, строителството и експлоатацията на инженерните обекти, вкл. и при съответните геодезически работи.

В настоящата статия няма как да изчерпим целия набор от информация, която може да бъде получена от мрежата. Ще направим един обзор, като се опитаме да дадем някои примери и насоки за откриване на полезни страници и уеб-базирани системи[2], които да се превърнат в ежедневие на специалиста, по специално в част „Геодезия“, и да увеличат скоростта и качеството на неговата работа.

Координатни регистри.Координатите на точките от работната геодезическа основа са необходими при всяко заснемане. За урбанизираната територия в Р. България те могат да бъдат получени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър посредством онлайн системата ИКАР[3] [2] (фиг. 1)

icadastre.bg

 

Необходимо е да се знае населеното място(ЕКАТТЕ[4]), област, община, обект и/или номер на точка. Системата има възможност за предварителен преглед на схемата на търсената точка. За това се изисква предварителна регистрация. Услугите на системата са платени. Плащането се извършва чрез електронна сметка в системата, която може да се зарежда чрез ePay.bg или банков превод. След заплащане се получават търсените координати.

Чрез ИКАР могат да бъдат набавени и координатите на граничните точки на имот или постройка в имота. Търсенето може да бъде извършено по ЕКАТТЕ, адрес и др.

I-2 Page 06 Image 0001

Фиг. 1. ИКАР: Геодезическа основа

Едромащабни топографски карти (ЕТК). За сега, получаването на картите не може да бъде извършено онлайн. Възможно е, обаче, да се намери идентификаторът на картния лист. На адреса на Геокартфонд –

cadastre.bg/razgrafka-Bulgaria

 

може да бъде намерена разграфката на картните листове на база на Google Earth(фиг. 2), което позволява да бъде открит идентификатора. Освен това, системата показва годината на създаване и дали отпечатаният лист е цветен или черно-бял.

Софтуерни приложения. В последните години онлайн магазините за приложения навлязоха в почти всички области. Не прави изключение и специализираният инженерен софтуер. От такива магазини могат да бъдат закупени или свалени безплатно приложения към доста инженерни софтуери. Такива приложения са създадени и от български производители на софтуер, които отчитат спецификата на нормативната уредба в България.

I-2 Page 08 Image 0001

I-2 Page 09 Image 0001

Фиг. 2. АГКК, Геокартфонд: Разграфка на картни листа

         Google Карти със StreetView. Много полезно по време на заснемането/проектирането е приложението StreetView. То е достъпно на адрес

maps.google.com

 

Първоначалният изглед показва общ поглед върху карта, а при многократно увеличение се става достъпен изгледът StreetView(фиг. 3).

I-2 Page 10 Image 0001

Фиг. 3. Google Maps with Street View: Изглед към новостроящ се обект.

I-2 Page 11 Image 0001

 

I-2 Page 11 Image 0002

I-2 Page 11 Image 0003

Фиг. 4. Google Карти със Street View: Намиране на номер на точка от работната основа,

отбелязан върху стълб от контактната мрежа, без посещение на обекта

Ще добавим към горното, че приложението позволява предварителен или повторен оглед на обекти, които са предмет на заснемане и/или проектиране. Street View позволява уточняване на много детайли – положение на обекти (сгради, стълбове, шахти и т.н.), етажност на сгради и др. Приложението може да допълва традиционното кроки (фиг. 3).

Street View може да бъде използвано и за проверка на номер на точка от работната основа без да се посещава обекта физически (фиг. 4).

Недостатък на системата Street View е, че изображенията в България са направени само по републиканската пътна мрежа(с малки изключения, напр. „Южен Парк“, София), т.е. може да се обхождат само обекти, които са непосредствено до автомобилните пътища.

            Google Картипредлага търсене, освен с адрес, и по географски координати, което позволява откриване на имот на терен и върху картата (фиг. 5).

I-2 Page 14 Image 0001

Фиг. 5. Google Карти: Намиране на имот по географски координати North 42.67º, East 23.338º

            Библиотеки. Други полезни материали, които могат да бъдат набавени от интернет са библиотеки от блокове с условни знаци, които се използват в кадастъра. Тези библиотеки могат да бъдат вкарани в практически всяка CAD система.

            Безплатна библиотека с условни знаци може да бъде намерена на

gis-sofia.bg/ index.php?id=27&lang=bg

 

         Предаване на информация. Ще се спрем накратко и върху възможността за предаване на информация през световната мрежа.

Освен предаването на информация през електронна поща, FTP или услуги за съхранение и споделяне на файлове, искаме да обърнем внимание и на възможността за прехвърляне на измервания директно от инструмента (тотална станция, GPS и т.н.) към компютър.

Съвременните геодезически инструменти са снабдени, освен с Bluetooth и слот за SD карта, и с безжичен мрежови адаптор (WLAN). Това позволява да бъде обменяна информация в реално време с практически всеки компютър[5] свързан с мрежата.Това е особено полезно при роботизираните тотални станции, които са инсталирани за наблюдение на деформации. Те могат да прехвърлят измерванията след приключването на всеки цикъл към сървър, който обработва информацията [3]. Това обезсмисля „разходката“ на специалиста до инструмента. Необходимо е, обаче, изграждане на съответната инфраструктура.

ЛИТЕРАТУРА

  1. Berners-Lee T. Information Management: A Proposal. W3C, 1989.
  2. АГКК с проект за електронни услуги. – сп. ГЕОМЕДИЯ, София, №4, 2012, стр. 26-29.
  3. Маждраков М., Д. Бенов. Автоматизирана обработка на геодезическите наблюдения на деформации. – Научна сесия 2005 на Национален военен университет „В. Левски“. Шумен, 2006, сб. н. труд., ч. II, стр. 387-392.

 


[1] В някои случаи се прави заявка и след определен срок (обикновено не по-дълъг от 1-2 работни дни) потребителя получава информацията по електронна поща или чрез съответната онлайн система

[2] Всички цитирани в материала марки и графични лога са собственост на техните правоносители.

[3] ИКАР – Кадастър и имотен регистър на България

[4] ЕКАТТЕ – Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

[5] Под компютър имаме предвид сървър, персонален компютър, лаптоп, таблет и т.н.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us