Геодезия

Инж. Михаил Киров: Обжалването на процедурите е основна причина за промяна на графиците за обществените поръчки

Във връзка с председателството ни, ще има ли специална среща, организирана от България и посветена на геодезията, като тази в Талин например? Ще се срещате ли с европейските организации CLGE и Eurogeоgraphic? Ако да – за кога е планирано и какви са темите, които ще се обсъждат? Имате ли обща стратегия заедно с Естония и Австрия – каква е?

Във връзка с българско председателство на Съвета на Европейския съюз, Агенцията по геодезия, картография и кадастър на България поема председателството на Постоянната комисия по кадастър към Европейския съюз и организира конференция и пленарна сесия на тема „Данните като основа на цифровото общество“, която ще бъде проведена в периода 13-15 март 2018 г. в София, Хотел Метрополитън. Конференцията ще се фокусира върху пространствените данни и техните основни характеристики – качество и източници, сигурност свързана с поверителност, цялостност и защита, и интеграция на данни и предоставяне на услуги. Също така ще бъдат разгледани някои предизвикателства в сферата на геопространствената информация като събирането, съхраняването, обработката и използването на данните от публичните органи за изпълнение на техните функции, за задоволяване на обществените нужди или за изпълнение на техните задължения по европейското законодателство. На събитието ще бъдат поканени и държави извън ЕС като Македония, Сърбия, Турция, Швейцария, Норвегия и Австралия, както и представители на организациите CLGE, ЕLRA и Eurogeоgraphic. Не можем да говорим за общи стратегии, а по-скоро за работа в посока на иновациите. Традиция е тематиката на конференциите се предлага от страната – домакин.

Бюджетът на агенцията за 2018 г. е ясен – малко над 19 млн. лв. (Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ – 19 735 400 лв.)? За какво ще го ползвате? Какви се очакват да са приходите?

Утвърденият от министъра на регионалното развитие и благоустройството бюджет на АГКК е в размер на 19 735 400 лв., разпределен както следва: Персонал – 6 603 800 лв.;  Издръжка – 8 933 400 лв. и Капиталови разходи  – 4 198 200 лв. По-сериозни пера в средствата за издръжка и капиталови разходи са за разплащане на дейностите по сключените през 2016 и 2017 г. договори за КККР, както и за ново възлагане на специализирана дейност; за строително-ремонтни работи по сградния фонд на АГКК с оглед на факта, че от години не бяха извършвани такива ремонти – агенцията като собственик има законово задължение да полага грижи като добър стопанин за сградите си, като през 2018 г. ще бъде отделен и финансов ресурс и за осигуряване в някои от тях на достъпна среда за хората в неравностойно положение Разбира се, с оглед на спецификата на дейностите на АГКК и предоставяните услуги, се предвиждат и средства за привеждане на информационната система в съответствие с нормативните изисквания и разширяване на електронните услуги, както и за нейната поддръжка. Предвидени са и финансови средства за заплащане на ГНСС приемниците след сключване на договор и извършването на тяхната доставка. При осигуряване на допълнително финансиране през 2018 г. ще бъдат предприети действия по възлагане на проектиране и основен ремонт на сградата на „Картографията“ на бул. Цар Борис III №219 в София, както във връзка с разширяване на дейността на агенцията и архивния фонд и осигуряване на по-добро обслужване на клиентите на АГКК, така и с оглед на това, че сградата е в изключително лошо състояние, негодно за експлоатация и при недпредприемане на спешни мерки за извършване на основен ремонт, би могла да стане опасна.                       

Утвърдените в бюджета на АГКК за 2018 г. приходи са в размер на 17 000 000 лв.

Графиците за възлагане на обществени поръчки бяха променяни неколкократно през изминалата година. Какво налагаше тези промени и защо и при последната актуализация от декември отново не се изпълняват?

Обжалването на процедурите е основна причина за промяна на графиците. При първоначалното планиране, то, обяснимо, не може да бъде прогнозирано.

Няма обявена IT процедура, по която да няма постъпила жалба. Има и такава, която бе обжалвана два пъти.

Постановените решения по обжалване са в полза на АГКК, но предвид годишното бюджетно финансиране, заложеното в План-графика за обществените поръчки за 2017 г. на агенцията, самото обжалване се явява пречка за реализирането на някои от тях.

Нещо повече, обявяването на процедури, свързани с основната дейност на агенцията, следва да се съобразява и с евентуалния период по време, в който вероятно би се сключил договорът за възлагане на съответната обществена поръчка, и евентуално неблагоприятните метеорологичните условия за работа. Пресен факт е забавянето на изпълнението на договорите по време на изминалия зимен сезон, с повече от месец, по обективни причини (продължилите необичайно дълго извънредно ниски температури, както и дебелината на снежната покривка).

В допълнение, бих искал да изтъкна завишения вътрешно-административен контрол, осъществяван от първостепенния разпоредител на бюджетни средства, а именно: МРРБ, което също забавя сроковете обявяването на откритите процедури по ЗОП. 

Колко търга възнамерявате да обявите през 2018 г.?

Утвърденият график на обществените поръчки за 2018 г. на АГКК е публикуван на официания сайт на агенцията, в рубрика Профил на купувача. В него, достъпно за всеки заинтересуван, детайлно са посочени планираните обществени поръчки – техния предмет, срокове, прогнозни стойности. (бел. ред. – адресът е https://www.cadastre.bg/grafik-contracts).

Как върви превръщането на КВС в кадастрални карти?

На 15.11.2016 г. стартира изпълнението на промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, изм. и доп. ДВ бр. 57 от 22 юли 2016 г., относно преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР). Преобразуването на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ се извършва по график, утвърден от изпълнителния директор на АГКК и съгласуван от министъра на земеделието и храните. Към 23.01.2018 г. са преобразувани общо 1668 бр. землища, издадени са 1151 бр. заповеди за одобряване на КККР, от които 989 вече са влезли в сила.

Преобразуването на КВС в КККР се очаква да приключи през 2019 г., с което покритието на страната с КККР ще обхване 96%.

За какво ще използвате поръчаните ГНСС приемници?

За територията на страната ежегодно се провеждат процедури по производство на КККР. В тази връзка, за да могат да изпълняват в срок служебните си задължения при из­вършването на геодезически измервания и проверка и приемане на готовите материа­ли от изпълнителите на КККР, както и при отстраняване на ЯФГ, е необходимо да се за­купят ГНСС при­емници за нуждите на службите по геодезия, картография и кадастър.

Съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е институцията, която създава и поддържа Геодезически мрежи с местно предназначение, които са елемент от геодезическата основа на страната, необходима за осигуряване на проектантски и проучвателни дейности, свързани с топографското и кадастралното заснемане в едри мащаби, трасиране, определяне на обеми, площи и други характеристики на обекти от местността и инже­нерни съоръжения.

Също така съгласно чл. 21, т. 2 от  Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, геодезическата основа на кадастралната карта включва точки от ГММП и работна геодезическа основа, които изискват извършване на контрол на тяхната точност преди приемане. Освен това контролът на точността на кадастралната карта и нанесените обекти са предвидени и в наредбата за контрол и приемане на КККР.

Осигуряването на ГНСС приемници за нуждите на агенцията е важен въпрос като се има предвид, че от 2005 г. геодезическата основа на страната е свързана с новата Българска геодезическа система, която се реализира изключително чрез ГНСС измервания.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us