Геодезия

Инж. Йовев: Нужен е нов хоризонт за кадастър 2020

„Нужен е нов хоризонт за кадастър 2020, а може би и за 2030. Необходимо е час по-скоро да се започне изработването на нова едромащабна цифрова топографска карта в мащаб 1:5000. Сега съществуващите карти са с актуалност от 1985 г.“, заяви инж. Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, по време на международна конференцията „Inspire 21 – Дигитална България“.

„Създадената кадастрална карта ще се надгражда с така наречените специализирани данни и карти“, заяви Йовев и допълни, че досега специализирани карти са изработени само за зоните и обектите по черноморското крайбрежие – охранителните зони А и Б и на обектите в имотите – публична държавна и общинска собственост. В изказването си той акцентира върху необходимостта да се изработят и множество други слоеве на специализирани карти – карти на така наречената критична инфраструктура, свлачищни райони, води и водни басейни, карти, касаещи ограничения в ползването на имотите или инвестиционни намерения в тях.

„Всичко това ще доведе до една пълна информационна система на кадастъра, на базата на която ще може да се взимат много по-информирани решения, както от инвеститорите, така и от кредитните и застрахователните институции, от данъчните власти и от приходните агенции“, подчерта зам.-министър Йовев.

На форума заместник-министърът обобщи в числа напредъка в кадастъра на страната. По думите му, от основаването на Агенцията по геодезия, картография и кадастър досега са създадени кадастрални карти и кадастрални регистри за над 3 млн. ха, представляващи около 25% от територията на страната. С добавянето на картите на възстановената собственост, там където досега няма кадастрални карти, за урбанизираната територия този процент ще нарасне съществено – до 70-80%. Той подчерта, че съществуващата към момента информация е за над 8 милиона недвижими имота, което е близо 40% от общия им брой в страната. Кадастърът е обхванал всички областни градове, включително София, над 110 града – общински центрове и над 700 други населени места, допълни Йовев.

„На практика са останали за довършване множество малки населени места с незначителен граждански оборот“, обясни Валентин Йовев. Той беше категоричен, че този процес трябва да бъде ускорен и, ако е необходимо, да бъдат направени промени в някои нормативни документи чрез допускане на нови технологии и допустими точности, особено, когато се касае за махали, отдалечени селища и такива със затихващи функции.

„Всички тези стъпки в кадастралната политика в комбинация с евродирективата Inspire ще доведат до цялостно интегриране на страната ни в европейската общност“, каза заместник-регионалният министър и заключи, че данните са в полза на гражданите, бизнеса и околната среда, защото са необходими и се прилагат в много дейности, свързани с електронното правителство, транспорта, селското стопанство, навигацията, геодезията, кадастъра, регионалното развитие, енергетиката, здравеопазването, безопасността и сигурността, научните изследвания и електронната търговия.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us