Геодезия

Измененията в Тарифа №14 са обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник“

С Постановление на Министерски съвет № 293 от 8 ноември 2016 г., обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник“ влизат в сила измененията и допълненията в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. С промените се намаляват таксите за издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия, която става от 30 на 20 лв. и скица на поземлен имот в неурбанизирана територия, която става от 10 лв. на 5 лв. Увеличава се цената на издаването на удостоверение за наличие или липса на данни – от 20 лв. на 30 лв., удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР от 10 лв. на 25 лв., удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри от 10 лв. до 50 лв. При предоставянето на всички услуги като електронен документ, ще се събира такса с 30% по-малко от тази за хартиен носител.

Постановлението влиза в сила от днес (15.11.2016 г.) с изключение на § 1 относно чл. 35, 36, 37, 48, 49, 49а, 49б, 49в и 49г, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Целият текст на постановлението: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=10E282EE340CA66251BFCEC410E4E8A4?idMat=109009.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us