Геодезия

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА КБ ПАНОРАМА В ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Яна Липийска, Геодетект ЕООД

Продължение от миналия брой

Съвременното развитие на средствата за дистанционно изследване на Земята позволява оперативно да се получават цифрови изображения на всички участъци от местността. Голям брой космически апарати заснемат повърхността на Земята. Руската компания Ракурс е един от световните лидери в разработването на програмно осигуряване за фотограметрична обработка на данните – PHOTOMOD. Разработена е и успешно се прилага съвместна технология за създаване и обновяване на цифрови карти на базата на технологиите на Панорама и PHOTOMOD. Ортофотоплановете и матриците с височини на релефа, създадени в PHOTOMOD автоматично се зареждат в среда ГИС «Карта 2011» за последваща векторизация с използване на допълнителни материали.

Бурното развитие на уеб-услугите осигурява на масовия потребител голямо количество пространствени данни. Част от интернет-ресурсите (Роскосмос, Росреест, Google, Yandex) използват официални данни, създадени от професионалисти. Към тези данни се предявяват определени изисквания по отношение на точността. Други (например OpenStreetMap) публикуват карти, създадени от потребителите. Да се предявят претенции към тези карти е невъзможно. Обаче тези данни могат да бъдат по-актуални от официалните и могат да се използват за оценка на местността и обновяване на остарели цифрови карти. За оперативното зареждане на откритите данни в среда ГИС «Карта 2011» са разработени специални цифрови класификатори и средства за автоматична обработка на карти OpenStreetMap.

ГИС «Карта 2011» включва средства за управление на аеронавигационни данни (фиг. 1) и бързо издаване на материали според изискванията на отрасъла или на различни организации. Гражданските и силовите ведомства, авиопревозвачите и картографските издателства получават възможност да създават, управляват и използват стандартизирани аеронавигационни продукти съвместно с актуални цифрови данни и да обменят информация във формат ARINC424. Основен източник на информация е релационната база аеронавигационни данни, създадена в съответствие с модела AICM (Aeronautical Information Conceptual Model). Комплексът за подготовка на документи с аеронавигационна информация позволява да се създават всички видове аеронавигационни карти. Картите са в електронен вид и се базират на специален аеронавигационен класификатор.

Geodetect Geomedia br-4-2015 fig-1 Custom

Фиг.1. Управление на аеронавигационни данни.

За формиране векторните слоеве на специалните карти се използват универсалните средства за създаване и редактиране на обектите и специализирани режими и задачи. Например в технологията за създаване на специални геоложки карти (фиг.2) допълнително се използват средства за построяване на многослойна матрица на геоложките напластявания по данни в точките на полевото обследване. За въвеждане и редактиране на голямото количество информация за геоложкото строене се използва допълнителният модул «Геология». Матрицата се анализира със средствата за построяване на профили и разрези, проявяват се локалните особености на геоложките напластявания. Предвидени са средства за автоматично построяване на изолиниите на слоевете по данни от сондирането на еднородни участъци от местността, за разчетни задачи по обема на пласта или земни работи.

Geodetect Geomedia br-4-2015 fig-2 Custom

Фиг. 2. Технологията за създаване на специални геоложки карти.

Комплексът за обработка на геодезически измервания и подготовка на земеустройствена документация, вграден в ГИС «Карта 2011», осигурява изпълнение на целия спектър от задачи по подготовка на кадастрални данни. Технологията включва средства за зареждане на кадастрални данни от геопортала на Росреестр във формат XML и включване към публичната кадастрална карта. Геодезическите измервания се обработват по строги математически методи и се нанасят на картата. Средствата за управление на кадастралната карта предоставят функции за редактиране на метриката и атрибутите на обектите на кадастралните работи. За получаване на структурирания адрес (описание на местоположението) на обекта е възможно включване към адресната база данни. Технологията осигурява формиране на текстови документи по формализирани шаблони в съответствие с установените изисквания и преобразуване на кадастралната информация чрез XML-схеми в електронен документ.

Платформата Панорама позволява да се изгради ГИС с всякакво ниво на сложност. На фиг.3 е представен вариант за изграждане на ГИС на две нива, предназначен за управление на територията. Основните ресурси се разполагат на регионално ниво (правоъгълникът със светлосин цвят). Хранилището за цифрови данни се формира на основата на съществуващия фонд, състоящ се основно от аналогови материали. След сканиране и обработка данните се преобразуват в цифров вид, геопривързват се и се разполагат в банката цифрови картографски данни (БЦКД). Данните във формат на СУБД се разполагат в масиви на атрибутни бази данни. Обработката на данните се извършва със средствата на ГИС «Карта 2011». За управление на данните и предоставяне на отдалечен достъп се използва ГИС Сървър. Уеб-публикуването се осигурява от средствата на GIS Web Server и геоуслугите (WMS, WFS, WMTS, WCS). Операторите на системата на общинско ниво използват настолните продукти ГИС «Карта 2011», ГИС «Панорама МИНИ» и «Комплекс градостроителни задачи». Доставчиците на данни (топографски карти и документи за териториално планиране) могат да работят във всеки програмен продукт. Задължително изискване е използването на единна система за класификация на данните и предоставяне на данните в унифицирани формати. Достъп до ресурсите на ГИС се осигурява чрез уеб-протоколи. За това е необходимо и достатъчно да се знаят съответстващите URL-адреси и да се използва програмно осигуряване, поддържащо механизмите на геоуслугите. Ползвателите на ГИС използват стандартни браузъри и получават информация в съответствие с правата им на достъп.

Geodetect Geomedia br-4-2015 fig-3 Custom

Фиг. 3. Структура на ГИС за управление на територията.

В ГИС «Карта 2011» са вградени средства за автоматизирано формиране на отчетни документи в устройството на урбанизираните територии. Осигурява се създаване на устройствен план на дадения участък с последващо разполагане в съответната информационна система. За взаимодействие с органите за кадастрален отчет се използват режими за формиране на електронни XML-документи. Предоставят се сведения за границите на общини, землища, населени места; териториалните зони, установени според правилата за земеползване и застрояване; измененията на вида за разрешено използване на поземления участък и адреса на обекта на недвижимост.

ГИС «Карта 2011» позволява създаването и редактирането на електронни карти на земеделските земи, включително контури на полетата и сведения за почвеното плодородие. Получените данни се използват за създаване на аграрна ГИС на предприятието в среда ГИС «Панорама АГРО». Наличните средства осигуряват въвеждане на резултатите от почвеното обследване, формиране на тематични карти на разпределението на хранителните вещества, сондиране на посевните площи по агрофизически показатели, създаване на почвени карти и карти на отглежданите култури по технологиите на адаптивно-ландшафтното земеделие. Използването на матрични данни и средства за 3D-анализ позволява създаването на модели на почвеното плодородие с детайлизация, покриваща изискванията на технологията за прецизно земеделие. Информационната база на почвеното плодородие, включваща цифрови карти и атрибутни сведения е достъпна за настолни и за уеб-прилижения. За публикуване на данните на аграрната ГИС се използва GIS WebServer AGRO.

Аграрната ГИС използва специализирана банка пространствени данни със строга йерархия на данните и установена структура на таблиците на базите данни. За изграждане на унифицирана банка данни с цифрови карти и данни от дистанционни изследвания на Земята се използва съответен програмен продукт. Комплексът за водене на банката данни с цифрови карти осигурява натрупване на файлове с пространствени данни в обменни формати, поддържане на метаданните на цифровите карти и предоставянето им по заявки на ползвателите. За данните във формат на Панорама се осигурява автоматизирано четене на описателната метаинформация. За данните в други формати се поддържа ръчен вход на метаданните. Съдържимото в банката данни с цифрови карти нагледно се изобразява чрез външните рамки на картите или по установен контур.

Данните от дистанционните изследвания на Земята се публикуват като геореферирани изображения.

Формирането на виртуална реалност се осигурява със средствата на технологията за създаване на тримерни модели: ландшафтни, обзорни и детайлни. Ландшафтните модели се формират чрез наслагване върху модела на релефа на карта или снимка. Обзорните модели се строят на базата на стандартизирани модели на обектите от картата. Тримерните модели на обектите се формират и съхраняват в цифровия класификатор на картата. Детайлните модели се създават в резултат на тримерна визуализация на модели на отделните конструктивни елементи. В състава на ГИС «Карта 2011» влизат готови библиотеки с тримерни условни знаци на обектите от местността и инфраструктурата. Специализираните библиотеки с 3D-условни знаци включват модели на обекти от транспорта, военната техника, пътната инфраструктура и др. Средствата за тримерна визуализация позволяват да се извършват измервания и да се редактират обектите синхронно с двумерната цифрова карта. Поддържат се механизми за преместване по модела и изобразяване движението на транспорта по зададени сценарии или на основата на навигационна информация.

Изобразяването на тримерни модели се поддържа и в уеб-среда. За създаване на тримерно уеб-изображение (фиг. 4) се използват пространствените данни, разположени в банката данни с цифрови карти и данни от дистанционни изследвания на Земята, и механизмите на геоуслугите.

Geodetect Geomedia br-4-2015 fig-4 Custom

Фиг. 4. Тримерно WEB-изображение на снимки и матрици на височините.

Понастоящем в света има три приоритетни направления: биотехнологии, нанотехнологии и геопространствени технологии. Ние, нашето професионално съсловие, сме в третата категория – геопространствените технологии. Най-продължителен, трудоемък и скъп е процесът по набиране, структуриране, поддържане в актуално състояние и анализиране на информацията за местността. В развитите страни това отдавна е отделна индустрия. Въпрос на време е това да се случи и у нас.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us