Геодезия

Изтичат сроковете за обсъждане на няколко наредби, свързани с геодезията

Изтичат сроковете за обществено обсъждане на проекти за наредби:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра;

3. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители.

Всички документи са публикувани в сайта на АГКК и на стайта на МРРБ.

Може да видите линковете и тук.

Автор

Geomedia Magazine




От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us