Геодезия

Изумително отношение на КАБ към геодезистите

Председателят на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов реагира остро на писмо от Камарата на архитектите в България, в което се оказва, че архитектите са запознати, при това на високо ниво, с цялата изходна информация за изработването на ПУП – кадастрална карта, координатни системи, стари регулационни планове и т.н. и безпроблемно могат да извършват трансформации между различни планове, съвместяване на данни от кадастрална карта и регулационни планове, определяне на придаваеми площи и площи които следва да бъдат отчуждени, изработване на нивелетни проекти и още редица дейности, които се извършват от геодезисти при проектиране на ПУП.

 

Ето писмото, изпратено от арх. П. Бакалова, без да е адресирано дори до КИГ, а само до кметовете на общини и до КИИП.

Изх. № 238/16.09.2019 г.

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

КОПИЕ ДО

ИНЖ. ИВАН КАРАЛЕЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ОТНОСНО:          Изработването на проекти на подробни устройствени планове

(ПУП) и техни изменения от некомпетентни по закон специалисти

Уважаеми г-жо/г-н кмет,

В Камара на архитектите в България неколкократно постъпват сигнали за случаи, при които проекти на ПУП и техни изменения (планове за регулация, планове за застрояване, работни устройствени планове и парцеларни планове) се изработват от некомпетентни по закон специалисти (най-често геодезисти с различни степени на образователна квалификация, а в отделни случай от маркшайдери, землемери и инженери по пътно строителство). Във връзка с това, Ви уведомявам следното:

  1. 1. Компетентните по закон специалисти да изработват проекти на ПУП и техни изменения съгласно чл. 7 ЗКАИИП са архитектите и урбанистите с образователна степен „магистър“ и придобита съгласно чл. 12 от ЗКАИИП ограничена или пълна проектантска правоспособност, вписани съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗКАИИП в съответния регистър.
  2. 2. Ландшафтните архитекти могат да изработват в устройственото планиране само проекти на ПУП за озеленени площи, паркове и градини, както и план-схеми по част „Паркоустройство“ към ПУП.
  3. 3. Инженерите могат да изработват елементите на техническата инфраструктура на проекти на ПУП в урбанизираните и извън урбанизираните територии, т.е. да изработват план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към ПУП или парцеларни планове по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ по съответната инженерна специалност.
  4. 4. Инженерите-геодезисти, независимо от образователната им степен и проектантската им правоспособност, не са посочени в закона (ЗКАИИП) като лица с права да изработват проекти на ПУП и техните изменения.

Моля, да вземете предвид, че изработването на проекти на ПУП и техни изменения, както и на план-схеми към тях, от лица, които нямат право на това по закон, съществено опорочава одобряването на проектите на ПУП до степен на нищожност и да предприемете необходимите действия за преустановяване на тази практика на територията на Вашата община.

В отговор на това писмо инж. Златанов, като председател на КИГ написа до КАБ следното:  

Уважаеми дами и господа,

Изумен съм от писмо с изх. № 238/16.09.2019 г. на КАБ, подписано от зам. Председател на УС на КАБ, което даже не е адресирано до Камара на инженерите по геодезия в която членуват на 400 колеги геодезисти, които участват в проектирането на подробни устройствени планове. Не мога да разбера смисъла на това писмо. Може би арх. Бакалова иска да каже, че архитектите са запознати, при това на високо ниво, с цялата изходна информация за изработването на ПУП – кадастрална карта, координатни системи, стари регулационни планове и т.н. и безпроблемно могат да извършват трансформации между различни планове, съвместяване на данни от кадастрална карта и регулационни планове, определяне на придаваеми площи и площи които следва да бъдат отчуждени, изработване на нивелетни проекти и още редица дейности, които се извършват от геодезисти при проектиране на ПУП.

Искам да обърна внимание, че четенето на един закон не се изчерпва до алинеята, която ни харесва.

Мисля, че колегите от геодезическата гилдия, винаги са се отнасяли с уважение към труда на архитектите и професионалните взаимоотношения между нас са много добри. Не мога да си обясня защо арх. Бакалова иска да наруши това. Кому е необходимо това противопоставяне ?

При непрекъснатите проблеми с общинската и държавната администрация, е задължително, отношенията между професионалните организации да са на добро ниво. Основната цел на Камара на инженерите по геодезия е да защитава правата на своите членове. Предполагам такава е и целта на Камара на архитектите в България. Постигането на тази цел може да стане единствено при взаимодействие на професионалните организации. Недопустимо е, която и да е професионална организация да опорочава и омаловажава труда на колегите от друга професионална организация.

Оставам с надеждата, че подписаното от арх. Бакалова писмо е резултат на грешно изчитане на ЗКАИИП и не е мнение което се споделя от членовете на КАБ.

В тази връзка, се обръщам към вас с молба за становище на УС на КАБ по повдигнатите в писмо изх. №238/16.09.2019 г. въпроси. 

www.kig-bg.org

Управителният съвет на Камара на инженерите по геодезия, изразява готовност за организиране и провеждане на среща, на която да присъстват и представители на КИИП, МРРБ и юристи за уточняване на, различните мнения.

 

 Инж. Златанов изпрати и писма до инж. Даниел Панов, председател на УС на Национално сдружение на общините в Република България, с копие до арх. Петкана Бакалова, зам. председател на УС на КАБ, до инж. Иван Каралеев Председател на УС на КИИП.

Уважаеми г-н Панов,

Обръщам се към Вас във връзка с напълно непонятно, за мен и некоректно писмо от Камара на архитектите в България, подписано от арх. Петкана Бакалова с изх. №238/16.09.2019 г., което прилагам.

В писмото се твърди: „Компетентните по закон специалисти да изработват проекти на ПУП и техни изменения съгласно чл. 7 ЗКАИИП са архитекти и урбанисти с образователна степен „магистър“ и придобита съгласно чл. 12 от ЗКАИИП ограничена или пълна проектантска правоспособност…“

За да бъда пределно ясен ще цитирам и ал. 3 от чл. 7 на ЗКАИИП:

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Проектантите с ограничена проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят следните проектантски услуги:

  1. 1. в устройственото планиране:

а) архитектите и урбанистите – изработване на проекти на подробни устройствени планове в обхват до един квартал в урбанизираните територии и до 3 ха – извън урбанизираните територии;

б) ландшафтните архитекти – изработване на проекти на подробни устройствени планове за озеленени площи, паркове и градини в обхват до един квартал в урбанизираните територии и площ до 3 ха – в извън урбанизираните територии, както и на план-схеми по част „Паркоустройство“ към подробните устройствени планове в обхват до три квартала в урбанизираните територии и площ до 3 ха – в извън урбанизираните територии;

в)            инженерите – изработване на елементите на техническата инфраструктура на проекти на подробни устройствени планове в обхват до един квартал в урбанизираните територии и площ до 3 ха – в извън урбанизираните територии;

Малко по-долу в същият чл. 7, но ал. 7 е записано: 

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО

ГЕОДЕЗИЯ

(7) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. Ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги само за изработване на проекти на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти за паркове, градини, озеленени площи, градински и паркови елементи, както и на инвестиционни проекти по част „Паркоустройство“ за строежи от всички категории. Урбанистите с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги само в устройственото планиране.

Видно от цитираното до тук, от КАБ посочват, текстове от закон, като посочените от тях текстове са извадени от контекста с напълно неясна цел. В интерес на истината, не мисля, че някой, някога е изваждал текстове от контекста на закон.

Надяваме се, че писмо с изх. №238/16.09.2019 г. не отразява мнението на членовете на КАБ, като ще изискаме становище по повдигнатите въпроси от Управителния съвет на Камара на архитектите в България.

Всеки Подробен усторойствен план (ПЗ, ПР, ПРЗ, ПП) се създава от колектив от специалисти и обезличаването на която и да била специалност може да доведе единствено до негативни резултати.

Приложено изпращам писмо от ДНСК от 19.02.2014 г. относно повдигнатите въпроси.

Уважаеми г-н Панов,

Като Председател на УС на Национално сдружение на общините в България, моля посочената информация да стигне до Вашите членове.

 

Геодезистите и сп. Геомедия са имали изключително добро отношение към архитектите. Доказателство за това е интервюто с председателя на камарата арх. Борислав Игнатов

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us