Геодезия

Кабинетът преразпредели средства от бюджета на МРРБ за 2018 г.

С постановление № 271 от 6 декември 2018 г., обнародвано в днешния брой 101 на „Държавен вестник“, Министерския съвет одобрява намаляването на бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ за тази година с 1 600 000 лв. Сумата е била първоначално отредена за изпълнение на „Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти“.

Заедно парите за информационната система на кадастъра се намалят средствата и по бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“, с 1 155 000 лв.

Общо 2 755 000-те лв. ще бъдат пренасочени за разплащания на разходи по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us