Геодезия

Кабинетът прие промени в устройствения правилник на АГКК

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Чрез тях се обезпечава ресурсно изпълнението на функциите на агенцията по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за геодезията и картографията. Целта е да се повиши ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Това съобщиха от информационната служба на правителството.

В резултат на непрекъснатия процес по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия чрез преобразуване на картата на възстановената собственост и създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия бързо нараства и покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Вследствие на това се увеличават териториите, за които се предоставят кадастрални данни от АГКК и от службите по геодезия, картография и кадастър. Това води и до нарастване на потребителите на услуги. Наличието на повече служители в СГКК ще създаде възможност увеличеният обем от услуги да се изпълнява по начин, който не влияе върху качеството и бързината на административното обслужване на физическите и юридически лица, акцентират от Министерския съвет.

Промените в правилника на ведомството предвиждат увеличаване на числеността на АГКК с 20 щатни бройки, като общият им брой вече ще е 417. Увеличението е за сметка на щатните бройки на Дирекцията за национален строителен контрол. Предложеният за обществено обсъждане проект за промяна на устройствения правилник на АГКК предвиждаше увеличение на служителите в АГКК с 26 броя, което е с 6 по-малко от приетото от кабинета.

Дирекциите „Административно-правно обслужване“ и „Финансово-стопанско управление“ от общата администрация на агенцията се сливат. В специализираната администрация се обединяват дирекциите „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“, а дирекция „Информационни системи“ променя наименованието си на „Информационни технологии и пространствени данни“, като ѝ се възлагат и допълнителни функции.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us