Геодезия

Кадастърът – приоритет за Иран


Иран е една от държавите са най-стара история. Днес древната Персия се нарича Ислямска република. Тя е 17-а в света по площ 1 648 195 km² и население около 78 милиона. Геополитически Иран е сила в Близкия изток освен с положението си и с значителните ресурси на нефт и земен газ.

Исторически на територията на днешен Иран първата държава е възникнала още ХХVІІІ в преди Христа – царството Елам. Ираноезичните мидийци създават империя в края на VІІ век преди Христа, като следва образуването на Персийската империя, по-късно на държавата на Селевкидите и на Партското и Сасанидското царство. През VІІ век територията попада под владение на мюсюлманите и персийският език и култура се разпростират на цялото Иранско плато. Различни династии спомагат Иран да се утвърди като самостоятелна държава, със своя литература, философия, медицина, астрономия, математика и изкуство. Следват векове на чужда власт, а от ХVІ век в страната се налага официална религия шиизъм. Персийската конституционна революция от 1906 г. прави страната конституционна монархия, а ислямската революция от 1979 г. – в република и до днес.

 

История

 

Страната е изключително интересна с опита си за създаване на кадастър. До ислямската революция правителството не обръща особено внимание на създаването на кадастъра. Съществува геодезическо описание, но то е най-вече по желание и зависило от волята на продавача и купувача на земята. Не се е водил централизиран отчет на кадастралните карти, а единствено е имало стройна система за регистрация на сделките.

През 1911 г. е приет закон за имотната регистрация от Втория иранския парламент. Според член 126 се създава Служба за имотна регистрация (IDPRO), която трябва да узаконява собствеността на хората и правата върху земята. Държавата от своя страна по този закон получава и такси за регистрацията на документите.

 

След ислямската революция

 

След 1980 г. остро е поставен въпросът за създаване на кадастрална система, защото тя е надеждно средство за провеждане на поземлената реформа и за преразпределение на земите на шаха както и изобщо за отчитане на недвижимата собственост. Накратко съществува практическа нужда от кадастър, защото при липсата му собствениците на недвижими имоти и земи не биха могли да бъдат контролирани от държавата. Поставени са и задачите на новата кадастрална система: установяване на юридически аргументирани граници на поземлените участъци и отражение на данните в систематизиран каталог. Тези задачи трябва да се решат бързо, точно и без грешка, за да се разрешават лесно спорове, да се подобри пазара на недвижима собственост, да се улесни взимането на пространствени решения при планирането и да се подобри събирането на данъци.

През 1989 г. от иранския парламент е приет за изпълнение т. нар. кадастрален проект и през 1994 г. с оперирането и обработката на данните се заема Служба за имотна регистрация (IDPRO). Тя е върховният орган, занимаващ се с кадастъра, и се намира в Техеран, като за няколко години развива 11 подразделения в различни части. Картографията и геодезията се управлява от специални правителствени органи.

В началото на ХХІ век в Иран са приети редица законопроекти, засягащи правата на собствениците на земя и възможностите за отчуждаването й за държавни цели. През 2002 г. в страната започва дигитализирането на кадастралните архиви на най-големите градове на страната, което завършва през 2006 г.

През 2003 г. се създава филиал на кадастралното ведомство във всяка община на страната. В момента в Иран около 8% от територията на страната се ползва без да е изяснена собствеността и без да са определени границите на имотите. Още 12% са със законни собственици, но не са проведени геодезически заснемания.

Геодезистите са в ролята на предприемачи, които получават лиценз за измерванията от Службата. В страната няма специализирани организации на геодезистите. Проверките за качеството на работата на геодезистите се правят единствено от Службата за имотна регистрация.

 

Предизвикателствата

 

 

В страната се приема стратегия Кадастър 2014, която се сблъсква с няколко основни проблема: да превърне в дигитален вариант досегашната информация; работата е трудоемка и изисква време; няма стандарти за кадастъра и за създаването на карти; няма гаранции за достоверност на иформацията; съществуват грешки в регистрите; липсва кадастрална информация за притежаваните от държавата земи.

 

Идеите

 

Системата на кадастъра н Иран е многоцелева, като включва и информация за правата на собствениците и за данъчните им задължения. Досегашното водене на кадастъра е основно на хартия, но с дигитализирането се добавя и информация за данъците.

Около 20% от територията на страната не е в кадастъра и в момента се провеждат нови заснемания. Изучават се и старите карти. Работи се и за създаването на адресен регистър, който се създава от местните власти и ще бъде свързан с кадастъра.

 

Информация, вписана в иранската кадастрална система:

  1. Основни данни: текстови данни за името на собственика, правата върху земята, кадастрален номер и данъчна оценка; графични данни (за парцелите и разположените сгради върху тях). Графичните данни са с различно качество, като например границите на парцелите могат да бъдат оспорвани от заинтересуваните лица по време на одобряването на кадастъра.
  2. Допълнителни данни: за данъчната оценка и за възможните начини на ползването на земята; данни за публичните права над земята.

 

Най-често използвания мащаб за кадастралните карти е е 1:500 или 1:1000 в градовете и 1:1000 или 1:2000 в земеделските райони, въз основа на плътността на собственост и стойността на земята. При подготовката на кадастралните карти общините се съобразяват с четири показателя: граници на участъка, застрояване върху парцела, ограничения върху правото на ползване и граници на общинска или държавна земя.

 

Технологиите

 

Страната е с разнообразен релеф и 2500 km брегова ивица. Днес Националният картографски център е основният орган за производство на карти и е отговорен за обработването на пространствената информация.  Най-новите технологии за картографиране и пространствена информация за производството са използвани от експертите картографи, като всичко минава под задължителен надзор и технически контрол според ISO 9001-2000.

Развитието на картографията през последния половин век в Иран е изправено пред значителни предизвикателства в различни аспекти. Това не е възможно без големите усилия на производителите на пространствени данни. Изследвания в областта на фотограметрията, дистанционните методи, ГИС и цифрови карти са били извършени от национални организации, институции и университети. Въпреки това, няколко частни компании имат също забележителни изследвания върху търговски продукти и услуги.

 

Статистика за 2011 г.

 

  • От 148000 книги с информация 145 000 вече са вписани в базата данни
  • Над 750 000 са хектарите, отговарящи 90 000 картните листа в мащаб 1:500, които са дигитализирани

 

Заключение

 

В създаването на новата кадастрална система в Иран основен акцент пада върху разбирането за стратегическото значение на кадастъра, който трябва да е приоритет в развитието на страната с всичките ползи от съществуването му. Експертите са убедени, че инвестициите в създаването на кадастрална система ще бъдат върнати многократно, след като тя заработи.

 

Литература

  1. Christoph Ober & Michèle Brügger, Essay Cadastral System in Iran
  2. Hamid Berenjkar,; Land registration and cadastre in IRAN, GSDI 12 World Conference, Singapore Oct. 2010

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us