Геодезия

Кадастърът във Великобритания: Всеки поданик на кралицата може да се сдобие с качествени безплатни картографски материали


Кадастър

 

Съществуват много различни подходи към системи за поземлена администрация по света.

Четирите основни функции основно се обслужват в някаква форма в повечето страни, a именно изготвяне на карти, оценка, експлоатация и регистрация. Нивото на интеграция и действащата връзка помежду им може да варира в широки граници.

Кадастърът е силно повлиян от историческата, културна и правна ситуация при всяка страна.

Моделът, приложен във Великобритания

Същите функции, които съществуват в по-голямата част от континентална Европа, се администрират и във Великобритания.

Великобритания включва отделни подведомствени области: Англия и Уелс – от една страна, Шотландия от друга и Северна Ирландия от трета. Всяка от тези области  разполага със свое собствено законодателство и орган за поземлена регистрация, както и самостоятелно може да прави оценка на недвижими имоти и регистър за собствеността.

Отличителна характеристика на системите за поземлена администрация във Великобритания е институционалната рамка и структура в Правителството с отделни отговорности разпределени за всеки компонент.

Думата кадастър обикновено се използва да се опише методически организиран публичен списък от данни, отнасящи се за имота в определен район на страната на базата на измервания на границите им. Обаче има множество модели на приложението му в Европа. Използвайки поземления имот като основа, кадастърът се използва за регистриране на информация относно правата върху земята, оценката, експлоатацията и др.

Във Великобритания думата кадастър не е често употребявана. По исторически причини развитието на институциите за поземлена администрация се е осъществило по различен начин от остатъка от Европа. Докато картографирането остава основата на тези дейности, считани за кадастрални, във Великобритания няма единна организация, отговорна за кадастъра.

Великобритания се нарежда на 79-о място в света по площ от 244 820 км2 и на 22-ро място по гъстота на население от 60 587 300 души.

Ordnance Survey

Английско кралско картографско управление (Ordnance Survey), което отговаря за Англия и Уелс, и Шотландското картографски управление (Ordnance Survey), отговарящо за Шотландия, се занимават със създаването и поддържането на едромащабните карти за Англия, Шотландия и Уелс. В Северна Ирландия Картографското управление (Ordnance Survey Northern Ireland) прави същото, но е натоварено с оценката на имотите и с имотната регистрация.

И трите управления се занимават с подробното цифрово картиране, което създава и поддържа окончателната рамка, към която други организации могат да се привързват и управляват техните данни. Друга разлика с повечето страни от континентална Европа е че основното картиране във Великобритания е топографско – то показва обекти, които съществуват на терена, но не и фиксираните гранични точки и опорна мрежа, които обикновено са свързани с кадастъра.

Отговорността за регистрирането на поземлените права във Великобритания е разделено между Поземления регистър на нейно величество (HMLR – Англия и Уелс), Поземлен регистър на Шотландия (RoS) в Шотландия и Поземлени регистър на Северна Ирландия – в Северна Ирландия. Оценката на земи и недвижими имоти е отговорност на Valuation Office Agency (Англия и Уелс), Оценители в Шотландия и Агенцията за Оценка и Земи в Северна Ирландия. Информацията за ползването на земите се управлява от няколко правителствени отдели, например отдели, свързани с околната среда, селското стопанство, както и местните власти.

Get-a-Map

Картографските управления осигуряват изобилие от безплатни картографски материали на интернет страницата си, включително извадки от карти в мащаби до 1:50 000. Услугата, наречена Get-a-Map, позволява на потребителите да избират области по град, пощенски код или координати и да наместват, увеличат и центрират карта преди да я принтират. В скорошен проучвателен проект се обмисля и възможността за разширяване на услугата и клиентите да могат да я ползват на различни публични места, като летища или железопътни гари. Бъдещото развитие на тази услуга да зависи повече от търговската страна, отколкото техническата.

Великобритания все пак е една от малкото страни в света, които имат цялостна цифрова национална топографска база от данни в едър мащаб за всички урбанизирани територии. В рамките на Великобритания е широко разпространено използването на цифрово картиране за много сектори. Там е един от най-развитите пазари на географска информация в Европа, основан на устойчивата инфраструктура от данни, който позволява огромен принос към развитието на националната икономика.

През последните дванадесет месеца кралското картографско управление е предприело няколко проекта под чадъра на новата „е-бизнес стратегия”, наречена икономика на знанието.

Топографски идентификатор

Като част от новата е-бизнес стратегия картографското управление развива своите цифрови картографски продукти и услуги в една хомогенна инфраструктура, позната като Национална цифрова рамка (Digital National Framework – DNF). DNF обединява Националната британска мрежа и GPS референтната система, за да създаде нов референтен пространствен стандарт, който осигурява както местоположението, така и връзката към топографските обекти. За всички точки, линии и площи се използва уникален 16-цифрен Топографски идентификатор (TOID) и осигурява общата връзка, която ще позволи различни данни да се отнасят за един обект. По този начин потребителите ще могат да правят кръстосано търсене и ще получават повече информация за потенциала и стойността на техните данни.

През ноември 2001 г. картографското управление пусна първия слой на OS MasterMap, първият продукт базиран на DNF. Препроектирането на 430 милиона точкови, линейни и площни обекти, всеки от които е рефериран към уникален TOID, създаде един свързан, обектно базиран едромащабен топографски слой, който първоначално включва 9 теми. Допълнителни слоеве се добавят по-късно през 2002 г., в зависимост от изискванията на клиентите.

cad 

Данните имат за цел да осигурят определена връзка, която има свойство на общ шаблон, върху който потребителите могат да привързват свои данни, използвайки TOID. TOID-те поддържат подробни свръзки и позволяват споделяне на данни. Обектно базираният подход осигурява по-интелигентна база данни, включително където е необходимо заключващи връзки за затворените полигони. Услуги като онлайн поръчка и избор на тема, избор на район от потребителя, промяна, актуализация и онлайн доставка правят OS MasterMap изключително леснодостъпна. Доставката е в индустриалния стандарт GML, който се поддържа от всички големи системни производители.

Национална рамка от данни позволява на потребителите да обвързват кръстосано данни, използвайки общи идентификатори (TOID-и). Във Великобритания 400-те правителствени администрации са влезли в обща спогодба със картографското управление, което им позволява достъп до портфолио на продуктите му. Така става възможно правителствените отдели да осигуряват безплатни интернет услуги с карти за гражданина в рамките на някой лицензни условия.  Например в момента се разработва нов портал за проектиране, който ще позволи на потребителите да разглеждат проектно устройствени планове на техните райони безплатно.

Тази услуга в бъдеще ще се разшири, като гражданите ще могат да подават онлайн проекти. Това е пример за приложението на т.нар. в Обединеното кралство „свързано правителство” т.е. подпомагане на правителствените отдели да работят координирано в полза на гражданите.

Бази данни

Две други значителни разработки са NLUD и NLIS. NLUD е акронимът за National Land Information Database (Национална поземлена информационна база данни) и е обща правителствена инициатива на централно-местно ниво, която има две основни цели. Първата е създаването на база данни на свободните и безстопанствени земи, включително земя и сгради подлежащи на повторно развитие. Втората е „NLUD-Baseline”, която създава база данни, подробна и актуална карта за земеползването, основана на Ordnace Survey MasterMap.

Националната поземлена информационна служба (National Land Information Service (NLIS) е част от инициативата „модернизация на правителството” и е съвместен проект на HMLR, местното управление и министерството на ресурсите. инициативата включва партньори от частния сектор, които осигуряват достъп до Национален географски справочник за земите и недвижимите имоти.

Разнообразните служби в Обединеното кралство също развиват свои услуги за гражданина. В Англия и Уелс HMLR управлява „Директен поземлен регистър” онлайн услуга за професионалисти и интернет потребители, която им позволява достъп до актуални статистики за цените на недвижимите имоти. Подобни услуги се развиват от Поземления регистър в Северна Ирландия.

Картографското управление работи в тясна връзка с Поземлените регистри на Великобритания и други потребители, за да помогне за развитието на по-ефективни начини за управление на данни, което ще се отрази в по-добри услуги за гражданите. Примерно се провеждат проучвания, за да се види как обектно базираните свойства на OS MasterMap могат да се използват за управление на данни за земите и собствениците им.

 cad

Бъдещето

В заключение, макар и да няма единен кадастър в Обединеното кралство, дейностите, които обикновено се смятат за част от кадастъра на континентална Европа, се изпълняват от много агенции. Макар че организационната рамка е различна, много от проблемите, засягащи британските институции, са подобни на тези, засягащи колегите им, работещи в областта на кадастъра, в другите части на Европа.

Изводът е, че трябва да се координират усилията за т.нар. във Великобритания „Свързано правителство”, за да се увеличи максимално ефективността на услугите за гражданите. Проблеми като обслужване на потребители, вътрешно използване на данни, институционални и технологични промени, финансиране, и достъп до данни ще бъдат най-високо в дневния ред е близките години.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us