Геодезия

Как се променят сроковете за изпълнение на административни услуги заради извънредното положение

  • Действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ. бр. 34 от 09.04.2020 г.) /законът/ по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производства от СГКК:

  • Всички административни услуги, които се изпълняват без уведомяване на заинтересовани страни в административното производство и без издаване на заповед, следва да се изпълняват по досегашния ред. Ако някоя услуга е необходимо да приключи с писмен отказ, същият се постановява в съответния срок, след което се съобщава на заявителя. Съгласно чл. 3, т. 2 от закона, срокът за оспорване по съдебен ред на отказа спира да тече. След отмяната на извънредното положение, срокът продължава да тече откъдето е спрял.
  • На заявителите на всички административни услуги и производства може да се изпращат съобщения за отстраняване на недостатъци в проекта или в документите, които придружават заявлението за изменение на КККР, като им се дава обичайния за това срок. Ако недостатъците бъдат отстранени, преписката може да продължи с изпращане на съобщение за започване на административно производство по чл. 26 от АПК или с изпълнение на заявената услуга. Ако недостатъците не бъдат отстранени срокът се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение (на основание чл. 4, ал. 1 т. 1 от ЗМДВИП), като преписката не се прекратява и не се архивира.
  • Жалбите срещу актове, подадени пред административен съд, по които сроковете за оспорване на страните са изтекли преди 13.03.2020 г., но преписките още на са комплектовани, могат да бъдат изпращани на компетентния съд. За останалите случаи, при които сроковете за оспорване изтичат в периода на извънредното положение срокът спира да тече.
  • Случаите, при които всички заинтересовани страни са се възползвали от възможността, предоставена им по чл. 26 от АПК за подаване на писмени искания, възражения или други документи по проекта за изменение (въпреки, че сроковете им за това са удължени съгласно чл. 4, ал.1, т. 1 от ЗМДВИП), следва да бъдат преценявани за всеки конкретен случай, като се иска писмено становище от правните консултанти на СГКК.
  • Проектите за изменение на КККР по заповеди, които не са влезли в сила до 13.03.2020 г., могат да се актуализират само на основание чл. 90, ал. 2, т. 1 от АПК (по искане на всички страни в производството). В този случай последващи заявления за изменение на КККР в обхвата на проекта ще бъдат недопустими, тъй като административното производство продължава да е висящо, докато заповедта не влезе в сила. Следва да бъде отчетено също, че отказ от право на обжалване по АПК е недопустим.
  • Сроковете за съдебно оспорване на актовете спират да текат. Съобщения за издадените вече заповеди или откази могат да бъдат изпращани на заинтересованите страни.
  • Срокът на валидност на: удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на КККР, скица-проект и схема-проект, който изтича по време на извънредното положение се удължава с 1 месец от отмяната му. 
  • 8. Съгласно § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИД ЗМДВИП сроковете, които от обявяване на извънредното положение до влизане в сила на този закон, са спрени на основание на отменената т. 3 на чл. 3 от ЗМДВИП продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на ЗИД ЗМДВИП в „Държавен вестник“. С оглед спецификата и сложността при броенето и определянето на срока, за всеки конкретен случай, да се иска писмено становище от правните консултанти на СГКК.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us