Геодезия

Камара на инженерите по геодезия

В Университета по архитектура, строителство и геодезия и Минно–геоложкия университет за периода от откриване на специалности, свързани с геодезия са се дипломирали 4 300 души, като в момента ежегодно тази цифра е около 60 инженери – геодезисти. За да се защитават професионалните интереси на тази утвърдила се с времето гилдия, на 15 декември 2006 г. със Заповед № РД 02-14-274 на министъра на регионалното развитие и благоустройство на основание § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за геодезията и картографията (ЗГК), беше учредена Камара на инженерите по геодезия.
Тя обединява и представлява своите членове, като основната й цел е да защитава професионалните им права и интереси. В своята дейност ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.
За постигане на основните си цели Камарата на инженерите по геодезия осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери по геодезия и съвместно с тях организира квалификационни курсове и практики, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение.
За успешното си развитие тя осъществява активни контакти със сродни камари и професионални организации в страната и в чужбина, организира провеждането на конференции, семинари, изложби, делови срещи и други прояви, за информиране на своите членове за последните разработки в областта на геодезията.
За изготвяне на нормативна база, отговаряща на нуждите на инженерите геодезисти и ефективно действаща, членове от Камарата участват в подготовката и представят становища по нормативни актове в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Председателят на Камарата на инженерите по геодезия участва в работата нa Съвета по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Като гаранция за качествено извършени дейности и издигане на престижа на геодезическата професия Камарата на инженерите по геодезия участва със свои представители в работата на комисията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър за разглеждане на исканията за вписване в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и картография, както и при заличаване или повторно вписване.
Като една от основните насоки в развитието на Камарата се налага информирането на бъдещите инженери по геодезия за техните възможности за реализация и съвместна работа с тях за изграждането на висококвалифицирани специалисти.
Камарата на инженерите по геодезия осъществява своята дейност чрез националните органи и областни структури – колегии.
Органите за управление на национално равнище са: Общото събрание, Управителният съвет, Контролният съвет и Комисията по професионална етика.
Управителният съвет е с председател инж. Ангел Янакиев и членове – инж. Ангел Тюркеджиев, инж. Цветен Боев, инж. Златан Златанов, инж. Светла Захариева, инж. Никола Бадев, инж. Румен Георгиев, инж. Михаил Киров, инж. Костадин Великов, доц. д-р инж. Славейко Господинов, инж. Велислав Хараланов, инж. Стоян Стоянов, инж. Филип Янчев, инж. Илиян Тодоров, инж. Христо Христов, инж. Стайко Стайков и инж. Пламен Петров.
Основните му функции са свързани с провеждане и осъществяване дейността на камарата в съответствие с приетия устав и с решенията на Общото събрание.
Контролният съвет следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет. Той се представлява от председателя си инж. Марияна Маринова и членове – инж. Весела Тодорова, инж. Мария Вълева, инж. Веселина Георгиева и инж. Желязко Матев.
Основна задача на Комисията по професионална етика е следенето за стриктното спазване на Кодекса по професионална етика и разглеждането на писмени жалби, изложения и молби подадени от членове на КИГ или от засегнати лица – клиенти (възложители), служители в държавни или общински органи и отделни граждани. Всички доказани непристойни прояви на член на КИГ, като недостойно представяне на колегията в обществото, подлежат на санкции от Комисията по професионална етика. Неин председател е доц. д-р инж. Венета Коцева и членове инж. Георги Дионисиев, инж. Мария Хорташка, инж. Стефан Киримидчиев и инж. Николай Цанев.
Областните колегии се избират на Общо събрание на колегията и се състоят от председател и двама или четирима членове в зависимост от общия брой на членовете на колегията. От волята и желанието на инженерите геодезисти зависи по места да се изгради функционираща мрежа от звена, защитаващи техните интереси.
Основни проблеми, които чакат своето практическо приложение, са свързани с изграждането на единна кадастрална карта, повишаване качеството на топографо–геодезическите дейности, извършвани на територията на страната.
Най–после край на многогодишния стремеж за основаване на Камарата на инженерите по геодезия. Сега Камарата е факт. Оттук нататък предстои най–трудното – утвърждаване на бъдещата й творческа дейност.
Уважаеми колеги, непрекъснато работете за популяризирането и издигането на авторитета на нашата професия и на гилдията. Бъдете колегиални и уверени, че никой не може без нас и нашите специалисти.
На добър час и успех!

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us