Геодезия

Камарата участва по проекта Матра


В края на януари ще се проведе общо събрание

Изтеклият период не беше активен от гледна точка на постъпили заявления за членство и печат за правоспособност.

Беше проведено Общо събрание за учредяване на Областна колегия Плевен. За председател бе избрана инж. Боряна Иванова, а членове са Милен Цветков и Живко Иванов. Предстои да се проведат общи събрания в Перник, Смолян, София област и Търговище.

Настоящото финансово положение на Камарата може да се приеме за относително добро. Но трябва да се обърне внимание върху някои обстоятелства. Първото е, че е процентът на не подновено членство все още е голям. В края на 2007 г. членовете са били 245 души, седемдесет и един от тях не са си подновили членството. Тревожен е фактът, че голяма част от неподновеното членство е в областни колегии – Варна, Габрово, Кюстендил, Сливен и Шумен.

Имаше много позитивно развитие в членството в КИГ. Новите членове за 2008 г. до 10 октомври са 242 души, от което следва, че броят на членовете се е удвоил в сравнение с 2007 г. Към 30 ноември 2008 г. общият брой на членове на Камарата е 425 специалисти.

На 20 ноември се проведе първият семинар по проекта „ МАТРА” за организирането на Форум на потребителите на кадастрална информация, на който Камарата като водещата неправителствена организация, представляваща геодезистите, беше поканена като основен партньори. Тя беше представлявана от инж. А. Янакиев – Председател и доц. Славейко Господинов – член на Управителния съвет.

Камара на инженерите по геодезия е един от спонсорите спомогнал за отпечатването на книгата на доц. д-р инж. Венета Коцева „Чл.–кор. Ангел Венедиков – международно известен български геодезист, геофизик и гравиметрист”.

 

Проектът МАТРА

 

Проектът МАТРА има за цел да осигури техническа помощ за подобряване на обслужването на гражданите и другите потребители, като осигури кадастрална информация от Агенция по геодезия, картография и кадастър в Република България.

Проектът се финансира от Холандското министерство на външните работи чрез програма МАТРА. Изпълнението на програмата се контролира от EVD, агенция към Министерството на икономиката. Програмата е част от общоевропейското сътрудничество.

 

Цели

Участниците са си поставили няколко основни цели, които да бъдат осъществени в рамките на проекта.

 

1. Подобряване на организацията на работата и въвеждане на правила за обслужване на клиентите с кадастрална информация;

Дефиниране на най-често срещаните продукти и услуги;

Потвърждаване и хармонизация със заинтересованите страни;

Преглед на правилата в други страни;

Разработване на основни правила за предоставяне на данни;

Предложения за популяризиране на продукти и услуги.

 

2. Организиране на форум на потребителите на кадастрална информация за постигане на оптимално обслужване насочено към клиентите;

Идентифициране на професионалните заинтересовани страни;

Първоначални дискусии за идентифициране на нуждите;

Семинар на заинтересованите страни;

Първоначално обсъждане и одобрение на проекта за устав на форума;

Окончателен устав на Форума на потребителите;

Учредително събрание на Форума на потребителите.

3. Обучение на служителите на АГКК;

Оценка на състава (средата) на службите към настоящия момент;

Дефиниране на необходимото ниво;

Разработване на учебна програма;

Определяне на участниците и планиране на учебните курсове;

Учебно пътуване в Холандия;

Обучение на служителите.

 

4.  Разпространение на кадастралната информация чрез подходящи канали;

Определяне на най-подходящите канали и проучване на настоящите канали;

Разработване на канали за комуникация;

Маркетинг на нови канали;

Препоръки за разпространение на информация чрез други институции;

Проектът се изпълнява при тясно взаимодействие между Агенцията по геодезия, картография кадастър в България и Агенцията по кадастър, имотна регистрация и картографиране на Холандия.

Периодът на изпълнение е 2 години, 2008 и 2009 г.

 

Изпълнение

 

Изпълнението се контролира от Консултативен комитет по проекта. В комитета участват следните организации:

Агенция по геодезия, картография и кадастър (България)

Агенция по кадастър, имотна регистрация и картографиране (Холандия)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (България)

Холандско посолство

EVD

Национален координатор на чуждестранните помощи


На 30.01.2009 г. от 14.00 ще се проведе второто Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия при следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД:

Регистрация на присъстващите от 12.00 до 14.00;

Откриване от председателя на Камара на инженерите по геодезия инж. Ангел Янакиев;

Отчет от председателя на Камара на инженерите по геодезия за извършената дейност от учредяването на Камарата на 25.01.2008 до 31.12.2008

Отчет от председателя на Контролния съвет за извършената дейност;

Отчет от председателя на Комисията по професионална етика за извършената дейност;

Приемане на Правилник за използване на логото на Камарата;

Приемане на Правилник за награждаване със звания и отличия на Камара на инженерите по геодезия

Предложения за делегати за Комисиите на FIG;

Обсъждане на бъдещи приоритети пред КИГ за 2009г.;

Приемане на бюджет за 2009г.;

Разни.

Предложения по дневния ред се приемат на адрес kamara@kig-bg.org до 05.01.2009г. Предложения за поправки в Правилник за използване на логото на Камара на инженерите по геодезия, Правилник за награждаване със звания и отличия на Камара на инженерите по геодезия и Кодекса по професионална етика ще се приемат до 20.01.2009 г.

 

 

Указания за използване на логото на КИГ

 

1. Предговор

Целта на тези указания са да изяснят процедурата как да се прилага привилегията за използване на логото на КИГ за събития и публикации и/ или банково индосиране на КИГ на пример за Указания и стандарти.

2. Използване от Камарата/ Общи положения

Чл.1. Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) като юридическо лице, създадено по силата на закона, може да ползва колективната марка (Приложение № 1 – графично и словесно изображение) в пълния й регистриран обем.

Чл.2. (1) Всеки член на КИГ с право да ползва печат за правоспособност на КИГ, може да ползва марката, изобразена на личния му печат за включващите се в регистрирания й обем услуги от клас 42 на Международната класификация на стоките и услугите, ако към момента на използване на колективната марка е вписан в Регистъра на лицата с право да ползват печата за правоспособност на КИГ съгласно чл. 7, ал. 2 от Устава на Камара на инженерите по геодезия.

(2) Правото на ползване на колективната марка не може да бъде прехвърляно от лицата по ал. 1.

Чл.3. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 не могат да ползват марката за времето, през което са отписани от Регистъра на лицата с право да ползват печата за  правоспособност на КИГ, поради:

1. наложено дисциплинарно наказание, съгласно чл.46, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за геодезията и картографията;

2. искане за прекратяване на членството в КИГ, съгласно чл.11, ал.1, т.1 от Устава;

3. не плащане на предвидените от Устава и решенията на Общото събрание такса за вписване в Регистър на лицата с право да ползват печата за правоспособност на КИГ.

4. загубване на правоспособността по чл. 21, ал. 1 от ЗКИР.

(2) В случаите съгласно предходната алинея, членовете на КИГ, предават личния си печат за съхранение в КИГ най-късно до изтичането на 14 дни от настъпване  на някое от обстоятелствата по т. 1, 2, 3 и 4.

(3) Правото на ползване на марката се прекратява при смърт на лицето и не преминава върху неговите наследници.

Всички официални материали издавани от камарата съдържат нейното лого, в съответствие с одобрените от Управителния съвет формуляри.

Логото на Камарата не може да се използва за поставяне върху геодезически и измервателни инструменти.

3. Събития

Политиката на КИГ за правото за използване на логото на КИГ и знака за различни събития както следва:

Подкрепа от КИГ за национални и регионални конференции, конгреси и симпозиуми като Камара

Решението дали КИГ ще е организатор, съорганизатор или спонсор на събитието ще се взима от Управителен съвета на КИГ. Това се отнася, когато молбата е дали КИГ като Камара подкрепя събитието. Управителен съветът също взема решение за финансовите последствия (разделяне на приходите; възнаграждения за използването на логото на КИГ да се направят на КИГ; финансова подкрепа предоставена от КИГ за събитието; и спонсорство на пример за говорители). Обикновено да се получи подкрепата на КИГ за дадено събитие се изисква КИГ да участва във и/ или консултира по програмата. Освен това трябва да има ясен принос от КИГ по време на самото събитие. Заявления да се използва логото на КИГ и знаци за подобни цели трябва да се изпращат в офиса на КИГ.

Разрешението да се използва логото на КИГ свързано с всяко събитие, което е организирано или съорганизирано от КИГ ще дава правото на КИГ да публикува доклади от събитието на електронната страница на КИГ без никакви компенсации.

4. Публикации

Политиката на КИГ да разреши да се използва логото и знака (на пр. ) е както следва:

Комерсиално използване на логото на КИГ за указания, публикации и др.

Молбата за използване на логото на КИГ за търговски нужди при публикации ще бъдат изпратени до Управителен съвета (КИГ Офис), които ще се свържат с Комисията по професионална етика, която имат експерти по темите. Комисията по професионална етика ще бъде помолена да оценят дали публикациите отговарят на научните, техническите и етичните норми, които КИГ очаква да покрият публикации които подкрепя. Комисията по професионална етика ще съобщи на Управителен съвета дали термини като „Подкрепено от КИГ” или „Препоръчано от КИГ” или някое може да бъде използвано в тази връзка. Хонорара или таксите ще се изплащат на КИГ

Други публикации без търговска стойност

Разрешението да се използва логото на КИГ и знака за тези публикации ще се взема от Управителен съвета на КИГ, Комисията по професионална етика или Офиса на КИГ спазвайки политиката на КИГ. Професионалната/ научната стойност на публикациите винаги ще се разглежда от Комисията по професионална етика.

Чл.5. Настоящите правила са приети на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (Обн., ДВ, бр.81 от 14.09.1999 г.; попр., бр.82 от 1999 г.; изм., бр.28 от 2005 г.; изм. и доп., бр.43 от 2005 г.; изм., бр.94 от 2005 г., бр.105 от 2005 г., бр.30 от 2006 г.; изм. и доп., бр.73 от 05.09.2006 г. – в сила от 06.10.2006 г.).

Автор

Super User
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us