Геодезия

Картография


Автор Петър Т. Пенев

И. К. УАСГ

 

Новият учебник „Картография“ с автор доц. д-р инж. Петър Т. Пенев съответства на учебната дисциплина „Картография – втора част“ и е предназначен за студентите от специалност „Геодезия“ от Геодезическия факултет на УАСГ. Той е сериозна научна и методическа актуализация на проблемите на картографията. Както отбелязва авторът в „Предговора“ на учебника: „В последните десетилетия стремителният прогрес в картографията и в близките й дисциплини е довел до нови методи, технологии, направления на картографиране и в създаването на нови видове картографски произведения. Сега картографията трудно може да се представи без тясното взаимодействие с дистанционните изследвания, с геоинформатиката и телекомуникацията. Електронните карти и атласи, анимациите, тримерните картографски модели и други изображения са станали първични източници за изследване за географи, геолози, еколози и други специалисти в науките за Земята и в близките социално-икономически отрасли от знанието.“

Книгата, с обем от 275 страници, запълва голяма празнина в областта на преподаването по картография.  Предходният учебник по картография, написан от проф. д-р инж. Стефан Дюлгеров, е издаден през 1976 г., т.е. преди 38 години.

Доц. д-р инж. Петър Т. Пенев преподава по „Картография“ в катедра „Фотограметрия и картография“ от 1985 г. Бил е ръководител катедра, декан на Геодезическия факултет и заместник-ректор на УАСГ. Има публикации в областта на съвременните картографски методи. Натрупаният от автора учебно-преподавателски и научно-практически опит е намерил отражение в новоиздадения учебник.

Учебникът се състои от 22 глави. В тях последователно са разгледани редица класически и съвременни теми, свързани с класификациите на картите, тяхната математическа основа, основните изобразителни методи, надписите, картографската генерализация, спецификата на географските карти и атласи, проектирането, съставянето и оформянето на картите, тяхната предпечатна подготовка и печат, съставянето на карти по спътникови изображения, ИНТЕРНЕТ картографирането, както и кратка история на картографирането на българските земи.

Рецензент на учебника е проф. д-р инж. Теменужка Бандрова от УАСГ, а редактор – доц. д-р Румяна Вацева от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Новият учебник на доц. П. Т. Пенев представлява един актуален систематизиран курс по картография, който трябва да бъде оценен по достойнство от картографската и геодезическата колегия у нас, а също така и да бъде използван от нашите картоиздателски фирми. Публикуването на този учебник е навременно и удовлетворява актуалните научно-приложни, изследователски и учебно-методически потребности както на студентите-геодезисти, така и на всички специалисти, работещи в областта на картографията.

Доц. д-р инж. Венета Коцева

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us