Геодезия

КИГ организира работната седмица на FIG през 2015 г.

Боряна Велкова, технически секретар на КИГ

Третото редовно заседание на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) за 2014 г. се проведе съгласно чл. 18 (1) от Устава на камарата на 27 ноември 2014 г. в гр. Хисаря. Председателят инж. Ангел Янакиев откри заседанието като редовно, а присъстващите членове на УС бяха 10, като участие взе и инж. Явор Енев , който е член на Комисията по професионална етика в КИГ. Инж. Янакиев запозна колегите с дейността на камарата, като разясни целта на създаването на Съвета по геодезия, картография и кадастър, чийто член е КИГ.

Съветът по геодезия

Заседания на Съвета бяха проведени през август и през октомври 2014 г. в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Председател на Съвета беше арх. Георги Савов – заместник-министър във вече закритото министерство на инвестиционното проектиране. Главните разисквани теми на заседанията на Съвета по геодезия бяха усъвършенстване и попълване на нормативната база в сферата на геодезията, картографията и кадастъра; стратегия и насоки за практическо въвеждане на Българска геодезическа система 2005; създаване на програма за обновяване и усъвършенстване на Държавните геодезически мрежи – държавната GPS-мрежа, държавната нивелачна мрежа и др.; осъществяване на координация между ведомствата и организациите, създаващи и ползващи геодезическа, картографска и кадастрална информация, както и услугите на АГКК; разработване на стратегия за привеждане на наличните в АГКК данни, съгласно изискванията на директива 2007/2/ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни и други.

За осъществяване изпълнението на тези задачи са били създадени работни групи, в които е имало представители на различни министерства, както и представители на АГКК.

Председателят на КИГ инж. Янакиев съобщи и за резултатите от участието си в заседание на Обществения съвет към заместник премиера по икономическата политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране във вече бившето правителство Екатерина Захариева. Заседанието се е провело на 23 октомври 2014 г., като са били обсъдени основни проблеми, свързани с дейностите в областта на геодезията, картографията , кадастъра и геопространствените данни в България и подпомагането на взаимодействието между АГКК и отделните ведомства.

Международна работна седмица

Във връзка с предстоящото провеждане на работната седмица на Международната федерация на геодезистите FIG Working week 2015 в периода 17-21 май 2015 г. в Националния дворец на културата в София беше отбелязано, че вече е избрана компания, която да помага за организацията на събитието. Предстои подписване на анекс към сключен договор между КИГ и „Компания за международни конгреси“ ООД. Посочената фирма ще организира цялостното провеждане на работната седмица в София, като всяко нейно действие по организацията ще е съгласувано с инж. Ангел Янакиев, който е председател на организационния комитет, и с инж. Златан Златанов, който е конгресен директор. Беше отбелязано, че се очаква в София да пристигнат между 1000 и 1500 души от цял свят и че до момента има подадени около 450 резюмета на доклади на официалната страница на събитието. Подложи се на гласуване сключването на анекса към договора. Решението беше прието единодушно.

Инж. Румен Георгиев даде предложение да се спонсорират петима студенти, които да участват във FIG Working week 2015. Те ще бъдат определени на случаен принцип след като бъдат изпратени от тях мотивационни писма на имейла на КИГ. Решението беше прието единодушно. Инж. Ангел Янакиев докладва за предложение на Катарските авиолинии да се регистрира работната седмица на FIG на техния сайт, за да могат участниците да ползват отстъпки за самолетните билети при идването им в София. На този етап предстои договаряне на условията между КИГ и Катарските авиолинии и съгласуване с централата на FIG в Копенхаген.

Фиксирани цени за услугите

Беше повдигнат и въпросът за предвидените в българското законодателство фиксирани минимални цени за картографите и доставчиците на кадастрални услуги. Отговор на този въпрос е получен от Генералния директор на ГД “Вътрешен пазар и услуги“ на Европейската комисия относно изискванията на националното законодателство с оглед съответствието им с разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар. В писмото се посочва, че запазването и поддържането на минимални, максимални или фиксирани цени е нарушение на принципа на свободно предоставяне на услуги и така се възпрепятства възможността за конкуриране на доставчиците на услуги въз основа на цена и качество.

Инж. Ангел Янакиев запозна присъстващите колеги с писмо покана, получено от президента на България за участие на Камарата на инженерите по геодезия и конкретно на неговия председател в провеждането на благотворителна инициатива „Българската коледа“ 2014/2015 г. Беше взето единодушно решение КИГ да участва с дарение в размер на 1000 лева за тази благородна кауза.

Следващото събрание на управителния съвет на КИГ е насрочено за февруари 2015 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us