Геодезия

КИГ представи исканията на геодезистите пред властта


Инж. Татяна Аршинкова, секретар на КИГ

 

На 04.07.2013 г. се състоя извънредно Общо събрание на КИГ. Събранието премина при следния дневен ред:

1.    Избор на членове на Работната група за съставяне на нов ЗИД на ЗКИР;

2.    Изготвяне на Декларация: Камарата на инженерите по геодезия е категорично против всякакви монополи и концесии;

3.    Изготвяне на Декларация във връзка със създадената порочна административна практика в общинските и държавни администрации и юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП;

4.    Разни.

По т. 1 беше взето решение всяка Областна колегия на КИГ да излъчи представители за сформиране на Работна група за изработване на проект за Закон за изменение и допълнение на ЗКИР.

По т. 2 и т.3 бяха приети двете декларации предложени съответно от Областна колегия – гр. Пловдив и Областна колегия – гр. Варна.

Съгласно решение на извънредното Общо събрание, първата декларация беше изпратена до председателя на парламента Михаил Миков и до министър председателя Пламен Орешарски. Пълният текст на двете декларации е публикуван на сайта на КИГ.

Работната група за изработване на проект за ЗИД на ЗКИР проведе работна среща на 25 и 26 юли 2013 г. в гр. Хисар. След двудневни дебати, разделени в четири заседания, членовете й се обединиха и излязоха с предложение за  проект на ЗИД на ЗКИР.  Като основа на проекта, послужи, вече миналият на първо четене в предишното Народно събрание проект, като бяха предложени редица нови текстове. Особено внимание беше отделено на правоспособността по геодезия и кадастър. Окончателният текст беше разпратен до всички членове на Работната група.

 

На 31 юли председателя на КИГ Ангел Янакиев  изпрати копие от така изготвения проект на ЗИД на ЗКИР и придружаващо писмо обръщение до председателя на комисията по регионална политика и местно самоуправление към парламента Димчо Михалевски, до председателя на комисията по инвестиционно проектиране към парламента Емил Костадинов и до министъра на инвестиционното проектиране – арх. Иван Данов. Камарата на строителите в България и Камара на архитектите подкрепиха проекта, както пред парламентарните комисии, така също и пред арх. Иван Данов

Председателят инж. Ангел Янакиев бе поканен на среща от председателя на парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление Димчо Михалевски. На срещата присъстваха представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), Асоциация на геодезическите фирми (АГФ), юристи и нотариуси. Въпросите, които се разгледаха, основно бяха два – финансиране на кадастъра и промените в ЗКИР. Инж. Ангел Янакиев уведоми Димчо Михалевски за предстоящата среща на работната група по изготвянето на нов ЗИД на ЗКИР.

На срещата присъстващите се обединиха около мнението, че кадастърът е държавна политика и държавата трябва да го управлява, стопанисва и финансира.

 

КИГ получи покана за участие в заседание на комисията по инвестиционно проектиране към парламента на 10.07.2013 г., с тема: Промени в ЗУТ. Председателят на КИГ Ангел Янакиев отправи питане до всички членове на КИГ с предложения за промени в ЗУТ. Получените предложения бяха систематизирани и представени от КИГ на заседанието на комисията.

Излагаме така представените предложения за промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ):

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

За промени в ЗУТ,

 

1. Предложение: В чл. 19 ал.1 да се създаде т.6:

т.6 В земи по §4 – най – малко 16 м. лице и 500 кв. м. повърхност.

 

2. Предложение: В чл. 19 ал.5 да се трансформира по следния начин:

 

ал.5 При урегулиране на поземлени имоти в квартали за средно високо и високо жилищно застрояване, за ниско свързано застрояване, размерите на имотите се определят със самия подробен устройствен план, без да се спазват нормативите по ал.1.

 

3. Предложение: В чл. 64 след ал.2 да се създаде нова ал.3, а съществуващите ал.3, ал.4 и ал.5, станат, ал.4,ал.5 и ал.6

 

ал.3 Не се изисква план – схеми на елементите на техническата инфраструктура в случаите:

т.1 При ПУП – ПР и ИПР за ПИ, в който има сграден фонд, законосъобразно изграден, който се запазва и е захранен с ел. енергия и ВиК

 

Мотиви: Не е логично за сгради, които са захранени с вода и ток и въведени в експлоатация преди време, сега при ПР да се изисква схеми ВиК и Ел. Достатъчно е да се представят партидните номера.

 

4. Предложение: В чл. 109 ал.3 да се създаде т.12:

 

т.12 ПУП, могат да се разработват и по искане на частно лице собственик ПИ.

 

Мотиви: Никъде не е дадено право на собственика на ПИ, който не е представител на организация, фирма или друг вид дейност да поиска разработване на ПУП. Това е дискриминиране на обикновения гражданин.

5. Предложение: В чл. 124б ал.1 да се промени срока от едномесечен на седемдневен.

 

Мотиви: Срокът от един месец е прекалено дълъг, имайки предвид следното:

Издаването на Заповед до един месец, след това по АПК още 14 дена за обявяване, допускане минимум 7 дни се изчакват всички подписи на представителите на експлоатационните предприятия, обявление, което е 14 дни за възражения от уведомлението, след което следва заповед 14 дни и приблизително се събират минимум 2-3 месеца за една преписка, което е прекалено дълъг период.

 

6. Предложение: В чл. 125 да се създаде нова ал.8

 

ал.8 Скицата издадена от общината за ПУП да е придружена с  всички данни, изискуеми по ал.5 и се изготвя от служител на общината.

 

Мотиви: Това са данни, с които разполага единствено Общината и е редно, службите, които разполагат с тия данни, да ги отразяват и прилагат към скицата.

 

7. Предложение: В чл. 129 ал. 2, да се промени срока за издаване на  Заповед от 14-дневен да стане 7-дневен.

 

Мотиви: Срокът от 14 дена е прекалено дълъг, имайки предвид, че веднъж се изчакват 14 дена до издаване на Заповед, след това по АПК още 14 дена за обявяване, след това допускане минимум 7 дни, след което обявление, което е 14 дни за възражения от уведомлението, след което следва заповед 14 дни и приблизително се събират минимум 2-3 месеца за една преписка, което е прекалено дълъг период.

 

8. Предложение: В чл. 135 се създаде нова ал.7

 

ал.7 ИПР във връзка с обединение на два или повече УПИ в един или от един да се обособят два, или повече от два УПИ от един ПИ /, компетентният орган по ал. 1, нарежда на гл. Архитект да издаде виза за проектиране върху Скица предложение за започване на процедура, без да се издава Заповед по ал.3 в седем дневен срок.

 

Мотиви: Съкращаване на срока и намаляване на бюрокрацията.

 

9. Предложение: Да отпадне необходимостта за съгласуване на инвестиционните проекти по чл. 139, ал.3 от всички специалности, която промяна беше направена с последните изменения от 26.11.2012 г.

 

10. Предложение: Правоспособността на КИГ  да се приравни на пълна проектантска правоспособност на КИИП за дейности по ЗУТ.

 

Мотиви: Инженерите по геодезия, членуват в две камари – КИГ и КИИП и заплащат по два членски вноса.

 

11. Предложение: Нищо не е направено по отношение на Мораториума, обн. ДВ. бр. 70 от  август 2008 г., по-точно по т. 2 от него.

Очакваме след започване на работата на Народното събрание през септември, предложенията за промяна на ЗКИР да бъдат разгледани от парламентарните комисии.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us