Геодезия

КИГ с ново ръководство за 4 години напред

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) проведе общо събрание, на което отчете дейността, избра нов управителен съвет и нов председател на организацията. Събранието на 15 март последва провелите се преди това регионални събрания.

За председател на управителния съвет бе избран Златан Златанов. Членовете са Христо Христов, Румен Георгиев, Михаил Киров, Атанас Иванов, Огнян Василев, Бела Белчева, Лиза Изатовска, Красимир Трайков, Нели Старчева, Иван Добрев, Владимир Ников, Йордан Чукалов, Христо Самушев, Георги Пеков, Николай Димитров и Васил Петков. Председател на контролния съвет ще бъде Милен Димиев, а членовете са Галина Карагяурова, Красимира Кателиева, Димитър Арнаудов и Велик Танушев. Комисията по професионална етика се оглавява от Веселин Монов и има за членове Тихомир Калчев, Любомир Николов, Боряна Иванова и Галин Тодоров.

Мандатът на новата управа ще е четири години.

{gallery}snimki_novi_broeve/broi71/kig:900:675:1:0{/gallery}

Отчет за работата дотук

На събранието бе представен и отчетът на дейността на управителния съвет на неправителствената организация за последната година. От него става ясно, че за 12-те години съществуване, камарата има 364 физически лица, които отговарят на изискванията за членство, а 290 от тях са правоспособни лица, с право на печат. Те са разпределени в общо 25 действащи към момента областни колегии (с изключение на област Търговище и Софийска област, която е към ОК София). През периода 2015-2017 г. са приети само 16 нови членове, а за четиригодишния мандат на УС като цяло, се наблюдава сериозен отлив от около 90 членове.

Изработен е правилник за дейността на УС. От управителния съвет не приеха изпратената покана за асоциирано членство на КИГ в новосъздадената професионална организация „ГИС Алианс” и бе взето решение за подновяване на патента на запазена марка „КИГ” за срок от още 10 години, съгласно чл.1, ал.3 от Устава.

КИГ оказа съдействие при организацията на генералната асамблея на CLGE в България през март 2019 г.

КИГ активно продължава сътрудничество с другите основни геодезически неправителствени професионални организации в България – СГЗБ, АГФ и КИИП, секция „Геодезия” – като организира и участва в регулярни срещи на ръководствата им, във връзка с решаване на актуални професионални проблеми.

КИГ продължава да е активен член на Международната федерация на геодезистите (FIG) и Съвета на европейските геодезисти (CLGE).

КИГ участва в Генералната асамблея на CLGE в Прищина, Косово, в периода 19-20.04.2018 г., където представителят ни инж.Янакиев изнесе за законодателството в България, касаещо разрешенията за изграждане на сгради и легализирането им .

Представителят на КИГ взе участие и във втората среща на CLGE за 2018 г. в Барселона, Испания, през 2018 г., където докладва подготовката по организацията на генералната асамблея на CLGE в София в периода 22-23.03.2019 г. , участва и на срещата на CLGE, IG-PARLS в Копенхаген през февруари 2019 г. , където бе поставен въпросът за приемане на Кодекса на CLGE за професионална квалификация на геодезистите от страна на КИГ за България.

Съвместно със СГЗБ и с помощта на КИИП бе подготвен семинар на CLGE в Музея „Земята и хората” в София по повод световния ден на геодезиста на 21.03.2019 г.

КИГ развива политика на трайно сътрудничество с УАСГ, а от този отчетен период и с МГУ. Председателят на КИГ е асоцииран член и участва в работата на държавните изпитни комисии на ГФ на УАСГ.

В средата на 2018 г. представители на геодезическите НПО бяха поканени за участие в работна група за  проект на изменение на ЗКИР, с цел облекчаване дейността на АГКК и предоставяне на повече пълномощия на правоспособните лица. Проектът бе внесен в Народното събрание на 01.03.2019 г. и предстои да бъде гласуван.

КИГ участваше в създадената от АГКК работна група за създаване на „Стратегия за развитие на геодезията, картографията и кадастъра до 2031 година” с представител инж. Н. Димитров. Тя бе закрита в средата на 2018 г.

В края на януари 2019 г. бе изпратено писмо до АГКК, подписано от председателите на основните геодезически организации, с желание за по-активен диалог и среща, предвид факта, че за разглеждания период се проведоха само две срещи с ръководството на АГКК (последната на11.01.2019 г.). Поставиха се въпроси по отношение на стратегия за развитие на геодезията, картографията и кадастъра, график за обявяване на обществени поръчки през 2019 г., евентуално въвеждане на приемно време за правоспособните лица и др.

По случай Световният ден на геодезиста на 21.03.2019 г., УС отново взе решение за популяризиране на дейността на камарата и прие проекто-бюджет за излъчване на реклами в национален ефир.

Бяха дадени интервюта по актуални проблеми за „Дарик” радио, вестник „Труд”, Сдружение „Да запазим Корал”. Зам.председателят на КИГ инж. Монов участва като лектор в семинар на ЧСИ.

Председателят на Камарата на инженерите по геодезия е член на Съвета по геодезия, но за поредна година Съветът по геодезия не се е събирал. 

КИГ е участник в консултативния съвет в областта на проектирането, строителството, инвестиционния процес, жилищната политика, енергийната ефективност, регионалното развитие и стратегическото планиране към министъра на РРБ. През отчетния период той не е провеждал заседания.

През отчетния период бяха организирани и проведени общо три семинара – два от УС на КИГ и един от ОК София – на 21.06.2018 г., свързан с изменения на  Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО) и защита на личните данни – всички традиционно безплатни за участниците в тях.

Проведени са работни срещи между ръководствата на браншовите организации в сектор „Строителство” – Камара на строителите в България (КСБ), Камара на архитектите в България (КАБ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК), КИИП, БК”Пътища”, КИГ и ДНСК, организирана от КСБ, на които се взе решение да се сформират съвместни работни групи за предложения за изменение на нормативната уредба – ЗУТ, ЗОП и Нов закон за строителството, в които представители на КИГ бяха инж.М.Димиев и инж.Зл.Златанов. Бяха представени геодезически предложения за решаване на проблеми, касаещи регулациите в ЗУТ.

Камарата на инженерите по геодезия продължава да участва със свои представители (инж.М.Димиев и инж.Н.Димитров)  в работата на комисията в АГКК за разглеждане на исканията за вписване в регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография. През разглеждания период комисията е заседавала регулярно всеки месец, отчита се интерес към придобиване на правоспособност по кадастър, като се одобряват около 10 души месечно. През периода няма случай на разглеждане на искане за отнемане на правоспособност по кадастър.

За отчетния период на електронния адрес са качени 16 публикации и 11 документа, регистъра на членовете се актуализира регулярно. УС е заложил средства за основната преработка на сайта през 2019 г. На сайта вече има реклама, срещу която, на бартерен принцип, на членовете на КИГ се предлагат различни отстъпки при закупуване на геодезическо оборудване.

След няколкогодишна пауза, вече активно функционира офиса на КИГ в гр.София, бул.”Цар Борис III” 215, ет.1, където се провеждат събрания и срещи.

Недоволство към секция ТСТС в КИИП

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) внесе в Управителния съвет на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), с копия до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър официално становище по повод продължаващите нападки и необосновани претенции на ръководството на Национална професионална секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ в КИИП.

Същевременно в интернет се появи петиция, озаглавена „Защита на професионалните компетенции на инженера-геодезист относно проектиране на вертикална планировка, трасировъчни планове и подробни устройствени планове в обхвата на инвестиционните проекти” се появи в интернет и до редакционното приключване на броя бе подписана от над 380 човека. Тя е на следния адрес https://www.peticiq.com/-geodesy-design?fbclid=IwAR2LQ8iskswj6O9W-5KpGeczGe_CGJf7gXEFTTqIoWWZbtaoKCfhf-vJzxY

Недоволството е провокирано от продължаващите опити на председателя на националната професионална секция по Транспортно строителство и транспортни съоръжения (НПС ТСТС) в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) (в частност Писмо вх. № КИИП-ЦУ-127/19.02.2019г.) да омаловажава професионалната компетентност на специалистите и проектантите по геодезия и приложна геодезия. Според СГЗБ и съставителите на петицията, няма място за спор между различните проектанти в КИИП, които би трябвало да работят съвместно и да се допълват. „Призоваваме ръководството на КИИП да упражни най-после необходимия контрол за спазване на професионалната компетентност и да преустанови порочната практика специалисти по ТСТС да разработват и оторизират проекти или части от проекти по ГПГ”, се казва в петицията.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us