Геодезия

КИГ с роля в Обществените съвети към МРР и МИП

Боряна Велкова
Технически секретар на КИГ

Обществен съвет към зам. премиера по икономическа политика, МРРБ и МИП

Зам. -премиерът по икономическа политика в служебното правителство Екатерина Захариева одобри правилата и устройството на Обществения съвет към зам. премиера по икономическата политика, към министерството на регионалното развитие (МРРБ) и на инвестиционното проектиране (МИП). В края на август на основание на чл. 25, ал. 4 и във връзка с чл. 45 от Закона за администрацията Захариева одобри Съвета със Заповед № РД-02-14-810/25.08.2014 г. Съветът има консултативно-експертни функции, като обсъжда и дава предложения, препоръки и становища по актуални теми и проблеми, свързани с координацията, планирането, управлението, наблюдението и контрола при провеждането на политики на двете министерства. Съветът работи на обществени начала като експертен орган и е форма на партньорство между централната държавна власт, органите на местното самоуправление, браншовите, синдикалните и неправителствените организации. Съветът се състои от председател, заместник-председатели, двама секретари и членове от различни организации. Списъкът на представените в него експерти е дълъг – Национално сдружение на общините, Камара на строителите, Камара на архитектите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Българска асоциация по водите, Българска браншова камара „Пътища“, Асоциация на концесионерите на морски плажове, УАСГ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове, Българска академия на науките, Център за изследване на демокрацията, Форум „Гражданско участие“, Асоциация „Прозрачност без граници“, Конфедерация на труда „Подкрепа“, Конфедерация на независимите синдикати в България.

В този съвет Камарата на инженерите по геодезия е представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Камарата на инженерите по геодезия отправи официално запитване с писмо с изх. №147 / 03.09.2014 г. до Екатерина Захариева за самостоятелно участие на КИГ в този съвет, тъй като в камарата членуват работещите по отношение на цялата дейност, свързана с геодезията, картографията и кадастъра. До редакционното приключване на броя не е получен официален отговор на това аргументирано настояване.

Съвет по геодезия, картография и кадастър

На 17.09.2014 г. Екатерина Захариева на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за геодезията и картографията, и чл. 5, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Устройствения правилник на МИП, определи със Заповед №РД-01-339/17.09.2014 г. състава на Съвета по геодезия, картография и кадастър (СГКК). Съветът е консултативен орган, в рамките на който се обсъждат държавните политики в областта на геодезията, картографията и кадастъра, разменя се информация за дейността на различните организации в тези области и се обсъждат стратегическите приоритети за развитието на геодезията, картографията и кадастъра и свързаните с тях държавни политики. Първото заседание на Съвета по геодезия, картография и кадастър бе в сградата на АГКК на 02.10.2014 г. По време на заседанието бяха обсъдени актуализацията на наредбите към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР), които са необходими за работата на всички ведомства. Това е един от основните приоритети в работата на Съвета по геодезия, картография и кадастър.

Общо събрание на CLGE

20140926 120411

В периода 26-27 септември 2014 г. в Рейкявик, Исландия се проведе общо събрание на Съвета на европейските геодезисти (CLGE). По време на асамблеята беше отчетена дейността на организацията в периода 2010-2014 г. Също така бяха приети и нови членове на организацията и обсъдени връзките на CLGE с Европейската комисия и участието и в проекта Geoskills. В рамките на проекта на 27 и 28 октомври в АГКК ще се проведе семинар, касаещ различни аспекти на упражняването на геодезическата професия. В рамките на генералната асамблея беше избрано ново ръководство на организацията. Досегашният председател Жан-Ив Пирло отстъпи поста на Морис Барбиери от Швейцария, а ковчежник стана германецът Дитер Зайтц. На асамблеята беше взето решение, че европейски геодезист на годината през 2015 г. ще бъде Рюдер Бошкович.

clgeReykiavik

20140927 100804

Intergeo

RIEGL at Intergeo2014Berlin1

В периода 06-10.10.2014 г. в Берлин беше проведено ежегодното изложение INTERGEO. INTERGEO e един от най-големите форуми в областта на геоматиката, на който ежегодно си дават среща производители на оборудване, специалисти в областта на геодезията и дистанционното събиране на данни, представители на международни организации като FIG и CLGE и други заинтересовани от целия свят. В рамките на изложението беше промотирана предстоящата работна седмица на FIG, която ще се проведе в София през май 2015 г. и също така се проведе среща на ядрото на CLGE – IG Parls. Срещата се проведе в офиса на германската камара на инженерите по геодезия. В рамките на срещата бяха демонстрирани промоционални материали на германската камара на геодезистите, чиято цел е да се повиши привлекателността на геодезическата професия сред младите хора. Беше избрано и ново ръководство на IG-Parls – за председател на IG Parls беше избран Клеменс Кепке, а за ковчежник – Дитер Зайтц.

sensefly demonstrated the brand-new exom

the brandenburg gate

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us