Геодезия

КИГ – София с писмо до главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков

Областната колегия на Камарата на инженерите по геодезия – гр. София изпрати становище до главния архитект на гр. София относно заповед РД-09-09-132/06.11.2018 г. Според текста на писмото КИГ – София става дума за случай, в който фирма, изработваща подробни устройствени планове, е изразила становище за подробни устройствени планове, изработени от други фирми. От областната колегия на съсловната организация предлагат някой основни принципи за съгласуване на подробни устройствени планове.

За пълнота публикуваме целия текст на писмото едно към едно:

„Областна колегия на Камара на инженерите по геодезия – гр. София

До арх. Здравко Здравков

Главен архитект на СО

НАГ

ул. Сердика № 5

гр. София

Уважаеми г-н Здравков,

Във връзка с Ваша заповед РД-09-09-132/06.11.2018 г. Областна колегия на Камара на инженерите по геодезия – гр. София изразява следното становище:

 1. Недопустимо е, фирма която изработва подробни устройствени планове да проверява и дава становище за подробни устройствени планове, изработени от други фирми. Това е в пълен разрез с принципите на свободната конкуренция.
 2. Недопустимо е, проект изработен от правоспособно лице по ЗКИР, лицензиран и от КИИП да бъде проверяван за съответствие с цифров модел, за който няма информация, от кой орган и с какъв акт е приет.

Напълно подкрепяме идеята за проверка на проектите за Подробни устойствени планове, преди внасянето им за приемане от ОЕСУТ. Според нас, тази проверка трябва да се извършва от общинската администрация, в лицето на Дирекция „Териториално планиране“ към НАГ, СО

Предлагаме на Вашето внимание, основните принципи по които трябва да се извършва съгласуването на проектите за ПУП:

Съгласуването да се състои в проверка за коректно изобразена регулация в проект за ИПР:

 • номера на квартали;
 • номера на УПИ и предназначения;
 • номера на осови точки;
 • параметри на зони, съгласно ОУП;
 • наименование на местност по регулация и др.

При установени разлики между цифров модел на регулационен план и кадастрална карта, Мотивираното предложение за изменение на План за регулация да съдържа анализ както следва:

 1. С цел подобряване точността на цифровият модел на рег. план, при разлики в границите на допустимата точност, съгласно Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. между границите от КК и границите от цифровия модел на рег. план – да се коригира цифровия модел на рег. план.
 2. При разлики по-големи от тези описани в Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. да се извърши повторна проверка на оцифряването на рег. план – методи на калибриране, наличие на координатни кръстове на проекта от където са получени границите на цифровия модел на рег. план и др.
 3. При наличие на едни и същи трайно стабилизирани обекти (сгради, подпорни стени и др.), отразени в кад. карта и в рег. план в случаите, когато е установено несъответствие в техните очертания в КК и рег. план, да се установи вярното положение на съответния обект (чрез геодезическо заснемане, извършено от проектанта на РП) и се спази идеята на регулационния план.

В зависимост от резултата от направения анализ и границите на имотите описани в документите за собственост, правоспособното лице по ЗКИР да предложи:

 • Отстраняване на „непълнота или грешка“ в КК и КР;
 • Нанасяне на верни регулационни граници в цифровия модел на peг. план (техническа грешка в кадастралната основа на регулационния план).
 • Изменение на план за регулация;

При наличие на „непълнота или грешка“, не следва да се допуска градоустройствена процедура преди нейното отстраняване.

При наличие на техническа грешка в кадастралната основа на регулационния план, в заповедта за допускане на устройствена процедура, да бъде предписана промяна на цифровия модел на peг. план. Под „техническа грешка в кадастралната основа на рег. план“ се има предвид, доказано грешно нанесена граница в кад. основа, послужила за изработването на peг. план.

Нееднократно сме предлагали, да бъде възложено оцифряване на посочен от Вас регулационен план на територията на Столична община, на база изработена кадастрална карта. Потвърждаваме това наше предложение, като дейностите по оцифряване на „пилотен проект“ ще бъдат за сметка на фирмата изпълнител.

По отношение на съдържанието на ПУП, предлагаме:

 • По отношение на котировки на улици: да се котират ширините на уличното платно (от бордюр до бордюр) и при положение, че регулационните граници не съвпадат с имотните – да се котират и отстоянията до регулационните граници. При положение, че регулационните граници, съвпадат с имотните – да не се котират отстоянията между регулационните граници.
 • При възлагане на актуализация на регулационен план, в решението на СОС, да се отбележи, че с влизане в сила на съответния регулационен план, отпадат всички действащи регулационни планове, включително за УПИ, които са изключени от актуализация на рег. план, поради непредставяне на договори по чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ. По този начин, тези имоти ще останат като неурегулирани имоти в регулация. В момента има случаи при които през един ПИ преминава улица (вече премахната) или част от УПИ, останали от предходен рег. план.

Всичко това, би следвало да залегне и като изменение на НАРЕДБА № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, като се добави нова глава – Цифрови модели на ПУП, в която да се опише начини за създаване на цифрови модели на регулационни планове, формат на данните и др. При инициатива от Ваша страна, за изменение на НАРЕДБА № 8/14.06.2001 г. сме готови да се включим с експерти и предложения.

Уважаеми г-н Здравков,

Тези наши предложения са продиктувани единствено от желанието ни да се облекчат административните процедури и се облекчи административната тежест към гражданите.

Предлагаме да бъде организирана среща, в удобно за Вас време, на която да бъдат обсъдени повдигнатите въпроси.

София, 07.12.2018 г.

С Уважение:

Зл. Златанов

Председател на  ОК колегия на КИГ – гр. София“

pismo nag 001

pismo nag 002

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us