Геодезия

КИИП апострофира КИГ

На 24 октомври 2011 г. Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е изпратила писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, в което настоява да не се приемат предложенията на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) за промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, които касаят признаването на правоспособността само от КИГ. Според становището, подписано от председателя  на управителния съвет на КИИП инж. Стефан Кинарев, представителите на секцията Геодезия и приложна геодезия към КИИП: „поддържат мнението, че не е необходима до се променя съществуващият ред за придобиване на правоспособност, тъй като членовете на двете камари (КИИП и КИГ) са инженери с една и съща образователна квалификация, но различни в своята професионална реализация и правоспособност, съобразно спецификата на дейността, която осъществяват. Исканото от вносителите на ЗИД на ЗКИР, относно признаването на способността само от КИГ ще наруши последователното изпълнение на ЗУТ и ще се загуби естествената и абсолютно необходимата връзка с другите специалности в инвестиционното проектиране.“

Според предложенията за изменения и допълнения на ЗКИР в новата версия на закона се прецизира реда за придобиване на правоспособност за извършване на дейности по геодезия и кадастър. Правоспособността по геодезия се дава на физическите лица от Камарата на инженерите по геодезия. Правоспособностите по геодезия и по кадастър се дават на търговци – юридически лица или еднолични търговци от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. С оглед осигуряване на по-голяма сигурност, дейности по кадастъра ще могат да се изпълняват само от търговци. Правоспособността по геодезия се признава за пълна проектантска правоспособност по смисъла на ЗУТ, необходима при изпълнение на геодезически дейности в устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Отпадат дискриминационните изисквания за националност – за физическите лица и местоположение на адреса на управление – за юридическите лица.

Така звучи предложението за правоспособността от КИГ:

„Чл. 24а. (1) Физическо лице може да получи правоспособност по  геодезия, при наличие на: завършено висше образование по геодезия с образователно – квалификационна степен магистър по геодезия; най – малко двегодишен стаж след дипломирането си в областта на геодезията и/или кадастъра; членство в Камарата на инженерите по геодезия и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано.“

Междувременно заради намесата на КИИП е отпаднал текстът в § 64, чл.5, ал. (3), а именно:

„Правоспособността на физическите лица по геодезия, придобита при условията и по реда на този закон, се признава за пълна проектантска правоспособност по смисъла на Закона за устройство на територията, необходима за изпълнението на геодезически дейности и предоставяне на услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.“

Отпадането на този текст ще изисква от членовете на КИГ да членуват в две Камари едновременно – в КИГ и КИИП, и да плащат два членски вноса. От КИГ са изпратили писмо до ръководството на  Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), търсейки защита срещу явната дискриминация спрямо КИГ в проектозакона. Председателят на КИГ инж. Ангел Янакиев настоява за възстановяване на отпадналия член от проекта на ЗИД на ЗКИР. От Камарата искат и включване на председателя на Камарата на инженерите по геодезия в Консултативния съвет към МРРБ.

Промените в ЗКИР се изготвяха в течение на няколко години, като активно бяха обсъждани на общи събрания на КИГ, на срещи с представители на АГКК и на съвещания с участието на всички работещи в областта на геодезията. Премахването на горепосоченият член е зачеркване на работата на десетки специалисти геодезисти и на усилията на гилдията да се реабилитира на правово равнище.

Законопроектът във вида, в който е предложен за обсъждане в парламента, може да намерите тук: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/13849/

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us