Геодезия

Кадастър в Силистра

В ДВ бр. 101 от 27.12.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Пожарево, община Тутракан и с. Орешене, община Дулово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (10.01.2020 г.. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us