Геодезия

КККР на район „Лозенец“ са приети (обновена)

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на район „Лозенец“, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в днешния брой на „Държавен вестник“ (бр. 95 от 29.11.2016 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – София в изнесен офис на адрес: ул. „Развигор“ № 1 (клуб на пенсионера). Офисът е с работно време – от понеделник до петък от 9,00 ч. до 17,30 ч.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us