кофа

Продължава набирането на проекти по три схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР

151 са подадените до момента предложения по три схеми за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., за които са обявени покани към бенефициентите на програмата.

Една от схемите е “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Общият размер на финансовите средства по схемата са в размер на 245 260 750 лв., а минималната и максималната стойност на проектите, които могат да бъдат финансирани е от 200 000 лв. до 6 000 000 лв.

Бенефициенти, които могат да кандидатстват по схемата са 86 общини в рамките на агломерационни ареали, както и неправителствени организации, които действат като юридически лица с нестопанска цел за предоставяне на социални, културни и образователни услуги.

До момента в Управляващия орган са получени 45 проектни предложения по схемата.
Другата схема е “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие, чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”. Общият размер на финансовите средства е 125 272 850 лв., а допустимата стойност на проектите, които могат да бъдат финансирани е в размер от 200 000 лв. до 5 000 000 лв.

Бенефициенти, които могат да кандидатстват по схемата са 86 общини в рамките на агломерационни ареали.

До момента в Управляващия орган са постъпили 30 проектни предложения по тази схема.
Третата схема е “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”, общият размер на финансовите средства е 48 856 413 лв., а минималната и максимална допустима стойност на проекти е съответно от 100 000 лв. до 1 000 000 лв.

Бенефициенти, които могат да кандидатстват по схемата са 178 малки общини.
До момента в Управляващия орган са получени 76 проектни предложения по схемата.
Съгласно процедурите на Управляващия орган на ОПРР и по трите схеми са сформирани оценителни комисии за оценка на подадените проектни предложения по трите схемите.

Дирекция “Европейска координация и връзки с обществеността”

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us