кофа

Строителството дава една четвърт от приходите в София

23,2 процента от приходите в бюджета на Столична община се осигуряват от отраслите “Строителство” и “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”. Това е заложено в проектобюджета на столицата за 2009 г.

В столицата има и голям сегмент на финансово посредничество, кредит, застраховки, в които са заети над 23 хил. човека. По показателя произведена бруто продукция (съвкупността от стоки и услуги произведена от предприятията на територията на столицата) първичният сектор е с дял по-малък от 0,5% , вторичният (индустрията)- с 45% и третичният (на услугите) – с най-висок дял – 55%, както и през предишните години.

С най-високи темпове през последните четири години са се развивали отраслите “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” с 44,4%, и “Строителство” 42,4%.

Прогнозата е, че в условията на финансова и икономическа криза се очаква тези отрасли да бъдат най- засегнати, което ще се отрази негативно и на приходите по общинския бюджет, най-вече върху постъпленията от: данък върху недвижимо имущество, данък при придобиване по възмезден начин и дарения, такса битови отпадъци заради по-малкото нови въведени в експлоатация обекти, такса за технически услуги в частта за издаване на строителни разрешения и др.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us