кофа

Вето на строежите на Иракли до догодина

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров реши да бъде удължен с още една година срокът на заповедта за забрани на различни видове дейности, включително и за строителство в района на Иракли-Емине.
Заповедта засяга територии от близо 38 000 дка. Така районът остава под забранителен режим вече трета година. Мотивите на министър Чакъров да удължи срока на заповедта, чиито срок изтича на 14 август, са, че тези територии попадат в обхвата на две зони от НАТУРА 2000 – защитена зона „Емине” за опазване на дивите птици и защитена зона „Емине – Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, се казва в съобщението на МОСВ. Целта е да се гарантира опазването на ценните природни видове.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us