Геодезия

Кои лица могат да обжалват проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри?

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и вещноправни спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg. Сайтът на адв. Михаела Белчева е www.mihaelabelcheva.com.

 

Съгласно § 1, т. 13 от ДР на Закона за кадастъра и имотния регистър заинтересовани лица по смисъла на закона са собствениците и носителите на други вещни права върху недвижими имоти, а в случаите на предоставени права на управление – ведомствата и общините, на които са предоставени правата. Съответно на тези заинтересовани лица следва да бъдат обявявани проекти за изменение на кадастралната карта, както и тези лица могат да обжалват пред съд измененията.

Спорно е в съдебната практика, вкл. практиката на Върховния административен съд в случаите, в които едно лице е собственик или носител на вещни права върху поземлен имот, но не е вписано в кадастралния регистър на собствениците, легитимирано ли е да обжалва изменения в кадастралната карта.

В съдебно решение № 13087 от 21.12.2021 г. на ВАС, Второ отделение по адм. д. № 1588/2021 г. се приема, че за легитимацията на едно лице като заинтересовано от изменение на КККР е достатъчно доказването на титулярство на вещно право с нотариални или други заместващи актове, удостоверяващи права върху съответните обекти на кадастъра. Съдът се аргументира с обстоятелството, че актовете за собственост са първични източници на информация за права и следва да бъдат зачетени като ползващи се с предимство пред вписванията в кадастралния регистър, чиято достоверност се презумира и подлежи на опровергаване съгласно чл. 2, ал. 5 ЗКИР. Доколкото критерият за принадлежност към кръга на заинтересованите лица от изменението на КККР е от обективен характер, участието на субекта на правото на собственост върху поземлен имот, предмет на заповед за изменение на КККР, е дължимо както в административното, така и в съдебното производство – чл. 153, ал.1 и чл. 154, ал. 1 АПК, независимо дали фигурира в списъка на административния орган по чл. 154, ал.3 АПК. В съдебното решение се приема, че дори лицето да е вписано в кадастралния регистър след издаване на оспорвания административен акт, то има право на жалба.

Обратно становище се поддържа в съдебно решение № 10927/30.11.2022 г. на ВАС, Второ отделение по адм. д. № 9882/2021 г., потвърдено с Определение № 2586/13.03.2023 г. на ВАС, Петчленен състав по адм. д. № 1395/2023 г. Съставите на ВАС приемат, че собственик, който не е вписан в кадастралния регистър и не са приложени доказателства за правото му към момента на издаване на заповед за изменение, не е заинтересовани лице и няма гарантирано право на участие в производството по оспорване на административния акт, независимо от извършеното вписване в регистъра в хода на съдебното производство.

Аз смятам за правилна практиката на съда, която приема, че собственик, независимо от факта дали е вписан или не в кадастралния регистър, има качеството на заинтересовано лице по смисъла на § 1, т. 13 ЗКИР. Аргументите ми са следните – на първо място, разпоредбата на § 1, т. 13 ЗКИР дефинира като заинтересовани лица собствениците и носителите на ограничени вещни права, без да има уточнението, че те трябва и да бъдат вписани в кадастралния регистър. На второ място, съгласно трайната практика на Върховния касационен съд кадастралната карта има само информационно значение и вписването на едно лице за собственик, респ. невписването, не създава, респ. не отнема права, както и наличието на непълнота или грешка в кадастралната карта по отношение на границите на поземлен имот няма някакво отчуждително действия и не лишава действителния собственик от правата му.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us