Геодезия

Комисия към областния управител решава делба


Въпрос: Собственик съм на недвижим имот на територията на община Варна, като съм придобил правото на собственост като бивш ползвател по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Искам да извърша делба на имота си, като за целта възложих на провоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър да изработи скица-проект. Внесох скицата-проект в Службата по геодезия, картография и кадастър-Варна към Агенцията по кадастъра. Оттам ми отказаха да процедират изменението, тъй като трябва да представя и решение на комисия към областния управител за допускане на делбата.  Какво представлява това решение и какво мога да направя?

 

Отговор: След като сте бивш ползвател по смисъла на §4 от ЗСПЗЗ, имотът Ви попада в територия с одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти. Съгласно §4к, ал. 8 от ЗСПЗЗ план на новообразуваните имоти може да се изменя при наличието на няколко хипотези, като първата група хипотези е поради някакъв порок в плана – напр. в плана има явни грешки или е одобрен при съществени закононарушения. При втората група хипотези планът може да се изменя по искане на собствениците обикновено във връзка със сделки. Само при първата група хипотези измененията в плана се извършват въз основа на решенията на комисия, назначена със заповед на кмета на общината, в която се включват представители на областната администрация, на техническата служба на общината и на службата по геодезия, картография и кадастър. Въз основа на това решение началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър (ако имотът попада в територия с одбрена кадастрална карта) издава заповед за изменение на кадастралната карта и за разделяне на съответния имот.

Следователно, за да бъде допуснато и процедирано изменение на кадастралната карта за имота Ви и образуване на повече от един имот от него, освен графичния материал трябва да представите само документ за собственост, който

 

представлява влязла в сила заповед по §4к, ал. 7 от ЗСПЗЗ на кмета на общината, в която имотът е описан с номер, местоположение, площ и граници.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us