Геодезия

Латвия – още една страна за пример в кадастъра

 

434

 

Латвия е с площ от 65 558 km², от които 64 590 km² са суша и 968 km² вода. Разделена е на 119 общини или 110 области и 9 града. Населението е малко над 2 милиона души. Страната е парламентарна република, като президентът има само представителни функции.


 

На 1 януари 2015 г. Латвия пое ротационното председателство на Европейския съюз, за което страната ще похарчи 700 хиляди евро. Стартът на мандата бе помрачен от атентатите в парижкия вестник „Шрали Ебдо”, а по този повод латвийският премиер Лаймдота Страуюма припомни, че основна цел по време на председателството е опазването на европейските ценности. Сред другите приоритети е общоевропейският икономически растеж, изграждането на конкурентна и силна в международен план Европа. Ще защитим европейските ценности – свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, заяви Страуюма по време на поемането на председателството.

На 1 януари тази година малката балтийска държава, бивш сателит на СССР, влезе и в Еврозоната, като само преди пет години – през 2009 г., Рига бе на ръба на фалита. Докато България само се увърта пред портите на Шенген, Латвия се съвзе и надскочи всички в Европа, като икономиката й стремглаво се възстанови и ръстът на БВП само за 2011 г. бе 5,5% – най-високият в съюза. Политиците не смятат, че влизането в Еврозоната е било самоцел и припомнят, че е трябвало да затегнат яко коланите не само на редовите граждани, но и в държавния сектор с цели 20% съкращения по време на кризата, когато Латвия взе спешни кредити от МВФ, Световната банка и Европейския съюз в размер на 7,5 милиарда евро. Всичко това днес е история, а икономистите отбелязват, че шансът на Латвия е в това, че е малка държава с отворена икономика, която само с износа си може да стимулира вътрешния растеж.

Исторически Латвия е многокултурен микс от латвийски, руски, немски, полски, шведски и други традиции. Те се отразяват във всичко. Дори и в кадастъра.

Латвия се намира под властта на други държави през периода 1200 и 1900 г. и затова кадастралният сектор се води от интересите на тези други държави.

Правата върху земята – винаги много важни

Началото на описването на земята е сложено още в Средновековието. През 900 – 1200 г. земята на земеделските производители е описвана в кадастралната единица „aratrum“, като на нея е налаган данък. През периода 1500 – 1600 г. под шведско влияние се налага и единна методология за оценяване на земите и описването им в кадастъра. Този начин е използван в течение на повече от 200 години. След 1860 г., с отмяната на крепостничеството, земеделците вече имат право да закупуват земята си, като в кадастъра се съдържат и данни за цената на даден имот. Така кадастърът служи за поддържане на документацията за собствеността и имотната регистрация. Т. нар. Видземе кадастър (названието идва от името на една от четирите области на днешна Латвия – Vidzeme или Средната земя) е прилаган между 1861 – 1912 г., а по-късно латвийският държавен кадастър, ползван 1931 – 1940 г., вече оценява имота, а не земята.

cad

След създаването на латвийската държава, през 1918 г. до 1937 г. се провежда поземлената реформа. Първоначално са ползвани данни от кадастъра Видземе, събрани преди Първата световна война, но те покриват само около една трета от територията на страната. През 1931 г. е приет първият Закон за кадастъра на независима Латвия, който постановява предписания за извършване на кадастрално заснемане на територията на страната и изготвяне на кадастрални планове. Латвия разработва собствен кадастър и методология за поддръжката му.

С идването на Съветската власт през 1940 г. дотогавашната кадастрална система приключва съществуването си. Започват да се правят въздушни заснемания, картират се почви, оценява се качеството на земята.

Кадастърът в съвременния му вид в Латвия съществува от 1992 г., когато едновременно с поземлена реформа, страната започна преход към пазарна икономика. Физическите лица отново имаха право да бъдат собственици и реституираха земите си. Създаден бе и държавен кадастър, в който се събират данни при първоначална регистрация на имота, а от 2001 г. се актуализира информацията, като качеството на базата данни е основен приоритет.

100% кадастър

Днес 100% от територията на страната е регистрирана в цифровизираната кадастрална информационна система, а на 1 декември 2005 г. е приет и нов закон за кадастъра. Имотният регистър, възстановен през 1993 г., регистрира собствеността.

Латвия е от тези държави, които са с два отделни регистри за собствеността, поддържани именно от тези две институции – Държавната поземлена служба (кадастърът) и Имотният регистър.

Регистрацията на недвижима собственост се прави в Държавната поземлена служба и регистрацията на собственост върху недвижим имот се извършва в Имотния регистър.

LVA image D2

Държавната поземлена служба се занимава с данните за недвижимите имоти, като ги препраща на другите институции, отговорни за управлението и надзора на земята. Службата е под контрола на министъра на правосъдието. Тя регистрира и актуализира текстовите и пространствени данни за сгради, групи помещения, парцели земя. Тя се занимава и с подробното разработване топографски карти за цялата територия.

Службата се състои от централно управление и пет регионални бюра. До 2006 г. службата имаше и задължение по заснемане, но от тогава предимно частният сектор извършва кадастралното заснемане в страната, а от страна на държавата бе създадена компанията за стратегически проекти Latvia State Surveyor.

Функциите по геодезията, картографията и ГИС се изпълняват от другата държавна агенция за геопространнствена информация Latvian Geospatial Information Agency.

Имотният регистър съдържа данни за собствеността в цифров вид.

Днес кадастърът и имотният регистър са свързани и съдържат обща информация за недвижимите имоти, включително данни за сервитутите и тежестите върху недвижимия имот, отделните сгради, собствениците, правното основание за собствеността, уведомленията за несъстоятелност, вземанията на кредитори, ограниченията, определянето на наследници от следващ ред и договори за наследство, учредени върху имота вещни права и право на залог.

Търсенето на вписан недвижим имот е безплатно, но се плаща символична такса от 5 евро за пълното досие на имота.

Информация за вписан недвижим имот може да се намери по номер на имота, акт за собственост, кадастрален номер, адрес на имота.

Частният сектор

Частният сектор се занимава с инженерните дейности – частни фирми правят заснемането за кадастъра и извършват геодезическите работи и поддържането на актуалността на данните. Служителите на тези фирми трябва да са лицензирани инженери.

Две институции са отговорни за сертифицирането на геодезист в Латвия – Асоциацията на геодезистите и Образователният център АВС (www.abc.edu.lv). Изискването е човекът да има поне бакалавърска степен по геодезия или свързана с геодезията програма (картография, геопространствени данни) и да има поне две години опит като геодезист в течение на последните пет години преди изпита. Кандидатът трябва да премине успешно през тест от 30 въпроса, а издаденият сертификат важи пет години, след което се подновява. Лицензираните геодезисти в Латвия в момента са 744.

Два университета предлагат програми по геодезия в Латвия.

Професионалните организации

Професионалните организации в Латвия са две – Латвийската асоциация на геодезистите (sc.lmb.lv) и Латвийската асоциация на картографите и геодезистите.

certif

Концепции

През 2010 г. започна изпълнението на проекта “The State Land Service Geospatial Data Geographical Information System Development”, който целеше развитието на геопространствена система от данни за Поземлената служба, което включва кадастър, зониране, топографски планове в мащаб 1:500, връзката на данните с текстовите масиви и общо подобряване на достъпността кадастралната информация за ползвателите в изпълнение на директивата INSPIRE.

Разработена е и концепция за хармонизация на информационните системи, за да се достави единна информация за кадастъра и имотния регистър. През 2012 г. е разработена и концепция за подобряване на качеството на актуализацията на данните в кадастъра.

 

Статистика за получените данни
Статус на парцелите в урбанизирани територии:
Процент на парцелите, които са коректно регистрирани и заснети80
Процент на парцелите, които са законно обитавани, но не са регистрирани и заснети все още17
Процент на парцелите, които са незаконно ползвани3
Статус на парцелите земеделска земя:
Процент на парцелите, които са коректно регистрирани и заснети80
Процент на парцелите, които са законно обитавани, но не са регистрирани и заснети все още16
Процент на парцелите, които са незаконно ползвани4

 

 

Пазарът

През последните години в страната пазарът на недвижимите имоти бележи бум. Над 47 000 сделки са регистрирани през 2013 г., което е най-високият показател за последните години. За сравнение, през 2012 г. обект на смяна на собствеността са били 42 000 имота, а в кризисната 2008 г. – 33 000 имота.През 2014 г. цената на новопостроените апартаменти в Рига се движимежду 1200 и 2000 евро на кв.м.

Ползите от председателството

Финансовите ползи през 2015 г. от председателството на Европейския съюз в размер на 64,5 милиона евро ще донесе на Латвия председателството й на ЕС през първата половина на 2015 г., показват сметките на KPMG Baltics SIA. Очаква се да се повишат приходите от данъци, да се създадат нови работни места и да се засили туристическият интерес към страната. Ще има дългосрочни ползи за латвийската икономика. Председателството ще наложи необходимостта от специализирани обучения. Латвийският бизнес ще получи възможността да се включи в общоевропейски мрежи и в различни международни изследователски проекти. Това от своя страна ще стимулира износа на страната и ще подобри комуникацията и партньорството в частния сектор. Най-важното обаче ще бъде подобряването на работата на държавните институции, благодарение на натрупания опит. Със сигурност ще засегне и работата на кадастъра.

 Наближава и българското председателство на Европейския съюз – то ще е през вторатa половина на 2018 г. Дали дотогава ще може да се похвалим с още по-голямо покритие на кадастъра у нас – отговорът е в управляващите.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us