Геодезия

Лятото – време за дискусии и за… планове за годината

Анкета за правоспособността за кадастъра инициираха геодезисти

През лятото е разгарът на геодезическата работа. По учебник. В нашия случая в началото на лятото се смени шефа на държавната агенция, свързана с кадастъра, АГКК, разгоря се на нов глас дискусията относно правоспособността по кадастър, съгласно ЗКИР, и програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. стана достъпна онлайн в информационна система за правна информация на министерски съвет. Документът бе гласуван на заседанието на кабинета на 8 август, заедно с отчета за изпълнение на дейността през 2017 г.  

И ако смяната и назначението на изпълнителните директори в АГКК да не подлежат на коментар, то правоспособността все още може да бъде обсъждана от геодезистие. Инициатор на разговора е председателят на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България инж. Иван Калчев. През юли в групата геодезия в социалната мрежа Фейсбук бе огласена анкета с няколко основни въпроса по дискусия. За да не се ограничават мненията до формулираните въпроси и готови отговори към всеки въпрос е предвидена възможност за отворен отговор, а в края на анкетата всеки може да изкаже и свободно мнение по темата. Резултатите от анкетата ще бъдат предоставени на всички професионални геодезически организации и на АГКК.

Въпросите са едва пет, но са съществени: кой трябва да дава правоспособност по кадастър – държавата или професионална организация; задължително ли е обвързването на правоспособността по кадастър с членство в професионална организация; необходима ли е промяна в режима на правоспособност по кадастър;  необходимо ли е приравняване на правоспособностите по геодезия, картография, кадастър и инвестиционното проектиране; необходима ли е промяна в нормативната уредба по отношение на правата и задълженията на правоспособните лица по кадастър.

anketa

Анкетата може да бъде намерена тук: https://form.jotformeu.com/81833999912372

Бяха огласени и първите междинни резултати: https://eu.jotform.com/report/81882736692067.

Накратко те звучат така: повечето хора смятат, че е необходима промяна в нормативната уредба по отношение на правата и задълженията на правоспособните лица. Също така е необходимо приравняване на правоспособностите по геодезия, картография, кадастър и инвестиционното проектиране.

Най-интересно е мнението по въпроса за обвързване на правоспособността по кадастър с членство в професионална организация – мнозинството смята, че това не е задължително. пак с голямо мнозинство хората отговарят, че държавата трябва да дава лиценза за правоспособност по кадастъра. В анкетата до показването на междинните резултати са участвали най-много членове на КИИП, следвани от членове на КИГ, нечленуващи в нито една организация, членове на АГФ и на други организации.

Началото на август е чудесно време, за да бъде приета програмата за кадастъра за годината. Ето какви са плановете за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. През 2018 г. е планирано да бъдат разработени нови или изменени и допълнени следните нормативните актове: Наредба за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (чл. 50 от ЗКИР);  Формат на записа на цифровите карти и регистри и документи и данни към тях (чл. 12, т. 5 от ЗКИР); Правилник за изменение и допълнение на Правилника за вписванията;  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър; Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията; Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (чл. 6, ал. 3 от ЗКИР); Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за пряк достъп до данните в тях (чл. 7, ал. 3 от ЗКИР); Наредба за определяне на адресите на недвижимите имоти (чл. 27, ал. 5 от ЗКИР).

Според програмата през 2018 г. ще продължи процесът по преобразуването на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ по график, утвърден от изпълнителния директор на АГКК и съгласуван от министъра на земеделието и храните, се посочва в програмата.

Очакваният процент на покритие на територията с кадастрална карта в края на годината е 90.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us