ГеодезияНовини

Меморандум за партньорство на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра

Представителите на професионални организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра водени от стремежа за защита на професионалните права и интереси на геодезическата общност чрез подобряване на инвестиционната среда и намаляване на административната тежест, се обединяваме да си сътрудничим и да координираме своята дейност в защита на обществения интерес, за утвърждаване на европейските ценности в работата ни, за повишаване на професионализма и квалификацията на заетите в бранша, се съгласяваме да работим в партньорство за постигане на следното:

 

МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ В
ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА

 

ПАРАГРАФ 1 Основни цели

 1. Утвърждаване на професионалните организации и образователни институции, които представляваме, като важен фактор при формирането на визия, стратегия, дългосрочна програма за развитие, националната политика и законодателството в областта на геодезията, картографията и кадастъра.
 2. Предприемане на мерки за намаляване на административната тежест в държавните и общински структури.
 3. Провеждане на активни действия за промяна в нормативната база, целящи опростяване и облекчаване на режима за възлагане, изработване и приемане на устройствените планове, тяхното обсъждане и прилагане в сътрудничество с други съсловни и граждански сдружения и организации, които имат отношение по темата.
 4. Въвеждане на единни правила и норми на територията на цялата страна при администриране на изпълняваните професионални дейности.

ПАРАГРАФ 2 Форми на сътрудничество

 1. Взаимен обмен на информация, данни от изследвания и проучвания, знания, опит, идеи и добри практики.
 2. Консултации на експертно и ръководно ниво.
 3. Съвместно провеждане и участие в конференции, семинари, кръгли маси, обучения, работни групи, работни срещи и програми.
 4. Иницииране на законодателни промени и провеждане на работни срещи е отговорните институции за отстояване на основните цели на меморандума.
 5. Популяризиране на общите цели в медиите и обществото.

ПАРАГРАФ 3
Представителство

Дейностите по реализация на настоящия меморандум за партньорство се осъществяват от ръководителите на професионалните организации и образователни институции, страни по меморандума, или от упълномощени от тях представители.

ПАРАГРАФ 4

Срок на меморандума. Прекратяване, оттегляне и нови членове

 1. Меморандумът за партньорство се сключва за неопределен срок.
 2. Настоящият меморандум може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
 3. Всяка страна може да се оттегли от меморандума по всяко време посредством писмено известяване на оттеглянето си до останалите страни. В такъв случай, меморандумът ще спре да бъде валиден за страната, която се е оттеглила от него, но ще продължи да се прилага за останалите страни.
 4. Меморандумът е отворен за включване на нови организации, които приемат целите му. Приемането им става с консенсус.

ПАРАГРАФ 5
Приложение

Настоящият меморандум за партньорство не представлява правно обвързващо споразумение и не е пречка страните по него да изпълняват самостоятелно и независимо функциите си, възложени със закон, устройствен правилник или устав на отделните организации. Меморандумът не ограничава по никакъв начин свободата на всяка една от страните, включително на изразяване на позиции, становища, мнения, предприемане на самостоятелни инициативи, сключване на споразумения и други действия, свързани с основните цели на настоящия меморандум.

ПАРАГРАФ 6
Заключителна разпоредба

Настоящият меморандум за партньорство ще влезе в сила за всяка подписала го страна от датата на подписването.

Изменения и/или допълнения в условията на меморандума за партньорство се уреждат с писмено допълнително споразумение между страните, което става неразделна част от този меморандум.

Меморандумът за партньорство се състави и подписа в 5 /пет/ еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

Подписали партньори:

За Съюз на геодезистите и земеустроителите в България към Федерация на научно-техническите съюзи

За Национална професионална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

За Камара на инженерите по геодезия

За Асоциация на геодезическите фирми

За Геодезически факултет при

Университет по архитектура, строителство и геодезия

 

Приложение № 1

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТА

НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА

Партньорството между професионалните организации и образователни институции, страни по Меморандума за партньорство в областта на геодезията, картографията и кадастъра (Меморандума), ще се осъществява под формата на координационен съвет на представителите, който не е юридическо лице, наричан за краткост „Координационен съвет“, въз основа на следния регламент:

 1. На заседанията на Координационния съвет присъстват до двама представители от всяка организация – партньор.
 2. Заседанията се провеждат ежемесечно.
 3. Координационният съвет се представлява от Председател. Председателството на Координационния съвет е с мандат от 1 (една) година, на ротационен принцип. Председател на Координационния съвет е председателя на съответната организации, страна по меморандума или друг представител, излъчен от управляващия орган.
 4. Заседанията се организират от председателстващата организация, която предлага и дневния ред.
 5. Дневен ред и въпроси за обсъждане, включително проекто-документи, се изпращат от Председателя една седмица предварително на заявените от партньорите електронни адреси. Такива могат да се заявяват от всяка страна – партньор, както и по време на предходното заседание.
 6. При промяна на електронните адреси партньорите се задължават да известят своевременно останалите страни по Меморандума.
 7. Решенията се взимат с пълно мнозинство – консенсус.
 8. Нови членове могат да се приемат половин година след учредяване на Координационния съвет по допълнително приети от партньорите правила.

Електронни адреси на партньорите:

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България към Федерация на НТС – ikaltchev@geodesv-union.org

Национална професионална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в КИИП – deyanov ivan@abv.bg

Камара на инженерите по геодезия – kamara@kig-bg.org Асоциация на геодезическите фирми – office@agf.bg Геодезически факултет при УАСГ – penevae fgs@uacg.bg

Настоящият регламент представлява Приложение № 1 към Меморандума и след приемането му става неразделна част от него.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us