Геодезия

МЕЖДУНАРОДНАТА КАРТОГРАФСКА АСОЦИАЦИЯ

Международната картографска асоциация (International Cartographic Association – ICA) е основана през 1961 г. в Париж. Създадена катоорганизация към Международния географски съюз, а от 1980 г. е вече самостоятелна. В асоциацията членуват национални комитети по картография от 62 държави. България е член от 1968 г. Мисията на асоциацията е да популяризира картографията в международен контекст. Тя е най-авторитетното тяло по картография. Третира същността, създаването, разпространяването и изучаването на картите.Международната картографска асоциация спомага при решаването на проблемите, възникващи при създаването на карти, насърчава разпространението на информация за околната среда, икономиката, социалното развитие и пространствените промени. Асоциацията провежда форуми за ролята и развитието на картографията, улеснява обмена на картографски данни и технологии между нациите, като особен интерес представляват развиващите се страни. ICA насърчава международните картографски изследвания за решаване научни и практически проблеми, както и подкрепя образованието по картография с публикации, семинари и конференции. Една от основните задачие да подпомага прилагането на единни технически стандарти в областта. Асоциацията работи с държавните и международните правителствени представители, както и с търговски организации, за да постигне целите си.

Международната картографска асоциация разполага с няколко различни работни групи и комисии. Комисията по картографията и децата е ръководена от Хосе Хесус Рейес Нуньес и Теменужка Бандрова. Нейната задача е да разпространява знания за картографията сред децата и младите хора. Подготвени са библиографски инструменти и сайтове по картография за децата. Тя поддържа връзките между ICA и съответните международни и регионални организации – доказателство за това са конференциите съвместно със страни от ЕС и други световниорганизации. Стимулира дебата във всички аспекти на картографията за децата, като предоставя на хартия и в дигитален вид резултати от изследвания. Пропагандира използването на дигиталната картография и ГИС в училищата. Подпомага детското състезание по картография „Барбара Печник”(Barbara Petchenik Children’s World Map Competition). Сайтът на комисията е https://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm.

Комисията по дигитални технологии за картографско наследство е ръководена от Евангелос Ливиератос. Нейната цел е да изучава възможностите за прилагане на нова информация и комуникационни технологии в свързаното с картографията наследство, фокусирани най-вече в следното: превръщане на старите карти, глобуси и картографски документи в дигитален вид, прилагане на новите технологии в изучаването на старите карти, създаване на дигитални инструменти за обработка на картите, тяхното запазване и реставрация. Подпомаганена превръщането на тези карти на общо достояние, като разпространение на картография сред по-голям брой от хора. Сайтът на комисия е https://web.auth.gr/xeee/ICAHeritage/.

Комисия по образование и обучение, ръководена от Дейвид Фрейзър, цели работа с учителите на местно ниво. Тя организира работни групи за усвояването на работата с интернет картографията. Организира семинари за обмен, както и състезания по картография. Изучава нарастващата роля на новите технологии в обучението. Сайтът на комисията е https://lazarus.elte.hu/cet/.

Комисия по генерализация и многоборойни представяния, ръководена от Уилям Макканс и Себастиан Мюстиер, се занимава с координацията на резултатите от работата на различните работни групи в ICA както и връзките и с други организации като ISPRS, IGU, EuroSDR в областтана картографията. Това включва организиране на семинари и поддържане на сайт. Организира работни групи на всеки две години и книга в за развитието на областта. Сайтът на комисията е https://ica.ign.fr/.

Комисия по Геопространствен анализ и моделиране, ръководена от Бин Янг, улеснява взаимодействието между общността на компютърните специалисти и на картографите, поощрява новите изследвания на геопространствен анализ и моделиране, новостите са публикувани в книги и специални издания в научните списания. Сайтът на комисията е https://www.hig.se/~bjg/ica/.

Комисия по стандарти на геопространствените данни, ръководена от Антъни Купър, се занимава с разработката на концептуални модели на Spatial Data Infrastructure (SDI) чрез различни техники за моделиране в областите на науката, технологиите и стандартите на национално и регионално ниво. Работи в много тясна връзка с изпълнителното бюро на ICA. Тя е сред основните организатори на срещите през следващите години. Сайтът на комисията е https://ncl.sbs.ohio-state.edu/ica/.

Комисия по геовизуализация, ръководена от Генади Андриенко, пропагандира в най-широк смисъл картографията чрез проучвания и анализ на пространствената информация чрез най-различни по вид интерактивни визуални интерфейси, поставяйки си краткосрочни и средносрочни цели в тази област. Окуражава междудисциплинарния подход в работата. Има годишни срещи в различни страни, като председатели на събитията са различни хора. Сайтът на комисията е https://kartoweb.itc.nl/icavis/index.html.

Комисия по история на картографията, ръководена от Алри Либенберг, проучва влиянието от технологичните иновации (топографски изследвания, въздушна фотография, сателитни снимки и ГИС) върху картографията през последните два века. Разглежда развитието на ролята на картографията през последните две столетия, както и влиянието на картографията върху историята, както и независимостта на картографията от границите на държавите. Комисията създава пълен списък от значими изследвания в тази област от 1800 г. насам. Тяподдържа съответни сайтове, които се занимават с иновациите в това. Сайтът е https://www.stub.unibe.ch/ica-chc/.

Комисия по мениджмънт и икономика на производството на карти, ръководена от Филип Майер, се занимава с планирането, организирането и стойността на производството на карти, както и с качественото им изготвяне. Създава компедиум на картографските техники и инструменти замениджмънт и обучение, както и прави изследвания на новия софтуер и хардуер. Сайтът е https://www.portland.co.uk/404.esp.

Комисия по картография от сателитни снимки, ръководена от Грасиела Метернихт, поддържа и развива дигиталната библиотека на комисията по теми като наличните и предстоящите сателитни снимки произвеждайки нови тематични карти и база данни. Издава специално списание по темата (Cartography and satellite imagery for the management of natural resources and the environment, early warning and natural disasters mitigation).Грижи се за връзките между организации по сателитно заснемане (като UNOOSA, UNEP, PAIGH) и провежда общи курсове и семинари по приложението на сателитните снимки в картографията. Спомага за практическото прилагане на най-новите технологии като приложение на сателитното заснемане при прогнозиране и реакция по време на бедствия, екологични катастрофи. Подготвя участието на ICA на международни форуми като World Map, Map Middle East, срещите на ООН и други регионални конференции. Работи в пряко сътрудничество с ISPRS. Сайтът и е https://mailer.fsu.edu/~xyang/ica/index.html.

Комисия по картни проекции, ръководена от Дан Штребе, съхранява знания за картните проекции и пропагандира картните проекции при различните дисциплини и предоставя платформи за изследвания и общ език в областта на картните птоекции. Сайтът е https://www.csiss.org/mapprojections/index.html.

Комисия по карти и графики за слепи и хора с увредено зрение, ръководена от Дан Джекъбсън, спомага за подготовката на технологии и материали за хората в неравностойно положение. Комисията се занимава и с анализирането и подобрението на наличните вече карти за незрящи в сътрудничество със световната организация на слепите и подобни асоциации от целия свят. Сайтът е https://www.ica-tactile.ucalgary.ca/.

Комисия за карти и общество, ръководена от Крис Пъркинс, се занимава както с академичните изследвания така и с тяхното приложение на практика, като насърчава активното съдействие между картографите и другите групи в обществото, които се занимават с изготвянето на карти.

Комисия за картите и интернет, ръководена от Майкъл Петерсън, се занимава с разпространението на карти и пространствени база данни в мрежата и поддръжката им в електронен вид. Разработва нови технологии за по-добро приложение на картите в Интернет. Сайтът е https://maps.unomaha.edu/ica/.

Комисия по морска картография, ръководена от Патрисио Краско, се занимава с представянето на морската картография, улеснява разпространението на такива карти сред членовете на комисията, създава сайт за морска картография. Работи в тясно сътрудничество с международната хидрографска организация(IHO), хидрографското дружество (Hydrographic Society), с FIG, с IAG, с IGU и ISPRS. Сайтът е https://www.abdn.ac.uk/geospatial/ica/.

Комисия по планинска картография, ръководена от Карел Криз, улеснява взаимодействието между специалисти по планинска картография от целия свят. Разглежда спецификата на материята в специализирани уеб сайтове. Сайтът на организацията е https://www.mountaincartography.org/.

Комисия по национални и регионални атласи, ръководена от Питър Джордън, подпомага изготвянето на атласи на градско, регионално и национално равнище, поддържа връзката между различните съставители на атласи. Анализира доколко метаданните са приложими за изготвянето на атласи. Сайтът на комисията е www.kartoweb.itc.nl/cnra/index.html.

Комисия по планетарна картография, ръководена от Кира Шингарева, подготвя многоезичен речник за планетарната картография с помощта на международната картографска общност. Изготвя и предоставя карти на телата от слънчевата система. Поддържа проекта за специалнакартография ГИС. Комисията предоставя възможност за дискусия на географията на космическите обекти. Сайтът е https://www.nasm.si.edu/ceps/ica/info.html.

Комисия по теоретична картография, ръководена от Александър Володченко, изучава теоретичните основи в областта на общата и приложна картосемиотика, картния език и картографските концепции, картографирането като познавателен процес, онтология на картографията, терминология, сравнява картографските теории. Сайтът е https://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/tc-com/.

Комисия по повсеместно картографиране, ръководена от Такаши Морита, търси мястото на понятието в областта на теоретичната картография. Сайтът е https://www.ubimap.net/.

Комисия по малцинствените групи и картографията, ръководена от Виеслава Зишковска, окуражава представителите на малцинствата да участват във всички занимания на ICA. Спомага за разбирането на проблемите на тези групи чрез общия контекст на картографията. Подготвя карти за представянето на хората с различни проблеми. Организира конференция на тема „Използване на софтуера за визуализация на свързаните с малцинствата проблеми“.

Комисия за използването и проблемите на потребителите, на Корне ван Елзакер, се занимава с развиването на подходящи за потребителите технологии. Сайтът е https://plone.itc.nl/icawguse/.

Работна група за изкуство и картография, ръководена от Уилям Картрайт, е ново формирование на ICA, което цели да се занимава с подобряването на връзките между артистите и картографите. Сайтът на групата е https://www.cartogis.org/news/art-andcartography-symposium.

Работна група по картография за ранно предупреждение и управление в кризистни ситуации, ръководена от Милан Конечни, се занимава с ранен анализ, онтология и стандартизация на случайността, риска и опасността при картографирането и моделирането на карти. Изучава психологическите условия на крайния потребител чрез неговата личностна характеристика и психологичното състояние на спасените хора.Разработва технологии за ранно съобщаване в застрашените райони чрез управление в кризистни ситуации.

Работна група по ГИС и устойчиво развитие, ръководена от Владимир Тихонов, се занимава с изграждането на програма за ГИС и картография за устойчиво развитие на териториите. Стремежът е да се стигне до общи действия, в които експерти от различни области да бъдат събрани да работят заедно за постига не на тези цели. Групата организира семинари и летни училища по картография и устойчиво развитие.

Работна група за картография на Африка за Африка, ръководена от Дерек Кларк, се стреми да обедини различни учени и организации за изготвяне на карти за развитието на Африка и различните проекти на континента. Става дума за развитие на регионално и международно ниво.

Работна група за отворен достъп и защита на интелектуалната собственост, ръководена от Лусия Ловисон – Голоб, се занимава с прилагането на политиката на ICA като предоставя експерти в страните, които се нуждаят от това. Координира мисиите на aсоциацията за постигането на целите. Разработва стратегии за отворен достъп до картографските данни без нарушаване на правото на интелектуална собственост.

Работна група по туристическа картография, ръководена от Юри Артемиев, се занимава с приложенията на картографията в областта на туризма на международно равнище. Подкрепя развитието на картографията в страните с слаба традиция. Създава туристически карти и атласи, като унифицира символи и речник.

Състезанието „Барбара Печеник” (Barbara Petchenik Children’S World Map Competition)

Наградата „Барбара Печеник” е създадена от Международната картографска асоциация през 1993г. в памет на последния вице президент – Барбара Печеник. Тя е посветила целия си живот на картографията, но без да пренебрегва децата. Наградата се дава на всеки две години на дете за детска рисунка, карта или произведение, свързано с картографията. Нейни носители задължително са деца от всеки континент. Определящо при връчването на наградата е възрастта на детето.

Целта на този приз е поощряването на интереса към картографията у малките. След подбора, рисунките се предоставят на УНИЦЕФ за направа на поздравителни картички.

Правилата на състезанието са следните: страните, членове на ICA, събират картите- рисунки на определена тема. Децата участници трябва да изпълнят три критерии – ясно послание, съдържание свързано с картографията, качество на изображението. На гърба се изисква да има заглавие, име на детето, възраст, училище, държава, като текстът е на родния език и на английски или френски. Децата са разделени на 3 групи: до 9 години, от 9 до 12, от 13 до 15.

За сегашното състезание координатор за България е Теменужка Бандрова bandrova_fgs@uacg.bg

Календар на дейностите

Комисия или работна група

Къде и кога?

За повече информация:

Картографията и децата

21-24 януари,

Боровец, България

https://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm

Комисията по дигитални технологии за картографско наследство

https://web.auth.gr/xeee/ICA-Heritage/

Образование и обучение

https://lazarus.elte.hu/cet/

Генерализация и многочислени представяния

2008 г., Монпелие, Франция, ноември 2009 г., Сантяго, Чили

https://ica.ign.fr/

Геопространствен анализ и моделиране

https://www.hig.se/~bjg/ica/

Стандартизация на геопространствените данни

https://ncl.sbs.ohio-state.edu/ica/

Геовизуализация

https://kartoweb.itc.nl/icavis/index.html

История на картографията

https://www.stub.unibe.ch/ica-chc/

Менажмънт и икономикс на създаването на карти

https://www.portland.co.uk/404.esp

Картография от сателитни снимки

https://mailer.fsu.edu/~xyang/ica/index.html

Картографски проекти

https://www.csiss.org/map-projections/index.html

Карти и графики за слепи и хора с увредено зрение

https://www.ica-tactile.ucalgary.ca/

Карти и общество

Карти и интернет

https://maps.unomaha.edu/ica/

Морска картография

https://www.abdn.ac.uk/geospatial/ica/

Планинска картография

11-15 февруари,
Ленк, Швейцария

https://www.mountaincartography.org/

Регионални и национални атласи

https://kartoweb.itc.nl/cnra/index.html

Планетарна картография

https://www.nasm.si.edu/ceps/ica/info.html

Теоретична картография

16-17 ноември,
Вилнюс, Литва

https://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/tc-com/

 

Повсеместно картографиране

https://www.ubimap.net/

Малцинствените групи и картографията

Използване и ползвателите

https://plone.itc.nl/icawguse/

Изкуство и картография

Ранно предупреждаване за опасни събития и антикризисен мениджмънт

https://is.muni.cz/lide/?uco=1927

ГИС и устойчиво развитие

https://www.geogr.msu.ru/tikunov/

Картографиране на Африка за Африка

Отворен достъп и защита на интелектуалната собственост

Туристическа картография

Комитет по публикациите

 

 

Българският представител в ICA Теменужка Бандрова пред сп. „Геомедия”

Теменужка Бандрова е доктор по картография. Завършила е факултета по геодезия към УАСГ, където днес преподава и шеф на катедра. Професионалните й интереси са свързани с 3D картографското моделиране, картографията, насочена към децата, картографските символи. Носител е на наградата на 19-ата картографска конференция на ICA, в Канада 1999 г. Автор е на 10 атласа за деца и повече от 20 карти, одобрени от министерството на образованието. Водела е лекции в токийския университет Hosei, университета Masaryk в Бърно, Географския институт в Богота, на университета Eotvos Lorand в Будапеща. Автор е на редица публикации и научни статии. В момента е национален координатор на състезанието „Барбара Печеник” за България.

– Има ли с какво да се гордее българската картография? Къдe сме ние в европейския и световния контекст?

– Да, с гордост мога да заявя, че много често напоследък българската картография се определя като една от водещите в Европа: примерите са в традиционната, мобилната, съчетана с GPS, 3D картографията, Интернет картографията, като зад всяка от тях стои водеща българска фирма. Не случайно „очите и ушите” на специалисти от цял свят се обръщат към нас и скоро през януари ще посрещнем гости от 30 държави в к-с Боровец по време на 2-aта Международна конференция по картография и ГИС.

– Какви са перспективите пред България в развитието на картографията?

– Картографията е наука, която винаги се е развивала в полза на хората и обществото, така е и с българската картография. Перспективите са в нейното използване за разрешаване на въпроси, свързани с ранното предупреждение и ръководство в кризисни ситуации; модернизиране на всички области, свързани с визуализация на геопространствени данни и анализи; развитие на повсеместната картография като интегрирана система, на базата на всички геонауки.

– Като представител на Комисията за картографията и децата, направено ли е всичко за децата у нас?

– Българските деца са едни от най-талантливите в света. Затова не само картографията, но и цялото ни общество им е длъжник, като не прави достатъчно за тях. Разбира се, моите усилия са насочени да правим такава картография, че децата да я използват и тя да им носи радост, което повярвайте ми, никак не е лесно.

– Има ли интерес към специалността? Колко от завършващите студенти в УАСГ продължават да се занимават с картография?

– Да, интерес има. Повечето от студентите, специализирали картография или дипломирали се в областта на картографията, продължават да се занимават с това. Липса на специалисти-картографи има, но за това е нужно не само знания и образование, нужен е картографски афинитет и усет.

– Какви нови технологии прилагаме в областта?

– Новите технологии са навсякъде около нас и картографите ги използват умело: те са в компютърната картография, дигиталния печат, Интернет, GPS, мобилна картография. Технологията обаче не е достатъчна, необходим е човекът специалист–картограф и работата му с колеги от сродни науки и области.

– Кой спечели наградата „Барбара Печеник” през тази година?През 2005 г. носител българката Диана Емилова Хаджийска. Кога започва следващият конкурс? Кой ще е координатор?

– Искате от мен да издавам тайни? 12 годишната Йоана Иванова от школа „Спектър” – София има 1-ва награда във втора възрастова група. Наградата й ще бъде връчена по време на 2-та Международна конференция по картография и ГИС в Боровец от президента на МКА за 2004-2007 г., доц. М. Конечни. Следващият конкурс е през 2009 г. В Сантяго, Чили. Правилата и темата ще бъдат дискутирани по време на срещата на Комисията по картография и децата в Боровец. Те ще бъдат обявени в сайта на МКА: www.icaci.org. Националният координатор се определя от националният представител в МКА.

– Какво се случи на последната 14-а Генерална асамблея на ICA? Няколко думи за българското участие?

– От 14-тата асамблея в Москва, България има своя 2-ри член в МКА: това е Геодезическият факултет

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us