Геодезия

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБМЕН НА ПРОСТРАНСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Инж. ЯНА АНГЕЛОВА, ГЕОДЕТЕКТ ЕООД

Open GIS Consortium (OGC) стандартите са технически документи, които детайлизират интерфейс или кодиране. Разработчиците на софтуер, използват тези документи за създаване на свободно достъпни интерфейси и кодове, които да внедрят в своите продукти и услуги. Стандартите са разработени от членовете на Open Geospatial Consortium.

OGC стандартите и съпътстващата документация са достъпни и безплатни.

OGC Web Service (OWS) са стандарти за работа с интернет приложения.

На официалния сайт www.opengeospatial.org са публикувани всички стандарти, подробна документация и софтуерните компании, които са ги внедрили.

Конструкторско бюро (КБ) Панорама е сертифицирала GIS Operator 11, GIS Panorama 11, GIS Panorama Mini 11, GIS ToolKit (Development kit) 11, GIS ToolKit Active 11, GIS WebFeatureService 2 and GIS WebService 2.

Инфраструктура за пространствени данни (ИПД) представлява система от базови пространствени данни, метаданни, стандарти и регламенти, информационни възли, геоуслуги за достъп и обмен на географски информационни ресурси.

Технологиите за изграждане на ИПД, на основата на програмните продукти на КБ Панорама, съответстват на международните стандарти от серията ISO 19100, нормативните документи на европейската директива INSPIRE и се базират на водещите световни изисквания за създаване и предоставяне на широк достъп до пространствените данни на международно, национално, регионално и общинско ниво. Елементите на ИПД могат условно да се разделят на няколко взаимно свързани подсистеми:

Ø      подсистема за събиране и съхранение на данни;

Ø      подсистема за поддържане в актуално състояние;

Ø      подсистема за публикуване на пространствени данни.

Подсистемата за събиране и съхранение на данни, осигурява технологии за контрол на качеството на цифровата информация за местността, преобразуването им във вид удобен за съхранение, формиране на бази пространствени данни и бази метаданни. Програмният продукт ГИС „Карта 2011″ осигурява изпълнение на тези операции. Метаданните съдържат описателни характеристики като: пространствен обхват на данните, координатни системи и проекции, ключови думи, тематика, автор, време на създаване, информация за достъп, URL – препратки и др. Програмата „ГИС Сървър 2011″ формира разпределени хранилища от данни и разграничава достъпа до пространствената информация.

В подсистемата за поддържане пространствените данни в актуално състояние се отчитат обхватът на територията и степента на детайлизация на данните.

За предоставяне на данни се използват различни геоуслуги. Картографските услуги осигуряват на потребителя готови картографски изображения на нужната територия. Международните стандарти на картографските услуги са WMS (Web Map Service) и WMTS (Web Map Tile Service). На тези картографски услуги е базирана работата на сайтове като GoogleMaps, YandexMaps и много др. Приложенията на КБ Панорама осигуряват достъп до пространствените данни на основата на WMS сървис. За подготовката на тайловете  (използвани в геоуслугата WMTS) се използва специалното приложение ImageCreator, което осигурява постоянно обновяване на фрагменти от изображенията (тайлове), характеризиращи текущото състояние на пространствените данни.

 

inspGeodetect_Geomedia_br-1-2013_fig-1.jpg
Фиг. 1

 

 

inspGeodetect_Geomedia_br-1-2013_fig-2.jpg
Фиг.2

 

inspGeodetect_Geomedia_br-1-2013_fig-3.jpg
Фиг.3

 

 

inspGeodetect_Geomedia_br-1-2013_fig-4.jpg
Фиг.4

 

Съществено преимущество, при използване на геоуслугите, е това, че крайният потребител не се ангажира с набиране на данни, тяхното картографско оформяне и обновяване. Вместо това може да се включи към услугата и да я използва.

Картографските услуги позволяват само визуализация на данните. За допълнителни анализи са необходими други механизми. Международните стандарти за геоуслуги, предоставящи достъп до данните са WFS (Web Feature Service) и WCS (Web Coverage Service). Тези стандарти позволяват да се получат, чрез отдалечен достъп, не само картографски изображения, а и пространствени обекти и матрици. Сведенията за пространствените обекти съдържат координатно описание и атрибути, с отчитане на топологията и пространствено логическите връзки.

За унифициране обмена на пространствените данни между различните информационни системи е разработен стандарт GML – OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard, приет като международен стандарт ISO 19136:2007.

В КБ Панорама е разработена спецификация, съдържаща описание на реда за използване на стандарт GML.

В КБ Панорама е разработен и GIS WebFeatureService. Поддържат се механизми за създаване, обновяване и изтриване на обекти в базите данни на „ГИС Сървър 2011″ по стандарт OGC WFS. Това позволява на настолните и на интернет клиентите в реално време да визуализират и редактират на ГИС сървъра пространствените данни. GIS WebFeatureService може да се инсталира като допълнение към „ГИС Сървър 2011″, което значително опростява администрирането.

GIS WebFeatureService поддържа протоколите SOAP и REST, които се явяват задължителни за използването на съвременните ГИС, работещи в интернет. Описанието на пространствените обекти се предава във формат GML, в съответствие с избраната приложна схема. За осигуряване защита на данните в GIS WebFeatureService са вградени средства за шифриране на данните. Данните се шифрират с 256-битов ключ, инсталиран за конкретната сесия. Това предотвратява прихващането на данни и подмяната им в момент на предаване по отворените канали за връзка между ГИС Сървъра и WFS услугата. Между WFS услугата и клиентите данните се предават във формат GML по стандарт OGC WFS.

Технологията за построяване ИПД, със средствата на КБ Панорама съответства на всички актуални нормативно – правни документи, вкл.:

1. Международни стандарти от серията ISO 19100:

Ø      ISO 19107:2003, Geographic information – Spatial schema//Географска информация. Пространствена схема.

Ø      ISO 19109:2005, Geographic information – Rules for application schema// Географска информация. Правила за приложение.

Ø      ISO 19115:2003, Geographic information – Metadata//Географска информация. Мета-данни.

Ø      ISO 19115-2:2010, Geographic information – Metadata – Part 2: Extensions for imagery and gridded data//Географска информация. Метаданни. Част 2: Разширения за изображенията и мрежата от данни.

Ø      ISO 19119:2005, Geographic information – Services//Географска информация. Обслужване.

Ø      ISO 19119:2005/Amd.1:2008, Geographic information – Services – Amendment 1: Extensions of the service metadata model//Географска информация. Обслужване. Изменение 1: Разширение на модела на метаданни за услуги.

Ø      ISO 19128:2005, Geographic information – Web map server interface// Географска информация. Интерфейс за уеб от карта-сървър.

Ø      ISO 19136:2007, Geographic Information – Geography Markup Language (GML) // Географска информация. GML – език.

Ø      ISO 19137:2007, Geographic information – Core profile of the spatial schema // Географска информация. Профил на пространствена схема.

Ø      ISO/TS 19139, Geographic information – Metadata – XML schema implementation //Географска информация. Метаданни. Внедряване на XML схема.

Ø      ISO 19142:2010, Geographic information – Web Feature Service//Географска информация. Уеб услуги.

2) Нормативни документи по директива  INSPIRE:

Ø      INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119// Техническо ръководство основано на ISO 19115 и ISO 19119. Правила за прилагане на метаданните.

Ø      INSPIRE D2.5: Generic Conceptual Model

Ø      INSPIRE D2.7: Guidelines for the encoding of spatial data6

Ø      INSPIRE D2.8.I.1 INSPIRE Specification on Coordinate Reference Systems – Guidelines

 

КБ Панорама разработи „GIS WebServer Mini„, предназначен за бързо и лесно публикуване на карти в интернет. Новата версия е с опростени процеси на инсталиране и администрация. С нейна помощ органите на местното управление, малките и средни фирми могат да публикуват тематични и картографски данни, схеми и др. без намесата на системни администратори. За фонова карта може да се използват данни от външни портали (OpenStreetMap, Yandex и др.). Изборът на данни за публикуване и геопортали може да се направи чрез изменение на определени редове в текстов файл. С помощта на този продукт разходите по придобиване и експлоатация на софтуер за публикуване на пространствени данни в Интернет се снижават значително.

„GIS WebServer Mini“ съдържа всички необходими функции за създаване на интерактивна карта – навигация, печат, измерване на разстояния, гъвкав потребителски интерфейс. Налична е и подробна документация с много илюстрации.

При последващо усложняване на проекта е възможен преход към пълната версия на „GIS WebServer “ при приемливи за клиента условия. Пример за работещ „GIS WebServer Mini“ може да видите на адрес https://gisserver.ru/gis-mini/index.aspx .

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us