Геодезия

Министър Павлова ще открие работната седмица на FIG

Министърът на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Лиляна Павлова да открие работната седмица на Международната федерация на геодезистите (FIG) – FIG Working Week, която ще започне на 17 май в София. Това стана ясно от отчета за работата на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), представен на първото редовно заседание на управителния съвет на организацията за годината, проведено на 18 март. Председателят на камарата инж. Ангел Янакиев запозна колегите с дейността на камарата от 28 ноември м.г. до сега.

Работната седмица на Международната федерация на геодезистите ще се проведе под патронажа на МРРБ. Петима студенти са спонсорирани от камарата да вземат участие в работната седмица. Те са избрани след като са изпратили своите мотивационни писма.

Освен това по предложение на инж.Златан Златанов, гласувано на заседанието на камарата, КИГ ще заплати таксите за участие във FIG Working Week Sofia 2015 на инж. Иван Кацарски от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), който ще изнесе доклад на предстоящата конференция.

Във връзка с организацията на работната седмица инж. Ангел Янакиев се е срещнал с г-н Раковски Лашев, шеф на дирекция „Консулски отношения“ към външното министерство, за да се обсъди въпросът за визите на регистрираните за участници от Африка.

Сп. Геомедия е медиен партньор на събитието на годината за световната геодезическа общност.

Следващото събрание на КИГ ще се проведе през юни, като ще бъде отчетена дейността на камарата по организирането на работната седмица на FIG.

На настоящото събрание инж. Александър Лазаров предложи да се направят промени в официалната страница на камарата, което бе взето под внимание.

Геодезистите настояват за изборност на шефа на АГКК

Геодезическата общност настоява за изборност на шефа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. От Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, от Камара на инженерите в инвестиционното проектирана, от Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) беше изпратено писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, в което се обръща внимание на въпроса за длъжността директор на АГКК. Професионалните организации предлагат да се провежда конкурс за избор на изпълнителния директор на агенцията, който да предложи краткосрочна и дългосрочна програма на кадастъра и геодезията в България. Едва след конкурса, министърът на регионалното развитие и благоустройството да назначава директора. В получения отговор от МРРБ се посочва, че ще се обърне внимание на направените предложения и че в бъдеще време министерството ще разчита на компетентното мнение и съдействие от страна на СГЗБ, КИГ, АГФ и КИИП.

Комисията за защита на конкуренцията поиска промени в Закона за геодезията и картографията

Минималните цени и задължително членство в КИГ били ограничаващи

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) смята, че възможността Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) да определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности, представлява ограничение на конкуренцията, тъй като би ограничила участниците на пазара да се конкурират помежду си. Затова КЗК предложи да бъдат отменени чл. 37, ал. 2, т. 7 и чл. 41, ал. 2, т. 5 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), както и свързаната с тях разпоредба на чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗГК.

Според КЗК негативни ефекти върху ценовата конкуренция биха могли да настъпят и в резултат на определянето на препоръчителни цени. Възможно е цени, първоначално предназначени да играят ролята на препоръчителни, в крайна сметка могат да се превърнат във фиксирани, тъй като самото наличие на препоръки относно цените е от обективно естество да подтикне и подпомогне конкурентите да координират ценовите си стратегии и да ограничат ценовата конкуренция помежду си.

По отношение на изискването за задължително членство в КИГ на инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, КЗК предлага чл. 38, ал. 1 от ЗГК да бъде отменен. Това изискване е от естество да ограничи конкуренцията на съответния пазар, тъй като засяга избора на инженерите по геодезия в коя професионална организация да членуват.

На събранието на камарата инж. Ангел Янакиев запозна колегите с получено в КИГ писмо от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), в което се посочва, че е образувано производство по преписка на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) за изготвяне на становище от КЗК, относно съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на дейността на инженерите по геодезия , в т.ч. на чл. 37, ал. 2, т. 7 и чл. 41, ал. 2, т. 5 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК). Във връзка с проучването и с оглед на фактическата обстановка по преписката, беше изискано КИГ да предостави своето становище в седемдневен срок. С писмо с изх.№ 649/19.01.2015 г. беше отговорено на поставените въпроси относно членството в КИГ и минималните цени на топографогеодезическите, картографските и кадастралните дейности. КЗК излезе с решение № 189 от 24 февруари, в което са описани и становищата на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), на Асоциация на геодезическите фирми (АГФ), на СГЗБ, на Камара на инженерите в инвестиционното проектирана (КИИП), Камара на архитектите в България и на Камарата на строителите в България.

Плевнелиев благодари на камарата

В КИГ беше получено благодарствено писмо от администрацията на президента Росен Плевнелиев във връзка с направеното дарение за „Българската Коледа“. В текста на писмото е изразена признателност към направения акт на загриженост и хуманност към болните деца и техните семейства от страна на геодезическата организация.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us