Геодезия

МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото заснемане и е изработен цифров модел и инженерно-геоложка картировка на терена на 4 044,1 дка свлачища в три области на страната: в с. Джулюница (община Лясковец, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен) и с. Орсоя (община Лом, област Монтана). Това е необходимо при провеждането на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и служи за основа при отразяването на резултатите от тях.

На всички свлачища са изградени контролно-измервателни системи (КИС) съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи: стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи (пиезометрични сондажи) за установяване режима на подземните води и инклинометрични сондажи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачищата. Данните от измерванията на КИС ще дадат информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси.

Проектът е на стойност 2 500 924,00 лв., от които 2 125 785,40 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138,60 лв. Реализира се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове.

В землището на с. Орсоя, община Лом, област Монтана ще се наблюдават четири свлачища, застрашаващи жилищни квартали на селото и участък от републиканския път ІІ-11.   

Част от жилищните сгради са обитаеми, с постоянно пребиваващо население. Жилищните сгради са в различна степен деформирани, като се установяват пукнатини с разтвореност до 5-10 см. При някои от сградите са видими с „просто око“ значителни деформации по носещата конструкция.

Възникващите деформации по платното на път ІІ-11 затрудняват нормалната му експлоатация и създават предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия.

В едно от свлачищата са образувани теренни пукнатини с разтвореност 5-10 см. Откосът на главния свлачищен отстъп е с височина около 60 м. Образувани са свлачищни „гърбици“ с височина до 10-15 м.

Констатирани са слягания до 0.5 м и пукнатини в асфалтовата настилка на общински път MON3137 с разтвореност до 3-4 см.

Друго голямо свлачище, което ще бъде наблюдавано и обследвано е в землището на с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново. Свлачището е с дължина по направление на движението около 750 м и ширина около 2000 м, засегнатата площ е 1500 дка.

В кварталите, обхванати от свлачището, се установяват пукнатини по жилищните сгради. Част от тях са необитаеми, поради значителните  деформации.

В резултат на периодичните активизации на участъци от древното свлачище, стълбовете на електропровода са наклонени в различни посоки.

В обхвата на свлачището при с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен са образувани четири вътрешни свлачищни деформации с обща площ над 880 дка. Свлачищната деформация обхваща източните квартали на с. Сомовит и участък от републикански път II-11

По съществуващите подпорни стени, укрепващи откоси в имотите, са образувани подувания и пукнатини с разтвореност до 3-4 см.  По уличните платна са формирани пукнатини с разтвореност 1-2 см. Стълбове  от електропреносната мрежа са наклонени.

Основната цел на проекта е изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг и събиране на данни, необходими на компетентните органи за вземане на правилни решения и за предприемане на действия за ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия за недопускане на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us